Gewaarborgde hulp

Wat is een gewaarborgde hulp?

Bij een pgb komt veel kijken. Een gewaarborgde hulp kan u hierbij helpen door de taken van het pgb van u over te nemen. Deze persoon zorgt ervoor dat aan alle verplichtingen wordt voldaan die horen bij het pgb.

Wat doet de gewaarborgde hulp?

 • De gewaarborgde hulp helpt u met de formulieren voor de aanvraag van uw pgb
 • Voert samen met u het bewuste keuze-gesprek
 • Helpt u met het afsluiten van zorgovereenkomsten
 • Controleert de declaraties die uw zorgverlener stuurt en dient ze in bij de Sociale Verzekeringsbank
 • Is aanwezig bij het huisbezoek
 • Beoordeelt of uw zorg van goed is
 • Coördineert uw zorg en stuurt uw zorgverleners aan

Wie kan gewaarborgde hulp worden?
U kiest zelf wie uw gewaarborgde hulp is. Dat mag een familielid zijn, uw wettelijk vertegenwoordiger maar ook iemand anders. Wel stellen we een aantal eisen aan de gewaarborgde hulp. De gewaarborgde hulp:

 • Woont op redelijke afstand van u of toont aan dat ondanks de fysieke afstand aan de taken en plichten wordt voldaan
 • Zit niet in de Wet schuldsanering, heeft geen schulden en is niet failliet verklaard
 • Staat niet onder bewind of curatele
 • Is geen zorgverlener van u (uitzonderingen kunnen door ons worden beoordeeld)
 • Is het aanspreekpunt voor het zorgkantoor
 • Heeft in totaal niet meer dan drie budgethouders
 • Heeft zich in het verleden ook gehouden aan de taken en verantwoordelijkheden van een gewaarborgde hulp (indien van toepassing)

Is een gewaarborgde hulp verplicht?
Iedere budgethouder kan een gewaarborgde hulp aanstellen. Maar soms is het verplicht. Heeft u een indicatie voor een zorgprofiel 4 t/m 7 VV of 4 t/m 8 VG? Dan is een gewaarborgde hulp verplicht.

Hoe word je een gewaarborgde hulp?
Gebruik het formulier verklaring gewaarborgde hulp om uw gewaarborgde hulp aan ons door te geven. Wij beoordelen dan of uw gewaarborgde hulp aan de eisen voldoen. Verandert er iets? Dan moet u dit doorgeven aan het zorgkantoor.

Lees meer over de taken, verantwoordelijkheden en voorwaarden van de gewaarborgde hulp.

Veelgestelde vragen over de gewaarborgde hulp

Op basis van het huidige wet- en regelgeving moet bij het zorgkantoor bekend zijn wie de gewaarborgde hulp is. Met een getekende verklaring maken u en de gewaarborgde hulp dit aan ons kenbaar. Bezien wijzigingen en aanvullingen op voorgaande versies van de verklaring gewaarborgde hulp dient een nieuwe verklaring te worden aangeleverd. Oude voldoen niet meer.

Een gewaarborgde hulp is niet noodzakelijk (aangezien de curator een hogere vertegenwoordiger is bij wet). We zien de curator daarom als gewaarborgde hulp. De curator is verantwoordelijk voor het pgb maar mág de verantwoordelijkheid wel overdragen aan een (andere) gewaarborgde hulp. De curator ondertekent dan de verklaring gewaarborgde hulp in plaats van de budgethouder. Let op: de gewaarborgde hulp moet wel een natuurlijk persoon zijn.

Ook als u een bewindvoerder/mentor heeft, moet er een verklaring gewaarborgde hulp komen. Want een bewindvoerder is alleen verantwoordelijk voor uw financiën, maar niet voor de inhoud van de zorg. En een mentor is verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg, maar niet voor de financiën. Er moet voor het zorgkantoor één verantwoordelijke zijn: de gewaarborgde hulp. Een gewaarborgde hulp mag maximaal drie budgethouders tegelijkertijd bijstaan en moet een natuurlijke persoon zijn (geen kantoor). De verantwoordelijkheden van de gewaarborgde hulp kunnen niet worden verdeeld over meerdere personen.

Omdat de gewaarborgde hulp de volledige regie over het pgb van u overneemt, moet diegene nauw betrokken zijn bij uw zorg. Dit kan iemand niet voor veel mensen tegelijkertijd regelen. In een rechtelijke uitspraak is bepaald dat dat drie een goed te verdedigen maximum is. Landelijk hebben de zorgkantoren afgesproken zich hieraan te houden.

Dit blijkt uit de wet (Regeling langdurige zorg). Het moet gaan om iemand die beschikt over een woonadres.

