Cliëntenraden

Bijeenkomsten cliëntenraden 2017

Publicatiedatum 22 mei 2017
Op 8, 9 en 11 mei 2017 heeft Menzis Zorgkantoor bijeenkomsten georganiseerd voor de cliëntenraden van de V&V instellingen in de regio’s Groningen, Arnhem en Twente. De cliëntenraden van alle gecontracteerde zorginstellingen in de sector verpleging en verzorging zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomsten. 


In Twente en Groningen waren er ongeveer 30 personen aanwezig en in Arnhem hadden 45 personen zich aangemeld. Tijdens de presentatie is aandacht besteed aan de taken en verantwoordelijkheden van het zorgkantoor. Menzis Zorgkantoor heeft de wettelijke taak om onafhankelijke cliëntondersteuning in te kopen bij externe partijen. Deze partijen zijn uitgenodigd om tijdens de bijeenkomsten wat te vertellen over onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz. In de regio Arnhem is er daarnaast een ondersteuner voor cliëntenraden uitgenodigd. Hij kwam wat vertellen over de “do’s and don’ts” van cliëntenraden.

Presentatie bijeenkomsten cliëntenraden

De presentaties van de drie regio’s zijn samengevoegd tot één presentatie. 

In de regio Twente kwam naar voren dat cliëntenraden niet bekend zijn met onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz. Er werd aangegeven dat er veel verschillende partijen zijn die cliënten kunnen ondersteunen in het zorglandschap. Menzis heeft als aandachtspunt meegenomen dat het voor cliënten verwarrend kan zijn wanneer er veel verschillende instanties zijn die (onafhankelijke) cliëntondersteuning bieden.

Cliëntenraden voelen zich over het algemeen betrokken bij het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Vrijwel alle cliëntenraden zijn vanaf het begin betrokken geweest bij de implementatie en uitvoering van het Kwaliteitskader in de zorginstelling.

De cliëntenraden geven aan dat het moeilijk is om voldoende mensen te krijgen voor de cliëntenraad. Een van de ontwikkelingen die door cliëntenraden aangedragen werd, is dat de cliëntenraad anders wordt opgebouwd. Er worden, naast cliënten en verwanten, ook andere disciplines geworven om deel te nemen in de cliëntenraad. Dit omdat de taken en verantwoordelijkheden van cliëntenraden steeds ingewikkelder worden.

Cliëntenraden zijn van mening dat Zorgkaart Nederland meer onder de aandacht moet komen bij cliënten en familieleden, zodat er meer recensies geplaatst zullen worden. 

Persoonsvolgende betaling: Als er extra klanten voor een instelling kiezen dan heeft een zorgaanbieder wel tijd nodig om de capaciteit uit te breiden. Samenstelling cliëntenraad: Een aandachtspunt is te werven op deskundigheden/achtergrond indien mogelijk, zodat verdeling van taken/aandachtsgebieden mogelijk is. Cliëntenraden geven aan een goede gesprekspartner te willen zijn voor de RvB. Het aanscherpen van de wettelijke kaders over medezeggenschap is wenselijk en zou moeten leiden tot een betere positie. Dit wordt door anderen tegengesproken: het moet in het DNA van de RvB zitten om de cliëntenraad goed te betrekken bij (belangrijke) onderwerpen.

Is er iets veranderd in de zorg in de afgelopen jaren? Ja, zeker. Het is tegenwoordig veel normaler dat mantelzorgers hun bijdrage leveren in de zorg of op de groep. De waarde hiervan wordt door zorgorganisaties en professionals veel meer ingezien.Ook in de regio Arnhem blijkt dat cliëntenraden niet bekend zijn met het bestaan van onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wlz. Dit bevestigt onze wens om als zorgkantoor meer bekend te raken bij nieuwe klanten op het moment dat zij een Wlz-indicatie krijgen zodat ook de onafhankelijke cliëntondersteuning meer onder de aandacht kan worden gebracht.

Vrijwel alle cliëntenraden zijn betrokken bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De enige cliëntenraad die niet betrokken is, is de cliëntenraad van een extramurale zorgaanbieder, waar op dit moment het kwaliteitskader nog niet echt van toepassing is. Alle cliëntenraden hebben regelmatig overleg met de RvB, in ieder geval op het niveau van de Centrale cliëntenraad. Cliëntervaringen worden minimaal eens per jaar verzameld middels erkende instrumenten, veel cliëntenraden geven zelfs aan dat dit doorlopend gebeurt. Het voorbeeld van het houden van klantarena’s wordt gegeven voor het ophalen van verbeterpunten.Zorgverleners kennen de klant, bijvoorbeeld door het opstellen van een levensboek. Echter door veel wisselingen in het personeel (door flexibele krachten of door ziekte) blijkt dit ‘kennen’ in de praktijk niet altijd goed geborgd. Een van de aanwezigen roept een ieder op om nu zelf alvast een levensboek op te stellen, nu je het zelf nog goed kunt!


