Stap 3: U sluit zorgovereenkomsten af

Zodra uw aanvraag is goedgekeurd, maakt u met uw zorgverlener afspraken over welke zorg u nodig heeft en welke prijs u daarvoor betaalt. De afspraken legt u vast in een zorgbeschrijving en in een zorgovereenkomst. Heeft u meerdere zorgverleners? Dan maakt u met iedere zorgverlener afspraken.

U maakt een zorgbeschrijving

In een zorgbeschrijving staat welke zorgbehoefte u heeft, welke zorg u krijgt en waarom deze zorg nodig is. U krijgt een model van het Zorgkantoor dat u kunt invullen.

Download zorgbeschrijving

Download toelichting zorgbeschrijving

U maakt een zorgovereenkomst

In een zorgovereenkomst staan de afspraken over welke zorg de zorgverlener u biedt en welke prijs u daarvoor betaalt. U bent verplicht om gebruik te maken van een van de modelovereenkomsten van de Sociale Verzekeringsbank.

U en de zorgverlener tekenen overeenkomst en beschrijving

U en uw zorgverlener ondertekenen de zorgbeschrijving en de zorgovereenkomst. U stuurt deze documenten naar het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor controleert de documenten. Klopt er iets niet? Dan neemt het Zorgkantoor contact met u op. Vervolgens stuurt het Zorgkantoor de zorgovereenkomst door naar de SVB. Als zowel het Zorgkantoor als de SVB akkoord is, stuurt het Zorgkantoor u een brief met dit akkoord. Zodra u de brief heeft ontvangen, kunt u declaraties of nota's insturen naar de SVB.

Voor welke zorg mag ik mijn pgb gebruiken?

U mag het pgb alleen besteden voor de inkoop van de volgende zorg:

 • persoonlijke verzorging
 • verpleging
 • begeleiding (individueel en groep)
 • vervoer naar en van de dagbesteding (begeleiding groep)
 • huishoudelijke hulp
 • logeeropvang

Per kalenderjaar mag u maximaal 156 etmalen logeeropvang inkopen. Bewoners van een wooninitiatief mogen in 2021 maximaal € 4.652 besteden aan de kosten van de zorginfrastructuur van het wooninitiatief.

Dit doet u zelf

 • U stelt een zorgbeschrijving op
 • U sluit een zorgovereenkomst af
 • U stuurt ons de zorgbeschrijving en -overeenkomst

Wat doet Menzis Zorgkantoor voor u?

 • Controleert de zorgovereenkomst en -beschrijving
 • Neemt contact met u op als er iets ontbreekt of niet klopt
 • Stuurt de goedgekeurde zorgovereenkomst naar de SVB

Model zorgovereenkomst

 • U vindt de modelovereenkomsten op de website van de SVB
 • U kunt de modelovereenkomsten ook opvragen bij de SVB, via telefoonnummer 030 264 82 00

Veel voorkomende vragen

 • Wat is het minimumloon dat ik moet bieden?

  Het meest recente minimumloon vindt u op de website van de SVB. Dit minimumloon dient u (minimaal) aan te houden in een zorgovereenkomst met uw zorgverlener.
  De SVB controleert dit in uw zorgovereenkomst.
  Direct naar de SVB-website
 • Wat is het maximum loon dat ik mag bieden?

  U mag aan uw zorgverlener niet meer betalen dan € 21,14 per uur of dagdeel. U mag uw zorgverlener alleen meer betalen als uw zorgverlener:

  • als zorgverlenende organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, of
  • staat ingeschreven in het BIG-register en geen familie van u is, of;
  • een zelfstandige zonder personeel (zzp’er) is die als zorgverlener staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en geen familie van u is.

  U mag deze professionele zorgverleners niet meer betalen dan € 66,60 per uur of € 61,32 per dagdeel (een dagdeel is 4 uur). U mag hen alleen, met toestemming van het zorgkantoor, meer betalen voor zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. Voor logeeropvang geldt geen maximumtarief.

 • Hoe kan ik een hoger tarief aanvragen?

  In een aantal specifieke situaties mag u uw professionele zorgverlener meer betalen. Dit geldt voor de zorg waarvoor de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een hoger tarief heeft vastgesteld. U kunt toestemming aanvragen bij het Zorgkantoor. Bij de aanvraag voor een hoger tarief vragen wij u de volgende informatie aan te leveren:

  • een motivatie waarom een hoger tarief wordt gebruikt
  • een gedetailleerde omschrijving van de geleverde zorg
  • het berekende tarief
  • de naam van de zorg verlenende instantie
  • de prestatiecode

  Als we deze informatie van u hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling. U krijgt van ons bericht over de beslissing.

 • Mag ik mijn pgb gebruiken voor zorg in het buitenland?

  Permanent in het buitenland

  Woont u niet in Nederland? Dan komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb).

  Tijdelijk in het buitenland

  Bij een tijdelijk verblijf in het buitenland mag u uw pgb wel gebruiken. Voor het inkopen van zorg in landen buiten de Europese Unie geldt een maximale periode van 13 weken per kalenderjaar. U kunt met uw pgb alleen binnen de Europese Unie logeeropvang inkopen.

  Langer dan zes weken

  Als u langer dan zes weken in het buitenland bent, moet u dat verplicht melden aan Menzis Zorgkantoor. Bel dan naar 088 222 49 49. Onze medewerkers zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag 8.30 tot 17.00 uur.
  Huurt u tijdens uw verblijf een zorgverlener in die niet onder de Nederlandse belastingwetgeving valt? Als de kosten daarvan gemiddeld lager zijn dan in Nederland, kan het zorgkantoor uw pgb-budget voor de periode in het buitenland verlagen. Dit doen we op grond van het 'aanvaardbaarheidspercentage' dat voor dat land geldt. De aanvaardbaarheidspercentages vindt u in het bestand op de pagina Pgb in het buitenland.

  Terug in Nederland

  Bent u na uw buitenlands verblijf weer terug in Nederland? Geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan Menzis Zorgkantoor. Dan passen we uw budget weer aan.

Vragen over uw pgb?

Bel: 088 222 49 49 (ma t/m vrij 10.30 -15.30 uur) of mail naar pgbwlz@menzis.nl

Of stel uw vraag via ons contactformulier