Arbeidsmarkt

Wat zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt?

Om te voldoen aan de zorgvraag van klanten is de toegankelijkheid in de Wlz een belangrijk thema. Zowel op het vlak van capaciteit, technologie, als beschikbaarheid van personeel, willen wij zorgaanbieders stimuleren om mee te bewegen met de (voorspelde) toename in de klantvraag. Deze thema’s staan in nauw verband met elkaar. Om de toegankelijkheid van zorg in de toekomst te waarborgen, zal zowel op het gebied van inzet van (personeels)capaciteit, als op het gebied van technologie, gekeken moeten worden naar een efficiënte inzet.
In de ouderenzorg zal er de aankomende jaren een grote toename zijn van vraag naar verpleegzorg. Onderzoek laat zien dat er in 2040 tussen de 75.000 en 120.000 extra klanten verpleegzorg nodig hebben in Nederland. Om de capaciteitsopgave per regio inzichtelijk te maken, zijn er regioplannen ontwikkeld. Uit de regioplannen blijkt een forse capaciteitsopgave in het uitbreiden van verpleegzorg, wat gevolgen heeft voor de inzet van personeel.

In de afgelopen drie jaar is er een kwaliteitsbudget beschikbaar gesteld waarmee zorgaanbieders extra personeel konden aannemen. In de afgelopen jaren hebben wij gezien dat zorgaanbieders stappen hebben gezet om extra personeel aan te nemen uit het kwaliteitsbudget en er meer aandacht is gekomen voor de optimale inzet van personeel. Dit budget is vanaf 2022 toegevoegd aan de NZA max tarieven. Daarmee vervalt de losse sturing op FTE, maar blijft dit onderdeel van de dialoog met zorgaanbieders over de inzet van zorg voor cliënten met een Wlz indicatie.

Ook in de gehandicaptenzorg zijn er diverse uitdagingen, zo zijn er afgelopen jaar crisisregisseurs aangenomen om complexe casuïstiek te bemiddelen en zal de vraag naar specialistische zorg alleen maar toenemen.

Binnen de gespecialiseerde GGZ zien we een tekort aan regiebehandelaars. Binnen onze regio’s blijven we zorgaanbieders stimuleren opleidingsplekken aan te bieden voor deze beroepsgroep. We zien dat de inzet van ervaringsdeskundigen helpt om de druk te verminderen. Tevens bevorderen we samenwerking tussen partijen om samen uitdaging op de arbeidsmarkt aan te pakken.

In 2022 zal het zorgkantoor in dialoog blijven met zorgaanbieders over de knelpunten. Wij vinden het van belang dat de zorgaanbieders hun personele capaciteit optimaal inzetten in de regio’s om de zorg voor de burgers voor zover mogelijk te waarborgen. Een voorbeeld hiervan is de beschikbaarheid en inzet van de SO- zorg in onze regio’s. Daarvoor zijn wij, samen met de zorgverzekeraar Menzis, in gesprek met de betrokken zorgprofessionals.

Gezien de capaciteitsopgave, zowel in personeel als in verpleegzorg voor Wlz klanten (intramuraal) is het van belang om de schaarse capaciteit optimaal te benutten. Het bieden van zorg op afstand kan bijdragen aan optimale inzet van de capaciteit. Ten gevolge van Covid -19 is gebleken dat er ook in de Wlz meer digitale zorg geboden kan worden. Door bijvoorbeeld het gebruik van beeldbellen maar zeker ook andere technologische hulpmiddelen kan de zorgprofessional optimaal ingezet worden en in contact blijven met de klanten. Zorgaanbieders die deze zorg bieden, of willen investeren in deze technologieën, willen wij stimuleren. Hiervoor zijn diverse regelingen beschikbaar waaronder de prestatie thuiszorgtechnologie en de Stimuleringsregeling Ehealth Thuis, ook is er binnen de financiering Wlz zorg MPT de mogelijkheid om zorg op afstand te bieden aan thuiswonende klanten. Dit sluit aan bij de visie van Menzis op digitalisering.

