Coronavirus: Wat doet Menzis Zorgkantoor?

Menzis Zorgkantoor ondersteunt u 

Het coronavirus legt een enorme druk op onze gezondheidszorg. Zorgorganisaties en zorgverleners zetten alle zeilen bij. We hebben grote waardering voor uw enorme inzet en flexibiliteit. En ondersteunen u in deze impactvolle tijd van crisis.

Via deze pagina houden we op de hoogte van de laatste stand van zaken rondom het coronavirus en wat dit voor u betekent. Deze situatie is voor iedereen nieuw en uitdagend. Goede samenwerking, maar ook zorgvuldige afstemming is cruciaal om dit zo goed mogelijk met elkaar te kunnen doorstaand. Wij doen onze uiterste best om alle betrokken zo snel mogelijk van informatie en antwoord te voorzien. We richten hier ons vooral op de volgende onderwerpen: financiering, capaciteit en toegankelijk van zorg. Dit in goede afstemming met andere partijen zoals VWS, Nza en ZN.

VWS, zorgverzekeraars, zorgkantoren en ROAZ werken intensief samen

Menzis is doorlopend, samen met andere zorgkantoren in overleg met VWS, ROAZ en brancheorganisaties over de impact van Corona en de consequenties voor de korte en lange termijn.

 • Op 23 maart jl. heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een brief aan zorgverleners in de langdurige zorg gestuurd met concrete maatregelen om eventuele zorgen over de financiële positie te voorkomen. Zorgkantoren vinden het belangrijk dat aanbieders van langdurige zorg zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg.
 • Deze brief is een vervolg op de brief van ZN gestuurd op 17 maart aan verschillende branche- en beroepsorganisaties in de zorg, waarin zorgverzekeraars en zorgkantoren op hoofdlijnen aangeven wat zij (gaan) doen.
 • Op 25 maart heeft ZN een brief gestuurd aan alle andere zorgaanbieders die met een zorgverzekeraar een contractuele overeenkomst hebben afgesloten. Zorgverzekeraars en zorgkantoren realiseren zich dat ook zorgaanbieders die geen contract hebben afgesloten, problemen kunnen ondervinden vanwege het coronavirus. 

In deze brief wordt vermeld dat de komende periode zorgverzekeraars en zorgkantoren waar nodig en mogelijk ook voor deze groep met nadere voorstellen komen. Vooralsnog is voor hen nu het advies om in eerste instantie een beroep te doen op de daarvoor opengestelde Rijksregelingen. Wanneer u denkt daarop aanvullend ondersteuning nodig te hebben, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

 • Zorgkantoren vinden het belangrijk dat aanbieders van langdurige zorg zich in deze bijzondere omstandigheden maximaal kunnen richten op het veilig leveren van deze zorg. De zorgkantoren hebben daarom samen met het ministerie van VWS, het Zorginstituut en de Nederlandse Zorgautoriteit verder uitgewerkt hoe de financiële gevolgen voor aanbieders in de langdurige zorg opgevangen kunnen worden.

In de brief van 16 april informeren zorgkantoren de aanbieders in de langdurige zorg over de steunmaatregelen.

Hieronder volgt meer informatie over genomen maatregelen en richtlijnen tijdens deze uitzonderlijke situatie. Mocht uw vraag met onderstaande informatie niet zijn beantwoord, neem dan contact op met uw contactpersoon van Menzis Zorgkantoor.

Bestuursverklaring compensatie doorlopende kosten

De NZa Beleidsregel SARS-CoV-2 virus; fase 3-BR/REG-20160 is gepubliceerd.

In deze beleidsregel wordt gesproken over een bestuursverklaring voor het aanvragen van compensatie voor doorlopende kosten van dagbesteding en/of het aanvragen van toestemming voor het (inclusief dagbesteding) declareren van (nog) niet volledige en volwaardige dagbesteding voor ZZP en VPT.

Zorgkantoren hebben gezamenlijk een format ontwikkeld die u kunt indienen bij uw zorginkoper indien u gebruik wil maken van de compensatieregeling.

