Privacystatement

Privacy statement Menzis Zorgkantoor

Stichting Zorgkantoor Menzis (hierna Menzis Zorgkantoor) voert de Wet langdurige zorg (Wlz) uit in de regio’s Arnhem, Groningen en Twente.

Inleiding

Menzis Zorgkantoor verwerkt uw persoonsgegevens voor de uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Menzis Zorgkantoor vindt het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. U mag er dus van uit gaan dat Menzis Zorgkantoor alles doet om uw privacy te beschermen. Menzis Zorgkantoor vindt dat erg belangrijk. Natuurlijk houdt Menzis Zorgkantoor zich hierbij aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In deze wetten staan regels over het gebruik van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die tot een bepaalde persoon te herleiden zijn.

Met deze privacy statement wil Menzis Zorgkantoor u informeren over de volgende onderwerpen:
  1. Waarom verzamelt Menzis Zorgkantoor persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt
  2. Hoe beschermt Menzis Zorgkantoor uw privacy, ook op het internet
  3. Wat zijn uw rechten
  4. Wanneer worden uw gegevens verstrekt
  5. Klachten over uw privacy
  6. Wijzigingen

Waarom verzamelt Menzis Zorgkantoor persoonsgegevens en waarvoor worden ze gebruikt?

Om gebruik te kunnen maken van langdurige zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) moet u staan ingeschreven bij een zorgverzekeraar. Als u in de regio Arnhem, Groningen of Twente woont, staat u voor de Wlz ingeschreven bij Menzis Zorgkantoor in de regio waar u woont. Wanneer u een Basisverzekering aanvraagt, verstrekt u bepaalde gegevens. Deze gegevens worden gebruikt voor uw inschrijving bij Menzis Zorgkantoor. Menzis Zorgkantoor gebruikt uw gegevens onder andere voor het uitvoeren van de Wet langdurige zorg. Menzis Zorgkantoor kan uw gegevens ook gebruiken voor zaken die van groot belang zijn zoals het bestrijden van fraude. Soms bestaat er een wettelijke plicht waardoor wij uw gegevens moeten verstrekken aan derden. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is.

Menzis Zorgkantoor moet op grond van artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens melden. Zo’n melding moet worden gedaan aan het College Bescherming Persoonsgegevens of de functionaris van de gegevensbescherming. Menzis Zorgkantoor heeft melding gedaan aan de functionaris van de gegevensbescherming.

Omdat u recht heeft op langdurige zorg, heeft Menzis Zorgkantoor in veel gevallen gegevens nodig over uw gezondheid. Bijvoorbeeld om te bepalen of u recht heeft op de zorg die u aanvraagt. Met gezondheidsgegevens gaan wij extra zorgvuldig om. Vaak valt het verzamelen en gebruiken van gezondheidsgegevens onder de verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Bijvoorbeeld als die gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw recht op vergoeding. Medewerkers mogen deze gegevens dan alleen inzien en gebruiken als ze die nodig hebben om hun werk uit te voeren en als ze werken onder de directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur. Dit is de zogenaamde ‘functionele eenheid’. De medewerkers die vallen onder de functionele eenheid hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur. De medisch adviseur heeft op grond van de wet een verplichting tot geheimhouding (beroepsgeheim).

Hoe beschermt Menzis Zorgkantoor uw privacy, ook op het internet?

De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en dus ook voor ons. Daarom zijn de systemen en programma’s van Menzis Zorgkantoor beveiligd. We hebben procedures om ervoor te zorgen dat informatie volledig, bijgewerkt en juist is. We hebben ook procedures om ervoor te zorgen dat personen die niet bevoegd zijn, geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als u onze website bezoekt en daar persoonsgegevens met Menzis Zorgkantoor uitwisselt, ziet u een klein teken van een sleutel of een slot. Of u de sleutel of het slot ziet is afhankelijk van uw browser (met de browser zoekt u op het internet). Als u de sleutel of het slot ziet weet u dat er verbinding is met een beveiligde server. Uw privacy wordt ook beschermd doordat de uitgewisselde persoonsgegevens gecodeerd worden.