Iedereen herkent de mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan verschillende activiteiten, individueel of in groepsverband. Deze mogelijkheden worden echter overwegend overdag aangeboden, niet ’s avonds of in de weekenden.


Niet iedere cliëntenraad wordt periodiek geïnformeerd over zaken met betrekking tot de basisveiligheid, zoals medicatieveiligheid, decubitus en inzet van vrijheid beperkende maatregelen. In het algemeen wordt de cliëntenraad goed gefaciliteerd bij het uitvoeren van hun taak. Maar er worden toch ook wel verschillen ervaren, zowel op inhoud als op hoe de cliëntenraad gefaciliteerd wordt. Enkele leden van een cliëntenraad vinden dat de positie van de cliëntenraad te weinig gewaardeerd wordt en/of dat zij te weinig betrokken worden. Tevens vindt men het lastig om leden te behouden of te werven. 


Tot slot: De cliëntenraad moet zich goed zichtbaar maken en dient een vrijwilligersvergoeding te ontvangen. Dit kan helpen om deskundigheden zitting te laten nemen.

Cliëntenraden zijn over het algemeen vanaf het begin betrokken bij de implementatie en uitvoering van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De zorgaanbieder geeft over het algemeen de belangrijkste punten en wat de verbeterpunten zijn.Echter nog niet alle cliëntenraden zijn door de zorgaanbieder aangehaakt, zij nemen zelf initiatief om zich te informeren over het kwaliteitskader. 

Alle cliëntenraden hebben regelmatig overleg met de Directie/Raad van Bestuur. Waarbij soms wel de vraag over wijze van overleg. Het is niet voor alle cliëntenraden duidelijk wat de zorgaanbieder met hun adviezen doet.
De cliëntenraden geven aan dat door de zorgaanbieder informatie wordt verzameld over cliëntervaringen. Bij sommige instellingen gebeurt dit nog 1 keer per 2 jaar, maar er zijn ook instellingen waar dit doorlopend plaatsvindt. Vaste verzorgers kennen de klant en het zorgplan, maar tijdelijke verzorgers niet. Dit wordt als een gemis ervaren. Tussentijdse aanpassing van het zorgplan gebeurt niet altijd. De mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan verschillende activiteiten wordt over het algemeen herkend. Activiteiten worden vaak met vrijwilligers gedaan en deze zijn soms moeilijk te vinden, met name in het weekend.

Individueel wordt men geïnformeerd over medicatieveiligheid, decubitus en inzet van vrijheid beperkende maatregelen wanneer dit van toepassing is op het familielid. Als cliëntenraad worden ze hierover niet geïnformeerd. De cliëntenraden vinden over het algemeen dat zij hun werk goed kunnen doen. Wel geven de cliëntenraden aan dat het steeds moeilijker wordt om voldoende mensen te krijgen voor de cliëntenraad.

  

Samenvatting presentatie cliëntenraden

Publicatiedatum 6 april 2017

In maart hebben we in alle regio’s overleg gehad met cliëntenraden van gecontracteerde gehandicapteninstellingen. Deze bijeenkomsten gebruiken we om cliëntenraden te informeren over ons beleid en onze afspraken met zorgaanbieders. Aan de andere kant ook om signalen en knelpunten uit de regio’s op te halen.

In Groningen zijn we aangehaakt bij een bijeenkomst van het VG Belangenplatform en de CR van De Zijlen over de Kwaliteitsagenda. Ieder(in) gaf daarover een presentatie. In de andere regio’s zijn we begonnen met een inleiding door het Zorgkantoor. Via de link vindt u de
presentatie over het Zorgkantoor. Alle stukken vind u onderaan deze pagina.

Helaas waren niet alle cliëntenraden aanwezig. We hebben de afgelopen periode geconstateerd dat wijzigingen niet altijd door het Zorgkantoor ontvangen zijn. Om zorg te dragen dat de informatie bij de juiste persoon terecht komt, vragen we u om de meest actuele gegevens van uw (centrale) cliëntenraad te mailen naar secretariaatwlz@menzis.nl.

 

Lijst moeilijk plaatsbare cliënten
Een actueel thema is de lijst met moeilijk plaatsbare cliënten die MEE NL heeft gepubliceerd. Zorgkantoren hebben natuurlijk een belangrijke taak om mensen met een indicatie zo snel mogelijk, zo goed mogelijk passende zorg te bieden. In overleg met de cliëntondersteuners van MEE zijn we bezig voor de mensen die het betreft in onze regio’s.
Voor een kleine groep klanten, met meervoudige problematiek, blijft het lastig om een passende plek te vinden. We zijn mogelijk aangewezen op plekken buiten onze regio’s. Dit wordt landelijk besproken. Daarnaast gaan we als Zorgkantoor over dit onderwerp ook in gesprek met aanbieders in onze eigen regio’s.
Aanwezigen pleiten bij de politiek (kabinetsformatie) voor extra geld voor de gehandicaptenzorg en niet alleen voor de ouderenzorg.