Format bestuursverklaring (pdf)

Aanpassing tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in verband met omzetderving COVID-19

Onderstaand vindt u informatie met betrekking tot aanpassing tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling in verband met omzetderving COVID-19.

Aanpassing Tijdelijke subsidieregeling (pdf)

Bijlage brief ZIN (pdf)

Zorgaanbieders krijgen langer compensatie voor omzetverlies door corona

Zorgorganisaties maken tijdens de coronacrisis in sommige gevallen minder omzet doordat niet alle plekken bezet zijn. Het ministerie van VWS heeft op 12 juni 2020 aangekondigd dat zorgaanbieders die door de coronacrisis minder omzet draaien, daarvoor langer een financiële compensatie krijgen. Hiervoor werden ze al gecompenseerd voor de periode van 1 maart tot 1 juli 2020. Deze periode is nu voor een groot deel van de zorgaanbieders verlengd, namelijk tot 1 augustus voor de instellingen voor gehandicaptenzorg en tot 1 september voor verpleeghuizen. Voor meer informatie over de regeling verwijzen wij u naar de gepubliceerde kamerbrief.

Tijdelijke beleidslijnen voor zorgaanbieders

Zorgkantoren hebben tijdelijke beleidslijnen opgesteld voor zorgaanbieders van langdurige zorg (Wlz). De tijdelijke beleidslijnen geven een antwoord op vragen die momenteel veel door zorgverleners en brancheverenigingen aan de zorgkantoren worden gesteld. De beleidslijnen worden voortdurend geactualiseerd met nieuwe vragen en antwoorden.

 • Beleidsregel Covid 19

  De NZA heeft op 19 mei de beleidsregel Covid-19 gepubliceerd. De beleidsregel richt zich zowel op de omzetderving als op extra kosten die zorgaanbieders maken voor het leveren van de zorg in verband met de uitbraak van het coronavirus. Voor zorgaanbieders die zorg leveren in de VenV-sector en daar ook gebruikmaken van het kwaliteitsbudget, wordt nog onderzocht op welke wijze de extra (personeels) kosten gefinancierd worden. Zodra hier meer over bekend is zullen wij u nader informeren.
 • Cliënten (tijdelijk) mee naar huis nemen

  Vanwege het coronavirus is het bezoek van cliënten in een Wlz-instelling tot nader orde niet mogelijk. We kunnen ons voorstellen dat verwanten om die reden hun dierbaren, die normaal gesproken in een Wlz-zorginstelling verblijven, tijdelijk in huis (willen) nemen. Verwanten moeten zich echter realiseren dat ervoor gekozen is de CIZ-indicatie die is afgegeven te gebruiken voor zorg in natura in een instelling. Het is niet zeker of verwanten thuis dezelfde zorg kunnen geven als in een professionele zorginstelling; zeker als de cliënt langere tijd in het huis van zijn/haar verwanten verblijft. Zorgkantoren verwachten dat zorgaanbieders het beste kunnen inschatten wat verantwoord is gezien de situatie thuis en in de instelling en dat zij actief in overleg treden met de verwanten over de gevolgen van het in huis nemen van een cliënt.

  Verwanten moeten zich realiseren dat de mogelijkheid bestaat dat, bij terugkeer naar de zorginstelling, de cliënt 2 weken in quarantaine geplaatst kan worden.
  Verwanten zijn verplicht om bij het ophalen van de cliënt vast te leggen dat zij de zorgplicht formeel overnemen van de zorginstelling naar de eigen gezinssituatie. Zij moeten een verklaring ondertekenen waarin zij de verantwoordelijkheid van de zorgverlening overnemen en moeten zich realiseren dat zij geen aanvullende hulp in de thuissituatie kunnen krijgen.

  De Wlz- zorginstelling regelt voor cliënten die daar wonen altijd de medische zorg en de medicatieverstrekking. Op het moment dat cliënten opgehaald worden uit de instelling dienen verwanten afspraken met de zorgaanbieder te maken over de medicatie en medische zorg. Hierbij is geen extra vergoeding vanuit Wlz of Zvw mogelijk.