We willen graag dat mensen die de website van Menzis Zorgkantoor bezoeken, het een duidelijke en goede website vinden. Daarom verzamelen we informatie over bijvoorbeeld welke browser door de bezoekers gebruikt is, klikgedrag, tijdstip van het bezoek aan de website en hoe vaak de website wordt bezocht. Deze informatie is niet terug te leiden naar een bepaalde persoon.

Als u onze website bezoekt kunnen wij automatisch informatie opslaan op uw computer in de vorm van een cookie. Een cookie is een heel klein bestandje dat opgeslagen wordt op uw computer. Hierdoor kunnen wij u automatisch bij een volgend bezoek aan de website herkennen. Cookies helpen om de inhoud van de website van Menzis Zorgkantoor beter af te stemmen op wat u wilt. Als u een cookie accepteert, blijft deze cookie 5 jaar lang in uw computer staan, tenzij u de cookie verwijdert. Het verwijderen van cookies kan het gebruik van de website en de diensten van Menzis Zorgkantoor beperken.

Wat zijn uw rechten?

Als u wilt weten of alle persoonsgegevens die Menzis Zorgkantoor van u heeft juist zijn, dan kunt u ons vragen u een overzicht te sturen van die gegevens. Menzis Zorgkantoor zal u dit overzicht binnen vier weken sturen. Zijn de gegevens volgens u onjuist, onvolledig of overbodig, dan kunt u Menzis Zorgkantoor vragen ze te veranderen, aan te vullen of te verwijderen. U kunt dit verzoek sturen aan:

Menzis
t.a.v. Functionaris voor de Gegevensbescherming
Postbus 75000
7500 KC ENSCHEDE

Ook vragen over deze privacy statement kunt u sturen naar bovenstaand adres. Menzis Zorgkantoor verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is of in geval van fraude.

Wanneer worden uw gegevens verstrekt?

Als u uw gegevens wilt inzien, moeten wij eerst zeker weten dat u bent wie u zegt dat u bent. Als het om gezondheidsgegevens gaat gelden er extra strenge regels. Deze gegevens worden niet verstrekt per telefoon of per onbeveiligde e-mail. Gezondheidsgegevens over andere personen die op uw polis staan, worden niet verstrekt behalve als het gaat om uw kind dat jonger is dan 16 jaar. 

Menzis Zorgkantoor zal uw algemene gegevens, dit zijn uw naam adres en woonplaats en uw verzekeringskenmerken doorgeven aan zorgverleners. Een verzekeringskenmerk is uw persoonlijke nummer in de administratie van Menzis Zorgkantoor. Dit doen we elektronisch met het zogenaamde VECOZO netwerk. Met deze gegevens kan uw declaratie door de zorgverleners rechtstreeks bij Menzis Zorgkantoor worden ingediend. 
 

Als u wilt dat uw adres geheim blijft kunt u de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) hierover een brief sturen. Het GBA zal uw adres dan als geheim registreren. Menzis Zorgkantoor controleert opgegeven adressen in het GBA. Als een adres als geheim is geregistreerd bij het GBA, neemt Menzis Zorgkantoor die registratie over. Hierdoor kan niemand bij ons uw adresgegevens zien. Ook zorgaanbieders kunnen dan niet via het VECOZO netwerk uw adresgegevens zien.

Heeft u klachten over uw privacy?

Als u een klacht heeft over hoe Menzis Zorgkantoor met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een brief schrijven aan de afdeling Klachten en Bezwaar van Menzis. Bent u het niet eens met het antwoord? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan Menzis en/of de Nationale Ombudsman. 

Menzis Zorgkantoor
Postbus 477
7500 AL Enschede

De Nationale Ombudsman
Antwoordnummer 10870
2501 WB DEN HAAG

Wijzigingen

Dit privacy statement kan gewijzigd worden. Op deze plaats vindt u altijd de nieuwste privacy statement.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.