Het is mogelijk dat een andere derde optreedt als gewaarborgde hulp. Wel is het zo dat de bewindvoerder/mentor op de hoogte dient te zijn van wie de gewaarborgde hulp is en daarmee instemt. De bewindvoerder/mentor tekent met de budgethouder voor akkoord.


Maatwerk is mogelijk, maar moet een uitzondering blijven. We kunnen wel mentorschap aanraden maar niet afdwingen (dit kost ook geld). Als we afwijken van de regel en toch een zorgverlener als gewaarborgde hulp accepteren bespreken we dit eerst intern.

De gewaarborgde hulp neemt de volledige regie over van de budgethouder, inclusief alle daarbij horende verantwoordelijkheden (administratie, financiën én toezicht op zorg), en staat daar volledig voor in. Het gaat onder andere om de volgende activiteiten (de ‘gewone’ verplichtingen van het pgb)
•zorgdragen voor aanvraagformulier en budgetplan;
•voeren van bewuste keuzegesprek;
•afsluiten zorgovereenkomst;
•samenstellen zorgbeschrijving;
•indienen en controleren van declaraties bij de SVB;
•aanwezig zijn tijdens huisbezoek;
•beoordelen of zorg in de thuissituatie nog verantwoord is en of de zorg van goede kwaliteit is;
•evaluatie bijwonen van zorgverlener en het namens de budgethouder “goed werkgever” zijn
voor de zorgverlener.

Let op: Omdat een gewaarborgde hulp de volledige regie overneemt, krijgt de gewaarborgde hulp ook alle post van het zorgkantoor.

Dat ligt eraan. We kijken niet naar het land, maar naar de afstand. Als regel geldt dat een gewaarborgde hulp op redelijke afstand moet wonen van de budgethouder. Anders wordt het natuurlijk lastig om de volledige regie over te nemen van de budgethouder. Als een gewaarborgde hulp op grote afstand woont, moet hij of zij daarom aantonen dat er toch aan de taken en verantwoordelijkheden van het pgb kan worden voldaan. Ook moet het haalbaar zijn om (in het buitenland) alle post van het zorgkantoor te ontvangen.

Omdat voor budgethouders met een indicatie ZZP VV 4 tot en met 7 of VG 4 tot en met 8 een gewaarborgde hulp verplicht is, kan dit consequenties hebben voor het pgb. Een pgb wordt niet toegekend of het recht op een pgb kan worden ingetrokken. In dat geval is Zorg in Natura beschikbaar. De afdeling Zorgadvies van het zorgkantoor kan dit voor of samen met u regelen. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 222 42 42.

U kunt een nieuwe verklaring gewaarborgde hulp indienen bij het zorgkantoor. De verklaring is te vinden op de website van het Menzis Zorgkantoor.

 

U dient dit te melden bij het zorgkantoor. Verder moet u een nieuwe gewaarborgde hulp vinden en opnieuw een verklaring gewaarborgde hulp aanleveren. Dit omdat de geldende indicatie een gewaarborgde hulp vereist.


Ook bij een gevolmachtigde moet er een verklaring gewaarborgde hulp komen.

Een zorgverlener kan geen gewaarborgde hulp zijn. Dit om belangenverstrengeling te voorkomen. Er zijn wel uitzonderingen mogelijk, zie hieronder.

Dat kan. We vinden het niet ideaal en bespreken graag met u of er niet een andere oplossing is (bijvoorbeeld de andere ouder als die er is, of een ander familielid). Ook vragen we u om uit te leggen hoe u aan de verplichtingen van het pgb gaat voldoen. Als er geen andere oplossing voorhanden is, dan gaan we ermee akkoord, zolang de budgethouder minderjarig is.

Misschien. We vinden het niet ideaal en bespreken graag met u of er niet een andere oplossing is (bijvoorbeeld de andere ouder als die er is, of een ander familielid). We vragen u om uit te leggen hoe u aan de verplichtingen van het pgb gaat voldoen. Ook kijken we of u de enige zorgverlener bent of dat er ook andere zorgverleners zijn. Het totaalplaatje bespreken we intern voordat we een beslissing nemen.

Misschien. We vinden het niet ideaal en bespreken graag met u of er niet een andere oplossing is (bijvoorbeeld een ander familielid). We vragen u om uit te leggen hoe u aan de verplichtingen van het pgb gaat voldoen. Ook kijken we of u de enige zorgverlener bent of dat er ook andere zorgverleners zijn. Het totaalplaatje bespreken we intern voordat we een beslissing nemen.