  De zorgaanbieder kan een terugkeergarantie afspreken met de verwanten. Op basis van de huidige regelgeving geldt dat een cliënt 14 aaneengesloten dagen buiten de zorginstelling mag verblijven zonder dat de financiering wordt stopgezet. Zorgkantoren houden er rekening mee dat de druk op de zorg de komende tijd zal toenemen. Hierbij moeten verwanten zich realiseren dat in een crisissituatie zorgaanbieders moeten kunnen besluiten dat te doen wat nodig is. Het kan gebeuren dat het ROAZ (regionaal overleg acute zorg) aangeeft dat alle beschikbare bedden ingezet moeten worden. Dit kan betekenen dat ook de leegstaande kamers in Wlz-instellingen ingezet moeten worden. Dus ook de plekken van cliënten die bij verwanten verblijven. Dat betekent dus dat de verwanten rekening moeten houden met het feit dat als de cliënt terug wil keren naar de zorginstelling deze mogelijk niet per direct terecht kan en dat zij mogelijk 14 dagen in isolatie zullen moet verblijven. Het kan zelfs zo zijn dat de cliënt op een andere plek of zelfs op een andere locatie (eventueel in een andere gemeente) wordt geplaatst. Het is de zorgaanbieder die dit bepaalt, de verwanten hebben hierin geen zeggenschap. Dit geldt ook als er sprake is van een crisisopname.

  Overigens kunnen de omstandigheden zelfs van dien aard zijn dat ook crisisopname niet per direct mogelijk blijkt omdat er cliënten zijn waarvan de situatie nog acuter is. De verwanten bepalen hierbij niet of gesproken kan worden van een crisissituatie, deze beoordeling is aan de zorgaanbieder.

 • Reguliere Opname in verpleeghuis

  Op verzoek van het Regionaal Overleg Acute Zorg kan een verpleeghuis gevraagd worden om capaciteit beschikbaar te stellen. Het gaat dan om mensen die niet thuis of in een reguliere instelling kunnen blijven, maar waarvoor opname in een ziekenhuis niet nodig of gewenst is. Daarnaast gaat het om patiënten die niet meer in het ziekenhuis behandeld hoeven te worden, maar die nog niet voldoende hersteld zijn om naar huis te gaan. Ten slotte kan het gaan om patiënten die zijn aangewezen op ziekenhuiszorg maar waarbij ziekenhuizen tegen de grenzen van hun (gezamenlijke) capaciteit aanlopen.

  Op het moment dat dit verzoek komt kunnen zorgaanbieders voorrang geven aan die cliënten. Zolang er geen verzoek vanuit het ROAZ is gaan de reguliere opnames in het verpleeghuis gewoon door. Er zal, in overleg met de Wlz- instelling gekeken moeten worden naar de mogelijkheid om opgenomen te worden op de locatie van voorkeur. Daarbij is het aan het oordeel van de instelling of zij aanvullende quarantaine noodzakelijk achten.

 • Cliënten die zich niet houden aan de RIVM-richtlijnen ten aanzien van corona

  Op het moment dat er geconstateerd wordt dat een cliënt zich niet houdt aan de corona richtlijnen gaan wij ervan uit dat de zorgaanbieder professionele afweging maakt in het belang van de algemene populatie en de overige cliënten. In uiterste nood kan er gebruik gemaakt worden van het protocol zorg beëindiging zoals in voorschrift zorgtoewijzing staat. Volgens deze procedure dient de zorgaanbieder in overleg te gaan met het zorgkantoor alvorens de zorg beëindigd kan worden. Wij verzoeken zorgaanbieders om zeer terughoudend te zijn in toepassing van dit middel en alleen in uiterste nood in te zetten.

