Inkoop 2018

Beleidsthema's

Publicatiedatum 22 januari 2018


Trombosezorg aan klanten die verblijven met behandeling wordt Wlz
Vanaf 1 januari 2018 wordt de trombosezorg voor Wlz-klanten bij verblijf in een instelling én behandeling door dezelfde instelling integraal bekostigd vanuit de zorgprofielen.

Dit betekent voor u als zorgaanbieder dat u vanaf 2018 moeten voorzien in trombosezorg. Dit kan door het zelf te organiseren of door bijvoorbeeld de zorg in te kopen.

In verband met de bekostiging van trombosezorg stijgen de ZZP-tarieven inclusief behandeling van de GGZ, VG, LG, SGLVG en LVG reeks met € 0,01 en de ZZP-tarieven inclusief behandeling van de VV reeks met € 0,03. 
De ophoging van de tarieven is gedifferentieerd omdat het risico op trombose toeneemt met de leeftijd.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u teruglezen in de beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten 2018.

Medisch Specialistische Verpleging Thuis
Het Zorginstituut heeft in de afgelopen jaren gekeken naar de afbakening van verpleging tussen de Zvw en de Wlz. Uit de aangepaste duiding van het Zorginstituut blijkt dat alle verpleegkundige zorg binnen de Wlz tot de Wlz aanspraak behoort. De leveringsvorm is daarbij niet van belang. Alleen in uitzonderlijke gevallen, waarbij de verpleegkundige zorg onder verantwoordelijkheid en directe aansturing van de medisch specialist plaatsvindt, valt de verpleging onder de Zvw.

De impact van deze duiding is door de NZa onderzocht en meegenomen in de beleidsaanpassingen rondom medisch specialistische verpleging thuis (MSVT). Deze wijzigingen treden in 2018 in werking en zijn voor de Wlz te vinden in de NZa beleidsregels prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten, volledig pakket thuis en modulair pakket thuis 2018.

De bekostiging van de MSVT die als gevolg van het nieuwe standpunt naar de Wlz wordt overgeheveld heeft de NZa gerealiseerd door middel van een generieke verhoging van alle ZZP- en VPT-tarieven. De MSVT is bij deze leveringsvormen onderdeel van een integrale ZZP- of VPT-prestatie. De ZZP- en VPT-tarieven worden met ingang van 1 januari 2018 verhoogd met € 0,03 in verband met een wijziging in de bekostiging van de zorg die bekend stond als MSVT. 

Wijziging aanvraagproces PTZ (ZZP 10 VV) voor klanten met een Wlz-indicatie
Palliatief terminale zorg (PTZ) is zorg die wordt geleverd in de laatste levensfase van een klant. Deze zorg is vaak gericht op behandeling of begeleiding bij pijn, benauwdheid en angst en niet op herstel. Daarnaast is het doel om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te houden voor de klant. 

De terminale fase eindigt door overlijden of wanneer de klantsituatie zodanig verbetert dat er geen sprake meer is van een terminale levensfase.

Vanaf 1 januari 2018 vervalt de indicatiestelling door het CIZ voor het zorgprofiel VV10. Dit zorgprofiel kan dus niet meer bij het CIZ worden aangevraagd voor cliënten waarbij na 1 januari 2018 sprake is van een naderend overlijden.

De prestatie VV10 blijft voor de bekostiging van PTZ in een instelling wel gehandhaafd. Deze prestatie is vanaf 2018 zowel voor de ouderenzorg als voor cliënten uit de andere Wlz-sectoren te declareren. En dus niet meer gekoppeld aan een bepaalde range zorgprofielen. 

Een cliënt kan ervoor kiezen om PTZ in deze fase thuis te ontvangen, in een hospice of in een instelling. Het volledige aanvraagproces, voor zowel intramuraal als extramuraal, wordt omschreven in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2018. Deze staat gepubliceerd op onze website

U heeft voor het declareren van de 10 VV indicatie geen zorgtoewijzing nodig. De koppeltabel is nu uitgebreid zodat er op bijvoorbeeld een 5VV, maar ook op bijvoorbeeld een 7VG, de 10VV declareren mag worden. U heeft natuurlijk wel een productieafspraak nodig voor deze prestatie(s).

Tussentijdse contractering Wlz 2018

Publicatiedatum 11 december 2017


Tussentijds inschrijven via Negometrix

Vanaf 1 december 2017 is het mogelijk voor zorgaanbieders zich in te schrijven om in aanmerking te komen voor een tussentijdse overeenkomst Wlz 2018. De inschrijfprocedure vindt plaats via de online tenders van Negometrix.
Tussentijdse inschrijvingen worden vanaf 1 januari 2018 in behandeling genomen. De sluitingstermijn is 30 april 2018.

