Samenvatting bijeenkomsten Inkoop Wlz - maart 2019

Op 11, 12 en 13 maart 2019 heeft Menzis Zorgkantoor regionale bijeenkomsten georganiseerd. Hier zijn we met zorgaanbieders in gesprek gegaan over het afgelopen jaar en hebben we vooruitgeblikt naar de toekomst. We bedanken de deelnemers voor de aanwezigheid en geleverde input. Hieronder staat onze terugkoppeling van deze dagen.

1 april 2019

11 maart - Groningen

De aftrap vond plaats in het hoge noorden. Jan Megens (manager Menzis Zorgkantoor) en Anno Pomp (strategisch beleidsadviseur VWS) gingen in gesprek met Piety Groeneveld (bestuurder Ilmarinen) en Joris de Jong (bestuurder Dignis).

 

Het kernwoord aan tafel was samenwerken, waarbij zorgaanbieders een verbindende rol voor het Zorgkantoor zien. Ook VWS ziet Menzis Zorgkantoor als belangrijke pion in de regio. Zij kennen de regio en kunnen de samenwerking met zorgaanbieders vormgeven, bijvoorbeeld in combinatie met de gemeenten.

 

De oproep van Dignis was om als Zorgkantoor te werken aan ontschotting en vertrouwen te hebben in de zorgaanbieders. De zorgaanbieders weten wat goed is voor de klant. Piety Groeneveld sloot zich hier volledig bij aan en zij had de wens dat Menzis Zorgkantoor de zorgaanbieders prikkelen om samen te werken en hen te helpen bij het oplossen van de arbeidsmarktproblematiek.

 

Jan Megens gaf aan dat we ons nu meer op de klant kunnen richten, omdat we een partnership zijn aangegaan met de zorgaanbieders voor vijf jaar.  Anno Pomp: “Door het partnership laten jullie zien samen te werken met de zorgaanbieders, en het is van belang dat jullie dit geluid dan ook landelijk laten horen. Kom voor jullie zorgaanbieders op en wees trots op de sector. Daarbij is iedere zorgaanbieder uniek en de kennis van de regio is de toegevoegde waarde van het Zorgkantoor”. 

 

Jan Megens gaf aan dat in Groningen sprake is van een unieke situatie: "Door de aardbevingsproblematiek is de samenwerking goed op gang gekomen en zie je mooie samenwerkingsverbanden ontstaan".

 

Aan de thematafels werd vooral gesproken over complexe problematiek waar zorgaanbieders mee worstelen, zoals het behouden van personeel, het creëren van de juiste deskundigheid en de toekomstige zorgvraag, zoals cliënten die steeds vaker te maken hebben met Multi problematiek.

 

Aan de regiotafels kwam duidelijk naar voren dat het intramurale zorgaanbod wijzigt; "Waar vroeger cliënten een aantal jaren bij ons kwamen wonen, beperkt zich dat in de V&V nu tot een hele korte periode". Specifiek voor de toekomst in het krimpgebied in Groningen was de oproep om vanuit een gezamenlijke visie te opereren, waarbij de samenwerking met andere zorgaanbieders, ongeacht sector, gebundeld moet worden.
Afsluitend hebben we enkele vragen en stellingen over ons beleid getoetst. We zijn blij om terug te horen dat zorgaanbieders ons als partner in de regio zien, maar dat we nog meer zichtbaar kunnen zijn. Hierbij zien zorgaanbieders voor ons een belangrijke rol weggelegd om de beschikbaarheid van de zorg in de regio te waarborgen. We gaan graag gezamenlijk deze uitdaging aan. 


Bekijk hier de regiofilm van Groningen


12 maart - Arnhem
In Doetinchem zaten Irma Harmelink (bestuurder Elver) en Maarten van Rixtel (bestuurder Sensire) samen met Jan en Anno aan tafel. Hier werd onder andere besproken dat er meer focus moet zijn op de zorg thuis. Mensen blijven langer thuis wonen waardoor de zorg in het verpleeghuis veel complexer wordt. Er zijn zorgen over de ontwikkeling naar integrale zorg, inclusief behandeling. Zijn er voldoende huisartsen, SO'ers, AVG'ers en psychiaters beschikbaar?

Daarnaast kwam het bieden van maatwerk aan de orde. Zorgaanbieders geven aan dat ook de beperkingen geschetst moeten worden; er zijn grenzen aan het bieden van kwaliteit. De kunst is om goed te communiceren. Voer een "mens-gesprek" in plaats van een "systeem-gesprek".