 

Goed werkgeverschap

Door de druk op deskundig zorgpersoneel en het groeiend aantal vacatures in de zorg, staat de arbeidsmarktproblematiek hoog op onze agenda. Ook onze eigen regioplannen bevestigen het toekomstige tekort aan personeel binnen onze regio's. Naast nieuwe instroom organiseren, is het van groot belang dat zorgaanbieders het bestaande personeel blijven binden en boeien aan de organisatie en daarmee aan zorg. Menzis Zorgkantoor ziet het als één van haar taken om goed werkgeverschap te stimuleren bij zorgaanbieders. Voor het Actieprogramma Behoud Zorgpersoneel hebben diverse zorgorganisaties, op basis van uitstroomcijfers een drietal factoren gedestilleerd waaraan zorgorganisaties zouden moeten werken; de begeleiding van nieuwe medewerkers, de werksfeer en de mogelijkheden om een loopbaan op te bouwen. Daarom vinden wij het van belang dat zorgaanbieders medewerkerstevredenheidsonderzoeken houden en inzetten op de uitkomsten hiervan.
Tijdens onze themaweek hebben we specifiek aandacht besteed aan de zorgarbeidsmarkt en goed werkgeverschap. Goed werkgeverschap houdt onder meer in dat je als werkgever actief kijkt hoe je, passend bij verschillende behoeften en karakteristieken van medewerkers, het werk kunt organiseren en faciliteren. Voor een veilige en gezonde werkomgeving zorgen werkgever en werknemer in beginsel samen. In grote lijnen komt het erop neer dat goede werkgevers:

  • de duurzame inzetbaarheid van werknemers stimuleren;
  • onbalans tussen werk en privé voorkomen;
  • hun werknemers uitdagend werk en ontwikkeling bieden;
  • inzetten op een gezonde werkomgeving.

Een duidelijke visie en goed uitgedacht beleid is hierin onontbeerlijk om op aanbiedersniveau lading te geven aan het begrip goed werkgeverschap. In 2021 is goed werkgeverschap van personeel onderdeel van de dialooggesprekken die we met zorgaanbieders houden.

Medische Generalistische Zorg

 

Binnen de Menzis regio’s zijn diverse signalen bekend over afnemende beschikbaarheid en organiseerbaarheid van zorg die huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten verlenen aan mensen met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz).
Wij stimuleren zorgaanbieders om de beschikbare capaciteit aan medische disciplines optimaal in te zetten. Bijvoorbeeld door taakherschikking en samenwerking in de regio. Het afgelopen jaar zijn er diverse initiatieven ontstaan, waarbij regionaal invulling is gegeven aan vraagstukken rondom triage en zorginzet, voor zowel overdag als buiten kantooruren. Wij stimuleren deze initiatieven en zien dit als een noodzakelijke stap naar de toekomst om zorg in de regio’s voor alle burgers te waarborgen.

Ook landelijk is er aandacht voor dit thema. de NZa heeft in 2020 haar advies over de positionering van de medisch-generalistische zorg gepubliceerd. De NZa doet in haar onderzoeksrapport twee aanbevelingen om knelpunten bij medisch-generalistische zorg te verminderen. Ten eerste beveelt de NZa aan samenwerkingsafspraken te stimuleren. Ten tweede beveelt de NZa aan om medisch-generalistische zorg in de Wlz of Zvw onder te brengen. Menzis Zorgkantoor vindt het van belang dat de medisch-generalistische zorg beschikbaar is voor alle Wlz klanten in de regio.

In november 2020 is er een convenant gesloten voor de gehandicaptenzorg. Met als doel gezamenlijk de medische generalistische zorg beter toegankelijk te maken. Hiermee hopen zij goede randvoorwaarden te creëren voor deze zorg en de zorgverleners beter te faciliteren. Ook Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft namens de zorgkantoren dit convenant ondertekend.

In onze regio’s zijn er meerdere mooie voorbeelden van samenwerkingen rondom de medisch generalistische zorg. Bijvoorbeeld:

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.