Wanneer kunt u zich tussentijds inschrijven?

  • Als u een geheel nieuwe zorgaanbieder in de Wlz bent.
  • Als u nieuw bent bij Menzis Zorgkantoor, maar wel een overeenkomst in 2017 of 2018 heeft met een ander Zorgkantoor in Nederland.
  • Als u een overeenkomst heeft met Menzis Zorgkantoor in 2017 of 2018, maar u wilt zich in een nieuwe regio inschrijven.

Zorgaanbieders, met een overeenkomst met Menzis Zorgkantoor, die in aanmerking willen komen voor nieuw zorgaanbod in de regio waarvoor een overeenkomst is, hoeven zich niet via Negometrix in te schrijven. Zij moeten dit bij de zorginkoper aangeven en een beknopt ondernemingsplan aanleveren.

Meer informatie vindt u in onze inkoopdocumenten 2018 en werkinstructies 4 en 5 van Negometrix.

Voorschrift Zorgtoewijzing 2018

Onderstaand kunt u het voorschrift zorgtoewijzing en de oplegnotitie met daarin de belangrijkste wijzigingen downloaden. 

Inschrijving nieuwe zorgaanbieders Wlz 2018

Informatie voor nieuwe zorgaanbieders die zich inschrijven voor de Wet langdurige zorg 2018.
U bent een nieuwe zorgaanbieder als u het afgelopen jaar (2017) geen contract voor de Wlz voor Zorg in Natura heeft gehad met enig zorgkantoor in Nederland.

Als uw inschrijving tijdig en volledig is ingediend (uiterlijk 1 augustus 2017, 17.00 uur) en als akkoord beoordeeld door Menzis Zorgkantoor, dan ontvangt u op 1 september 2017 een voorlopige gunning via Negometrix. Er vindt in de laatste fase van de beoordeling nog een gesprek, met in ieder geval de bestuurder, op locatie plaats. Dit gesprek zal plaatsvinden tussen 6 en 22 september 2017. Wij vragen u hier in uw agenda zoveel mogelijk rekening mee te houden. De uitnodiging ontvangt u met de voorlopige gunning op 1 september 2017. Na het gesprek besluit Menzis Zorgkantoor definitief of zij een overeenkomst voor 2018 aangaat. U ontvangt een definitief bericht hierover op 25 september 2017.

Met zorgaanbieders die het afgelopen jaar (2017) al een overeenkomst voor Wlz-zorg hadden en voor 2018 voorlopig gegund krijgen in één van de Menzis Zorgkantoorregio’s maken wij ook graag kennis. 
Hiervoor zal in dezelfde periode (tussen 6 en 22 september 2017) een afspraak gepland worden.

Nadere Nota van Inlichtingen

Publicatiedatum 14 juli 2017
Er is geconstateerd dat in de Nota van Inlichtingen Regionaal Inkoopkader Zorgkantoor Wlz 2018 twee vragen ontbreken. Deze vragen hebben we in de nadere Nota van Inlichtingen gezet en deze kunt u hieronder downloaden.

Daarnaast publiceren we ook de nadere Nota van Inlichtingen van Zorgverzekeraars Nederland.

Nota van Inlichtingen

Publicatiedatum 30 juni 2017
Op 30 juni 2017 publiceert Menzis Zorgkantoor de Nota van Inlichtingen, behorende bij de Inkoop Wlz 2018. U kunt het document hieronder downloaden.

Daarnaast publiceren we ook de landelijke versie van de Nota van Inlichtingen van Zorgverzekeraars Nederland.

Gewijzigde inkoopdocumenten 2018

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn een aantal inkoopdocumenten aangepast. De actuele documenten staan onder op de pagina downloads.

Inschrijving aanbesteding Inkoopprocedure 2018

Inschrijven voor de aanbesteding is vanaf zaterdag 1 juli 2017 mogelijk. De sluitingstermijn voor de inschrijving is dinsdag 1 augustus 2017 om 17:00 uur. Inschrijvingen die na deze datum en dit tijdstip binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Bestaande zorgaanbieders ontvangen vrijdag 30 juni via Negometrix per regio en sector een uitnodiging om deel te nemen aan de inkoopprocedure. Per uitnodiging vindt u een link naar de juiste tender.