Inkoopbeleid 2018

In ons concept Inkoopbeleid 2018 staat ondersteuning van de klant centraal. We blijven persoonsvolgende financiering hanteren en willen voor klanten in de Wlz beter zichtbaar zijn. We moeten meer voorlichting geven over de zaken waar we klanten in kunnen ondersteunen. Mensen met een indicatiebesluit ontvangen nu al een welkom-brief en een folder.

Opmerkingen:

 • Meer mogelijkheden voor maatwerk voor de klanten wordt toegejuicht,
 • Let op het taalgebruik; zodat klanten het kunnen begrijpen,
 • Al contact opnemen in gemeentelijk domein en/of wijkverpleging.

Aanwezigen zijn bang dat deze extra taken door het Zorgkantoor ten koste gaan van de zorgbudgetten van de zorgaanbieder. Het betreft echter aparte budgetten, dus dat is niet zo.
Het Inkoopbeleid wordt voor een groot deel landelijk ontwikkeld. De rol van het Zorgkantoor is om te kijken hoe regionale knelpunten opgelost moeten worden. Daarnaast zal de rol van het regionale zorgkantoor verschuiven naar meer ondersteuning van de klant. We wijzen nog eens op de mogelijkheid voor klanten om een onafhankelijke cliëntondersteuner in te schakelen. Daarover zijn afspraken gemaakt met Zorgbelang en MEE en in Twente ook met SCOT.

Kwaliteit

In alle regio’s kwam het thema Kwaliteit aan de orde. Hoe beoordeel je kwaliteit?
De gehandicaptensector is op dit moment bezig met het kwaliteitskader. Belangrijk hierbij is het gesprek met de klant en het onderzoek naar de ervaringen van de klant. Alle zorgaanbieders gaan dit kwaliteitskader gebruiken.
We stimuleren ook het gebruik van Zorgkaart Nederland. Op Zorgkaart Nederland delen klanten ervaringen met zorgaanbieders. Voor de gehandicaptensector moet dit nog verder worden aangepast.
Er is regelmatig onduidelijkheid over de inzet van “behandeling”. Wanneer levert de zorgaanbieder ook de huisartszorg, medicatie e.d. Bepalend is of iemand woont op een plek ‘verblijf’ of ‘verblijf inclusief behandeling’.
Landelijk is hier ook veel discussie over. Zodra er landelijk een richtlijn is afgesproken, publiceren we dit op onze website.
Als een zorgaanbieder kosten in rekening brengt voor extra diensten, dan moeten daar afspraken over zijn gemaakt met de cliëntenraad. Ook moet dit gepubliceerd worden op de website.

Stellingen

We hebben een aantal stellingen voorgelegd, gebaseerd op de uitgangspunten in de kwaliteitsagenda. Met de deelnemers is over onderstaande stellingen interactief gediscussieerd.

 1. De begeleiders praten met mij over wat ik wil in mijn leven.
 2. Ik ben tevreden over mijn woonplek.
 3. Ik ben tevreden over mijn werkplek.
 4. De begeleiders helpen mij goed.
 5. De aanbieder vraagt mij wat ik van mijn begeleiders vind.
 6. Als cliëntenraad kunnen wij ons werk goed doen.

Opvallende reacties over deze stellingen waren:

 • Er komen steeds meer cliënten met (ernstige) gedragsproblematiek. Dat bedreigt soms het woon- en werkklimaat van andere klanten.
 • Klanten zijn wel tevreden over hun werk, maar vragen soms om meer flexibiliteit. Bijvoorbeeld bij horecawerk willen ze ook in de avonden en weekenden werken.
 • Er zijn veel veranderingen geweest, omdat de vervoerskosten niet betaald kunnen worden.
 • Een aantal voorzieningen zijn verdwenen door diverse bezuinigingen. Zoals kapsalon, winkel, kinderboerderij.
 • Over medewerkers zijn de meesten zeer tevreden. Alleen moeten ze veel administratief werk doen, waardoor er minder tijd voor de klant is.
 • Het is vaak lastig om genoeg mensen te krijgen die in de cliëntenraad willen. Klanten worden ouder en verwanten dus ook. Sommige bewoners hebben geen vertegenwoordiger.
 • Voor velen is het ook onduidelijk wat de functie precies is. Het Zorgkantoor mag best eisen stellen waar een cliëntenraad aan moet voldoen.

We kijken enthousiast terug op de bijeenkomsten en we willen de deelnemers hartelijk bedanken voor hun inbreng.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.