 • Inzet professionals

  Deskundigheid

  Menzis vindt het van belang om de juiste deskundigheid in te zetten bij de Wlz cliënten. Daarvoor hebben wij deskundigheidseisen opgesteld. In het kader van de huidige omstandigheden begrijpen wij dat er niet altijd aan deze eisen voldaan kan worden. Het is aan het oordeel van de zorgprofessional om te beoordelen welke zorg verantwoord geleverd kan worden.

  Consultatie en advies van het CCE

  Het CCE heeft aangegeven dat zij signalen krijgen dat door de Corona crisis er eerder sprake is van probleemgedrag bij cliënten. Zij doen het aanbod om mee te denken in de mogelijkheden. Op de website van het CCE vindt u informatie en tips van het CCE en andere organisaties die helpend kunnen zijn bij het verminderen van probleemgedrag in tijden van corona.
 • Inzet alternatieve vormen van zorg/Omzetderving

  Op dit moment worden er diverse creatieve alternatieven voor dagbesteding aangeboden. Dit kan door telefonische contactmomenten of door met behulp van technologie de zorg op afstand aan cliënten te bieden. Als u vervangende zorg biedt dan kunt u deze zorg declareren op de prestatiecode die hoort bij de vervangende zorg. De zorgaanbieder kan niet declareren indien er geen zorg is geleverd. Op het moment dat er zorg verleend wordt op afstand kan dit vanuit de beleidsregels modulaire zorg 2020. Hierin worden thuiszorgtechnologie omschreven als zorg of toezicht op afstand aan een cliënt met een indicatie voor de Wlz die op digitale wijze wordt ondersteund/gerealiseerd. Voor meer informatie over de mogelijkheden om te declareren verwijzen wij u naar de beleidsregel prestatie beschrijvingen en tarieven modulaire zorg 2020.
  Voor informatie over het declareren van andere vormen van zorg op afstand heeft de NZa een informatiekaart gemaakt.

  Omzetderving

  Omdat de gederfde inkomsten apart gecompenseerd worden, is het belangrijk dat zorgaanbieders de reguliere regelgeving volgen en alleen daadwerkelijk geleverde zorg declareren. Indien er sprake is van een integraal zzp inclusief dagbesteding en de reguliere dagbesteding die tijdens de corona crisis anders wordt ingevuld (namelijk meer of andere zorg op de woonlocatie), dan kan het betreffende zzp, in deze bijzondere situatie, tijdelijk door gedeclareerd worden. Er is dan sprake van substitutie tussen de dagbesteding en de zorg die op de woongroep wordt geleverd. Door het wegvallen van de dagbesteding moet er immers meer zorg op de groep geleverd worden. Het betreffende zzp hoeft dan in deze situatie niet omgezet te worden naar een zzp zonder dagbesteding.
  Als de dagbesteding normaliter apart wordt gedeclareerd middels een modulaire prestatie en deze op een andere manier wordt ingevuld in verband met corona en deze invulling past binnen de betreffende prestatiebeschrijving, dan kan deze gedeclareerd worden. Als dit niet het geval is, dan komen de kosten in aanmerking voor vergoeding middels de compensatieregeling voor gederfde inkomsten.
 • Financieel

  Beleidsregel corona Covid-19

  Op dit moment is de NZa bezig om de bestaande beleidsregel BRMO aan te passen voor de extra kosten die zorgaanbieders maken ten gevolge van de Corona crisis. Deze zogenaamde Covid-19 regeling zal zorgaanbieders financieel moeten compenseren voor extra kosten ten gevolge van het isoleren en verplegen van mensen die besmet zijn met het corona virus. De verwachting is dat deze regeling per 1 juli 2020 gepubliceerd wordt door de NZa. De regeling is bedoeld om te voorkomen dat de continuïteit van zorg tijdens of na corona in gedrang komt.

  Ook zal de covid-19 regeling moeten voorzien in situaties van omzetderving. Deze compensatie omzetderving heeft betrekking op omzetderving die het gevolg is van de uitbraak van het coronavirus. Deze compensatie voor omzetderving stelt zorgaanbieders ook in staat om de financiering aan derden onverminderd voort te zetten. Om ervoor te zorgen dat er zoveel mogelijk uniformiteit tussen Wlz-uitvoerders wordt gehanteerd, wordt de rekenmethodiek in ZN-verband verder uitgewerkt in samenwerking met VWS en de NZa. Zodra de technische uitwerking definitief is zal dit nader toegelicht worden. Mocht u in aanmerking willen komen voor deze vergoeding adviseren wij u contact op te nemen met uw inkoper.

