Coronavirus: Wat doet Menzis Zorgkantoor?

Menzis Zorgkantoor ondersteunt u 

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij. We hebben grote waardering voor uw enorme inzet en flexibiliteit. En ondersteunen u in deze impactvolle tijd van crisis.

Menzis Zorgkantoor is doorlopend, samen met andere zorgkantoren, in overleg met VWS, ROAZ en brancheorganisaties over de impact van Corona en de consequenties voor de korte en lange termijn. Ten tijde van de corona-uitbraak heeft de NZa diverse beleidsregels gepubliceerd. Voor meest recente beleidsregels omtrent SARS-CoV-2-virus en de wijze waarop vergoedingen plaatsvinden verwijzen wij u naar de website van de NZa . Daarnaast heeft de NZa diverse informatiebulletin’s ontwikkeld waaronder de informatiekaart Toegang tot zorg tijdens corona en een Wegwijzer digitale zorg op afstand

VWS, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ROAZ werken intensief samen

Menzis is doorlopend, samen met andere zorgkantoren in overleg met VWS, ROAZ en brancheorganisaties over de impact van Corona en de consequenties voor de korte en lange termijn.

  • Op 23 maart jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief aan zorgverleners in de langdurige zorg gestuurd met concrete maatregelen om eventuele zorgen over de financiële positie te voorkomen. Zorgkantoren vinden het belangrijk dat aanbieders van langdurige zorg zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg.
  • Deze brief is een vervolg op de brief van ZN gestuurd op 17 maart aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg, waarin zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen aangeven wat zij (gaan) doen.
  • Op 25 maart heeft ZN een brief gestuurd aan alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Zorgverzekeraars en zorgkantoren realiseren zich dat ook zorgaanbieders die geen contract hebben afgesloten, problemen kunnen ondervinden vanwege het coronavirus. 

In deze brief wordt vermeld dat de komende periode zorgverzekeraars en zorgkantoren waar nodig en mogelijk ook voor deze groep met nadere voorstellen komen. Vooralsnog is voor hen nu het advies om in eerste instantie een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen. Wanneer u denkt daarop aanvullend ondersteuning nodig te hebben, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

  • Zorgkantoren vinden het belangrijk dat aanbieders van langdurige zorg zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg. De zorgkantoren hebben daarom samen met het ministerie van VWS, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit verder uitgewerkt hoe de financiële gevolgen voor aanbieders in de langdurige zorg opgevangen kunnen worden.

In de brief van 16 april informeren zorgkantoren de aanbieders in de langdurige zorg over de steunmaatregelen.

Hieronder volgt meer informatie over genomen maatregelen en richtlijnen tijdens deze uitzonderlijke situatie. Mocht uw vraag met onderstaande informatie niet zijn beantwoord, neem dan contact op met uw contactpersoon van Menzis Zorgkantoor.

Bestuursverklaring compensatie doorlopende kosten

Ook in 2021 kunt u een beroep doen op omzetderving ten gevolge van Covid-19. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding van doorlopende kosten in fase 4 moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan. Meer informatie hierover staat in de beleidsregel doorlopende kosten Wlz 2021.

Een bestuursverklaring is in een aantal situaties noodzakelijk voor het aanvragen van doorlopende kosten. Bovenaan de bestuursverklaringen staat beschreven op welke situatie(s) de verklaring van toepassing is. De bestuursverklaring kunt u indienen bij uw zorginkoper indien u gebruik wilt maken van de compensatieregeling.

Format bestuursverklaring

Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

Zorgorganisaties maken tijdens de coronacrisis in sommige gevallen minder omzet doordat niet alle plekken bezet zijn. Het ministerie van VWS heeft op 12 juni 2020 aangekondigd dat zorgaanbieders die door de coronacrisis minder omzet draaien, daarvoor langer een financiële compensatie krijgen. Hiervoor werden ze al gecompenseerd voor de periode van 1 maart tot 1 juli 2020. Deze periode is nu voor een groot deel van de zorgaanbieders verlengd, namelijk tot 1 augustus voor de instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september voor verpleeghuizen. Voor meer informatie over de regeling verwijzen wij u naar de gepubliceerde kamerbrief.

Tijdelijke beleidslijnen voor zorgaanbieders

Zorgkantoren hebben tijdelijke beleidslijnen opgesteld voor zorgaanbieders van langdurige zorg (Wlz). De tijdelijke beleidslijnen geven een antwoord op vragen die momenteel veel door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. De beleidslijnen worden voortdurend geactualiseerd met nieuwe vragen en antwoorden.

Contact

Heeft u vragen over de langdurige zorg? Bij contact vindt u (e-mail)adressen en telefoonnummers.
Naar de contactgegevens