De Arnhemse zorgaanbieders spraken hun bereidheid uit aan de thematafels om samen te werken en onderkennen de meerwaarde van bij elkaar in de keuken kijken. Het gebeurt al bij externe visitaties. Ook Menzis Zorgkantoor kan een rol spelen in het delen van kennis en positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van technologie. Dit is vaak te complex en te duur om als zelfstandige zorgaanbieder in te regelen. We moeten dan niet vergeten om medewerkers mee te nemen in deze ontwikkeling, want zij moeten er mee werken.

Ook worden er knelpunten aangedragen op de verschillende snijvlakken. Tussen jeugd - Wmo en Wlz en bij de inbreng van GGZ-deskundigheid. Er zijn positieve ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigen. "Zij hebben eerder dan professionals het probleem van een cliënt in beeld."

Zorgaanbieders waarderen de transparantie die Menzis Zorgkantoor hanteert over de totstandkoming van het tarief. Toch is er discussie over. "Zorg dat zorgaanbieders 100% kwaliteit leveren." Zorgkantoren kunnen nog meer aan hun zichtbaarheid doen, zodat cliënten weten waar ze met hun vragen terecht kunnen.

Bekijk hier de regiofilm van Arnhem

13 maart - Twente

In Twente werd er een mooie ontwikkeling door Anno Pomp geschetst: "Rond de eeuwwisseling vond er een verschuiving plaats van betaalbaarheid van zorg naar toegankelijkheid. In 2016 is met de kwaliteitskaders de focus op kwaliteit van zorg komen te liggen".

 

Willem den Hartog (bestuurder Aveleijn) herkende deze verandering ook en merkt dat de taak van het Zorgkantoor wijzigt. Door middel van de dialoog wordt het leren en verbeteren gestimuleerd. Heidi de Bruijn (bestuurder CarintReggeland) ziet ook een verandering in clientèle ontstaan. Er zijn veel meer mensen met probleemgedrag en mensen met een niet-Nederlandse achtergrond in samenhang met dementie. Op dit moment hebben zorgaanbieders hier geen goed antwoord op. Wel zijn zorgaanbieders samen met het Zorgkantoor in gesprek. Hier zie je dan ook de onderlinge verbinding die in de regio Twente heerst; "We moeten het samen doen".

 

VWS herkent de complexiteit en worstelt ook met de wijze waarop het zorglandschap is ingericht; het vraagstuk verschuift van betaalbaarheid naar beschikbaarheid. Voor Aveleijn is het vooral een omslag waarbij zij moeten gaan investeren in een ander type medewerker. Het werk verandert doordat de complexiteit van de zorgvraag verandert. Dit vergt ook een samenwerking over de domeinen heen, want VV/GZ/gemeenten en Verslavingszorg kunnen allemaal nodig zijn om de juiste zorg te bieden. Hierbij lopen zorgaanbieders tegen de schotten in de financiering aan.

 

Anno Pomp: ''Innovatie komt altijd vanuit de inhoud waarbij de cliënt het uitgangspunt moet zijn, de financiering is altijd de laatste stap in het proces.'' Jan Megens sloot hierop aan; ''Wij zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om de zorg voor onze cliënten te verbeteren. Zo probeer ik ook nog steeds de herschikking af te schaffen; de klant kiest waar hij zorg wil afnemen, de financiering zou moeten volgen.''

 

Ondanks de akoestiek tijdens de thematafels hebben er zeer waardevolle gesprekken plaatsgevonden. Zorgaanbieders zien de vraag naar kleinschaligheid in het zorgaanbod toenemen, toename in complexe casuïstiek door langer thuis wonen. Domein en sector overstijgend werken is noodzakelijk om aan toekomstige zorgvraag te kunnen voldoen. De omroep is om dit domein en sector overstijgende meer te stimuleren in plaats van individueel gedrag.

Ook is bij meerdere tafels teruggekomen dat experimenteerruimte nodig is om juist aan de toekomstige zorgvraag te voldoen. Zorgaanbieders vragen inzicht in initiatieven die er spelen om zo van elkaar te leren. Dit is mooie input waarmee we samen verder kunnen!

Uit alle input over ons beleid destilleren we dat we meer de focus moeten leggen op beschikbaarheid van zorg. Ook is er vraag naar beleid rondom de onderwerpen samenwerking, vastgoed, innovatie en duurzaamheid. Zorgaanbieders hebben verbeterpotentieel aangegeven voor de honoreringslijst en daarmee kunnen we zeker aan de slag.
Wij kijken terug op drie interactieve bijeenkomsten. Er is waardering voor de koers die we zijn ingeslagen. We gaan de komende tijd graag aan de slag met de aandachtspunten die we hebben meegekregen!

Bekijk hier de regiofilm van Twente


Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.