 • Maatregelen voor clienten

  Menzis Zorgkantoor vindt de gezondheid en veiligheid van onze cliënten en hun naasten, zorgaanbieders en onze medewerkers het belangrijkste. We volgen daarom de adviezen en richtlijnen van de regering en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit heeft gevolgen voor de manier waarop wij de komende tijd contact met uw en onze cliënten hebben:

  We passen onze dienstverlening tijdelijk aan. Dit betekent dat geplande afspraken met cliënten (en zorgaanbieders) op al onze kantoren of bij cliënten thuis zijn geannuleerd.

  Lees er meer over en bekijk de meest gestelde cliëntvragen

 • Indicaties

  In afstemming met V&VN en brancheorganisaties ActiZ, BINKZ en ZorgthuisNL hebben zorgkantoren en zorgverzekeraars gezamenlijk afspraken gemaakt over het stellen van (her)indicaties.

  Maatregel Wlz-registratie V&V stopt

  Begin april startte het CIZ met een tijdelijke aanpassing van de procedure voor indicatiestelling voor de Wet langdurige zorg (Wlz), ten gevolge van COVID 19. Nu de gewone zorg weer wordt hervat en er (onder voorwaarden) weer huisbezoeken worden afgelegd (zie eerder bericht), is er geen noodzaak meer om deze regeling te verlengen. De Wlz-registratie V&V stopt dan ook per 1 juni.

  Het CIZ gaf met deze tijdelijke regeling gehoor aan een verzoek van VWS en Actiz. Dankzij deze regeling was het mogelijk om ouderen snel op te nemen, zonder nader onderzoek door het CIZ.

  De indicaties die via deze weg zijn afgegeven, hebben een geldigheidsduur van 1 jaar. Volgend jaar volgt alsnog onderzoek van het CIZ, waarbij het recht op Wlz voor de cliënt behouden blijft, maar er wel een aanpassing in het zorgprofiel kan volgen.

  De Wlz-registratie was bedoeld voor reguliere VV (her)indicaties. Het betrof een (verzwaring van de) zorgvraag bij een cliënt die in principe niet samenhing met de uitbraak van het coronavirus.

  De afgelopen 2 maanden is er 540 keer gebruikt gemaakt van deze regeling door 145 zorgaanbieders.

  Meer informatie vindt u op de website van het CIZ.

 • Informatie NZa

  De NZa heeft begrip voor het feit dat zorgaanbieders door de gevolgen van de coronacrisis niet altijd in staat zullen zijn om hun verantwoording (voor beschikbaarheidsbijdragen bijvoorbeeld) of hun nacalculatiegegevens (bijvoorbeeld ambulancezorg en langdurige zorg) binnen de termijnen in de betreffende beleidsregels aan te leveren bij de NZa.

  Ervaart u knelpunten in de huidige regelgeving? Meld deze dan bij de NZa.

 • Berichtgevingen vanuit het ministerie van VWS

 • Hulpmiddelen

  Door de ontwikkelingen rondom het coronavirus is er een grote behoefte ontstaan aan beschermingsmiddelen voor het verzorgen van (mogelijke) corona patiënten.
  Vragen over behoefte aan hulpmiddelen en leveringen daarvan stellen zorgprofessionals en instellingen via de bij hen bekende regiocoördinatoren bij de ROAZ. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/beschermingsmiddelen-voor-professionals

  Het ministerie van VWS heeft daarnaast samen met een team van professionals uit ziekenhuizen, academische centra, leveranciers en producenten een gezamenlijk initiatief opgericht, het ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’. Dit consortium heeft als doel om verschillende medische hulpmiddelen waaraan een tekort dreigt, gezamenlijk in te kopen, zonder winstoogmerk, in het landsbelang. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/24/opstart-initiatief-landelijk-consortium-hulpmiddelen

 • Kan ik nog steeds bij het LCH terecht voor persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen?

