ZZP (Zorgzwaartepakket)

Zorgzwaartebekostiging Intramurale Zorg

Kwaliteit, oog voor de cliënt en een goede prijs: dat verwacht de maatschappij van de langdurige zorg. Daarom is zorgzwaartebekostiging bedacht. Het financieringssysteem stelt de cliënt centraal. U als aanbieder van intramurale zorg wordt bekostigd voor de zorg die u aan de cliënt levert.

53 verschillende ZZP’s

In totaal zijn er 53 zorgzwaartepakketten (ZZP’s) verdeeld over de drie sectoren:

ZZP's Verpleging & Verzorging (V&V)

De sector verpleging & verzorging (V&V) heeft 10 ZZP’s. Acht pakketten voor langdurende zorg (ZZP’s 1 tot en met 8) en twee pakketten voor kortdurende zorg aan specifieke doelgroepen: ZZP 9 voor revalidatie en ZZP 10 voor kortdurende palliatieve terminale zorg.

ZZP's Gehandicaptenzorg (GZ)

In totaal kent de GZ-sector 30 ZZP’s. Deze zijn verdeeld over de verschillende subsectoren:

  • verstandelijk gehandicapt (VG): 8 ZZP’s;
  • licht verstandelijk gehandicapt, behandelcentra (LVG): 5 ZZP’s;
  • sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt, behandelcentra (SGLVG): 1 ZZP;
  • lichamelijk gehandicapt (LG): 7 ZZP’s;
  • zintuiglijk gehandicapt, auditief en communicatief: 4 ZZP’s;
  • zintuiglijk gehandicapt, visueel: 5 ZZP’s.

ZZP's Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

De GGZ kent 13 ZZP’s. Er zijn zeven pakketten voor cliënten die gebruikmaken van voortgezet verblijf (behandeling langer dan 1 jaar, B-categorie) en zes ZZP’s voor cliënten die verblijven met ondersteuning (C-categorie).

Prestatiebeschrijvingen en tarieven

De prestatiebeschrijvingen en tarieven van de verschillende ZZP’s staan beschreven in Beleidsregel CA-300-579 van de NZa.

Vanaf 2012 is de vergoeding van kapitaallasten in de vorm van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) verbonden aan de ZZP’s. Voor bestaande zorgaanbieders vindt de overgang van de huidige vergoeding van de kapitaallasten naar de normatieve vergoeding in de periode 2012 tot 2018 stapsgewijs plaats. Een nadere toelichting vindt u in de Circulaire invoering normatieve huisvestingscomponent van de NZa.

Sectorvreemde ZZP’s

Een sectorvreemd ZZP is een ZZP dat geïndiceerd is voor een cliënt met een grondslag, waarvoor de zorgaanbieder waar hij verblijft niet is toegelaten. Is de zorgaanbieder wel toegelaten voor de grondslag waarvoor de cliënt is geïndiceerd, dan heeft die cliënt een sectoreigen ZZP.

In principe kan elke zorgaanbieder een afspraak maken voor sectorvreemde ZZP’s. Een uitzondering hierop zijn de ZZP’s waar een specifieke toelating voor wordt afgegeven. Een toelating is noodzakelijk om een afspraak te maken voor de LVG pakketten, 1 SGLVG en 7 VG. Daarnaast moet de zorg die opgenomen is in het sectorvreemde ZZP wel geleverd kunnen worden en moet de kwaliteit gewaarborgd zijn.

Het Zorgkantoor bepaalt of u aan de voorwaarden voldoet om afspraken te maken over sectorvreemde ZZP’s en welk tarief u daarvoor kunt declareren. De voorwaarden daarvoor staan beschreven in het inkoopbeleid intramuraal van het Zorgkantoor. De landelijke uniforme vertaaltabel vindt u bij Zorgtoewijzing en Zorgweigering.

Dossier

De huidige bekostigingssystematiek kan veel vragen oproepen. Het ministerie van VWS heeft samen met Vilans de website Werken met ZZP’s ontwikkeld waarop u veel informatie vindt.

Facsheets

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft zogenaamde factsheets opgesteld met bondige informatie over verschillende onderwerpen.

Ook heeft de NZa een informatielijn. De informatielijn is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 14.00 uur via 0900-7707070 (€ 0,05 per minuut) of per e-mail: info@nza.nl.

Voor resterende vragen over zorgzwaartebekostiging, kunt u contact opnemen de informatielijn van In voor Zorg!. De informatielijn is tijdens kantooruren bereikbaar via (030) 789 25 10, of per e-mail: informatielijn@werkenmetzzps.nl.