Nieuwe zorgaanbieders vinden hieronder de link verschillende tenders:

V&V

GZ

GGZ

Menzis Zorgkantoor publiceert Zorginkoopbeleid 2018

Publicatiedatum 1 juni 2017
Op 1 juni 2017 heeft Menzis Zorgkantoor zijn zorginkoopbeleid voor 2018 gepubliceerd. Het beleid, dat de lijn van vorig jaar doorzet, beschrijft hoe het zorgkantoor inspeelt op de regionale vragen, wensen en problemen van mensen – of mensen in hun nabije omgeving – die langdurige zorg nodig hebben. Menzis Zorgkantoor richt zich op de langdurige zorg voor de ruim 2 miljoen inwoners in de regio’s Arnhem, Groningen en Twente.

Vooruitblik Zorginkoopbeleid Menzis Zorgkantoor 2018

Publicatiedatum 18 mei 2017
Wat zijn de verwachtingen voor langdurige zorg in de V&V de GZ en de GGZ voor 2017? En voor daarna? De kans is groot dat u of iemand anders namens uw organisatie aanwezig was bij een van de regionale bijeenkomsten die Menzis Zorgkantoor begin dit jaar organiseerde en waar deze en andere vragen centraal stonden. Menzis Zorgkantoor organiseerde deze bijeenkomsten voor het lopende jaar, maar vooral ook met het oog op zorginkoopbeleid voor 2018 (en verder).

Publicatie Zorginkoopbeleid 2018 op 1 juni 2017

Over twee weken, op donderdag 1 juni, publiceert Menzis Zorgkantoor haar Zorginkoopbeleid 2018. Eerdere jaren organiseerden wij regionale bijeenkomsten om het zorginkoopbeleid nader toe te lichten. Dit jaar kiezen wij voor een andere vorm. Reden hiervoor is dat ten opzichte van het lopende jaar, er beperkt sprake is van wijzigingen: wij gaan door op de ingeslagen weg. Op weg naar een zorgkantoor dat nog zichtbaarder met u samenwerkt voor onze klanten en voor de mensen in hun directe omgeving, zoals mantelzorgers.

De precieze inhoud van het zorginkoopbeleid kunnen wij nog niet met u delen. In onderstaande video licht Jan Megens - manager Wlz - de contouren van het beleid en de punten die voor ons het meest belangrijk zijn toe.

Samen waarde toevoegen voor klanten
Onder de noemer 'Samen waarde toevoegen voor klanten' zijn op 25 april 2017 de contouren voor het landelijk opgestelde contracteringsbeleid voor de Wlz in 2018 gedeeld door Zorgverzekeraars Nederland. Menzis Zorgkantoor neemt deze voor een belangrijk deel over. Bijvoorbeeld de Kwaliteitskaders die als basis dienen voor de dialoog over kwaliteitsverbetering voor de klant. Hetzelfde geldt voor de regionale ontwikkelruimte ten behoeve van het oplossen van knelpunten in de regio en het stimuleren van innovatie. Ook de wijze van contractering van nieuwe zorgaanbieders onderschrijven wij, net als volledige persoonsvolgendheid. Sterker, in het bijzonder dat laatste is voor Menzis Zorgkantoor bestendiging van ons zorginkoopbeleid 2017.

Klaarstaan voor klanten met zorgvragen in een kwetsbare fase

U weet dat op enkele onderdelen Menzis Zorgkantoor in vergelijking met andere zorgkantoren op andere wijze invulling geeft aan haar rol. Dat doen wij met het oog op diegene waar u en wij dagelijks voor klaarstaan: de klant met een zorgvraag tijdens een kwetsbare fase in zijn of haar leven. Daarom ontwikkelen wij specifiek beleid voor meerjarenovereenkomsten en de tarifering.

Hoe een en ander er precies uitziet voor 2018, kunt u lezen in het Zorginkoopbeleid 2018 dat wij op donderdag 1 juni a.s. zullen publiceren. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen per e-mail en u kunt het beleid vanaf die datum vinden op www.menziszorgkantoor.nl/zorgaanbieders. Zoals gebruikelijk kunt u na publicatie van het Zorginkoopbeleid uw vragen stellen die wij vervolgens beantwoorden via de Nota van Inlichtingen.

Contouren contracteringsbeleid zorgkantoren Wlz 2018

Publicatiedatum 26 april 2017
Samen waarde toevoegen voor klanten, dat is het uitgangspunt van de contouren van het contracteringsbeleid zorgkantoren Wlz 2018. Voor meer informatie kunt u het document downloaden. 

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.