  Het LCH blijft als noodlijn actief. Zorgaanbieders kunnen voor (aanvullende) persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen nog steeds terecht bij het LCH, wanneer de reguliere kanalen niet in de behoefte kunnen voorzien.

  Uitgangspunt blijft dat zorgaanbieders de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen zo veel mogelijk via hun reguliere leveranciers blijven inkopen.

 • Hoeveel beschermings-/hulpmiddelen kan ik via het LCH ontvangen?

  Het LCH zal persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen conform het verdeelmodel uitleveren, met inachtneming van de beschikbare voorraden. Dit betekent concreet dat de aanvraag, die getoetst wordt op basis van de grootte, soort instelling en opgestelde normverbruik, per week maximaal een normverbruik van 10 dagen wordt uitgeleverd.

 • Zijn er voldoende beschermings-/hulpmiddelen op voorraad voor een eventuele tweede golf?

  Het LCH heeft intussen voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen ingekocht om in de behoefte voor de zorg te kunnen voorzien bij een mogelijke tweede golf. Ook zal het LCH, waar nodig, blijven zorgen voor de aanvoer van benodigde producten.
  De komende periode zal met partijen vanuit zowel de zorg als de markt worden onderzocht hoe gezamenlijk te komen tot een duurzame oplossing op het vlak van het garanderen van beschikbaarheid van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en hulpmiddelen.

 • Hoe bestel ik beschermings-/hulpmiddelen via het LCH?

  • Zorgaanbieders blijven voor hun aanvullende behoefte terecht kunnen bij de bestelportals
  • Ziekenhuizen, de ambulancezorg, coördinatoren van persoonlijke beschermingsmiddelen in de ROAZ-regio’s, labs, GGD’s en zelfstandige klinieken kunnen een aanvraag doen via de portal van OneMed/QRS: https://corona.qrs.nl/login
  • Alle instellingen in de langdurige zorg, verpleeg- of verzorgingshuizen, gehandicaptenzorg, thuiszorg, GGZ- instellingen, huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, en overige zorgaanbieders kunnen een aanvraag doen via de portal van Mediq: https://medbis.nl
 • Bekijk actuele informatie over o.a. aangekochte en uitgeleverde beschermingsmiddelen

  Op de website van het LCH wordt regelmatig een totaaloverzicht geplaatst van de tot dusver aangekochte en uitgeleverde beschermingsmiddelen, de actuele voorraad van beschermingsmiddelen, het aantal bestelde stuks en de middelen die onderweg zijn naar Nederland vanuit het buitenland.
 • Zorg op afstand

  Digitale toepassingen kunnen u in deze tijd van het Coronavirus helpen om zorg op afstand te bieden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan monitoring, controle, educatie, sociale en mentale ondersteuning of de algemene communicatie tussen patiënt en arts.

  Voorwaarden versoepeld

  Iedere zorgverlener die zorg op afstand wil leveren, moet dat kunnen doen en niet belemmerd worden door declaratiebeperkingen. Om die reden heeft de NZa de voorwaarden voor zorg op afstand versoepeld. Het declareren van zorg op afstand is eenvoudiger geworden. De NZa heeft de meest gebruikte declaratietitels voor zorg op afstand op een rij gezet.

  Bekijk de mogelijkheden

  Op de website Zorg van Nu biedt het ministerie van VWS een uitgebreid overzicht met beschikbare digitale toepassingen. De toepassingen worden in sommige gevallen (tijdelijk) gratis aangeboden. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt en Menzis denkt hierover actief mee. Bekijk de initiatieven op Zorg van Nu. U kunt contact zoeken met de leverancier voor de implementatie.

Contact

Heeft u vragen over de langdurige zorg? Bij contact vindt u (e-mail)adressen en telefoonnummers.
Naar de contactgegevens