In het algemeen geldt bij de benoeming van een curator/bewindvoerder/mentor door de rechtbank, dat deze niet ook 'direct betrokken of behandelend hulpverlener' mag zijn. Hiermee wordt voorkomen dat zich een belangemconflict voordoet. In sommige gevallen maken rechtbanken uitzonderingen voor familieleden. We sluiten hierop aan: in verband met een mogelijk belangenconflict, gaan we niet zonder meer akkoord. We bespreken graag of er niet een andere oplossing is. We vragen de curator om uit te leggen hoe hij/zij aan de verplichtingen van het pgb gaat voldoen. Ook kijken we of hij/zij de enige zorgverlener is of dat er ook andere zorgverleners zijn. Het totaalplaatje bespreken we intern voordat we een beslissing nemen.


Zolang u een pgb heeft, moet u een gewaarborgde hulp hebben.

De post zal altijd worden ontvangen door de gewaarborgde hulp. Wel mag een bewindvoerder/mentor/gevolmachtigde ook informatie opvragen bij het zorgkantoor. Voorwaarde is dat deze bekend is bij het zorgkantoor. De beschikking bewind- of mentorschap / volmacht moet dus bij het zorgkantoor zijn aangeleverd.

Door het invullen van de verklaring gewaarborgde hulp via de website van het Menzis Zorgkantoor.

Dit staat al langer zo in de wet (Regeling langdurige zorg). Letterlijk staat er:
Artikel 1.1: In deze regeling wordt verstaan onder: gewaarborgde hulp: door de verzekerde ingeschakelde hulp van een derde die in staat voor de nakoming van de aan het persoonsgebonden budget verbonden verplichtingen.
(Welke verplichtingen? Zie artikel 5:18 hieronder)
Artikel 5.6: Tenzij de verzekerde beschikt over gewaarborgde hulp, wordt een persoonsgebonden budget niet verleend aan een verzekerde die… (dan volgen de ZZP’s VV 4 t/m 7 en VG 4 t/m 8)
Artikel 5.11: (regels over de gewaarborgde hulp)
1. De verzekerde die gewaarborgde hulp inschakelt verstrekt het zorgkantoor onverwijld:
a. de naam en het adres van de derde;
b. een aanduiding van de hulp die zal worden geboden en de hoedanigheid waarin dit door de derde
zal plaatsvinden.
2 De verlening van een persoonsgebonden budget kan worden geweigerd indien een gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de door de verzekerde overeenkomstige het eerste lid ingeschakelde hulp:
1°. bij een eerdere verstrekking van persoonsgebonden budgetten waarbij deze derde als hulppersoon of vertegenwoordiger optrad niet heeft ingestaan voor nakoming van de daaraan verbonden verplichtingen,
2°. blijkens de basisregistratie personen niet beschikt over een woonadres,
3°. zijn vrijheid is ontnomen,
4°. onder de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen valt, dan wel een verzoek tot van toepassing verklaring van die regeling bij de rechtbank is ingediend of deze derde failliet is verklaard, of
5°. anderszins onvoldoende waarborg zal bieden voor het nakomen van de voor de verzekerde aan het persoonsgebonden budget verbonden verplichtingen.
Artikel 5:18 Bij de verlening van het persoonsgebonden budget worden de verzekerde in ieder geval de volgende verplichtingen opgelegd:
a. de verzekerde gebruikt het persoonsgebonden budget uitsluitend voor het doen betalen door de Sociale verzekeringsbank van zorg als bedoeld in artikel 5.17, eerste lid;
b. de zorg die de verzekerde inkoopt, is kwalitatief verantwoord;
c. de verzekerde past een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving onverwijld aan indien van enige verandering in de daarin opgenomen feiten sprake is;
d. de verzekerde draagt er zorg voor dat een zorgverlener op wie het Arbeidstijdenbesluit niet van toepassing is niet meer dan veertig uur in één week voor hem werkzaamheden verricht;
e. de verzekerde laat de betalingen aan de zorgverlener uitsluitend verrichten door de Sociale verzekeringsbank, tenzij het gaat om kosten verbonden aan vervoer als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdeel f, van de wet, waarvoor geen zorgovereenkomst is gesloten;
f. de verzekerde koopt geen zorg in bij een mantelzorger indien deze wegens overbelasting of dreigende overbelasting niet in staat is een bijdrage aan die zorg te leveren die partners, ouders, volwassen kinderen of andere volwassen huisgenoten elkaar naar algemeen aanvaarde maatstaven plegen te bieden;
g. de verzekerde besteedt het persoonsgebonden budget niet aan logeeropvang buiten de Europese Unie;
h. de verzekerde deelt het zorgkantoor op diens verzoek of onverwijld uit eigen beweging alle feiten en omstandigheden mee waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op de verstrekking van het persoonsgebonden budget.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.