Contracteerruimte 2017

Stand van zaken met betrekking tot de uitnutting van de contracteerruimte 2017 van de Menzis Zorgkantoren (t/m juni)

Menzis Zorgkantoor is verantwoordelijk voor de zorgkantoorregio’s Arnhem, Groningen en Twente. Per regio is er sprake van een contracteerruimte die door de VWS/NZa verdeeld is in twee deelkaders:

  • Zorg in Natura (ZIN);
  • Persoonsgebonden Budget (PGB).

Dreigende tekorten in één van de deelkaders dient Menzis Zorgkantoor door middel van overhevelingen op te lossen. Zo kan Menzis Zorgkantoor contracteerruimte overhevelen van ZIN naar PGB en andersom. Dit betekent dat de contracteerruimtes voor PGB en ZIN communicerende vaten zijn. Daarnaast kan Menzis Zorgkantoor contracteerruimte overhevelen tussen haar zorgkantoorregio’s onderling. De totale contracteerruimte voor de drie regio’s samen mag niet worden overschreden.

De totale contracteerruimte ZIN en PGB voor Menzis Zorgkantoor bedraagt:

ZIN € 2.205,8 mln.
PGB € 342,3 mln.
--------------------------
Totaal € 2.548,1 mln.


Op basis van zijn beleid heeft Menzis Zorgkantoor ervoor gekozen om de contracteerruimte voor de drie zorgkantoorregio’s samen te voegen en hanteert het “geld volgt klant”-principe. Dat wil zeggen dat de declaraties vergoed worden, zolang de contracteerruimte dit toelaat. Als er uiteindelijk niet voldoende contracteerruimte beschikbaar is dan zal Menzis Zorgkantoor, conform het beleid, bij de herschikking op 1 november aanstaande een tariefskorting opleggen.

Om goede informatie te verstrekken inzake de uitnutting van onze contracteerruimte is het van groot belang dat zorgaanbieders tijdig en volledig declareren conform declaratieprotocol. Daarom sanctioneert Menzis Zorgkantoor het niet tijdig declareren door zorgaanbieders.

De verwachting van de uitnutting van de contracteerruimte is gebaseerd op de extrapolatie van de declaraties ZIN t/m juni (aangeleverd t/m 31 juli jl.) en de toekenningen PGB t/m juli. Voor ZIN kunnen er nog correcties volgen.

De eindejaarsverwachting voor het totale Wlz-kader komt op basis van deze gegevens uit op een tekort van € 66 mln. (-2,6%).
VWS heeft extra geld ter beschikking gesteld voor 2017 middels de voorlopige kaderbrief d.d. 6 juli 2017 (landelijk € 300 mln). Daarnaast is er dan nog landelijk € 176 mln beschikbaar (de zgn. herverdelingsmiddelen), die afhankelijk van het augustus-advies van de NZa, waarschijnlijk nog ingezet gaan worden. We verwachten eind augustus bericht te krijgen over de verdeling van deze extra middelen per regio en over de formele ophoging van onze contractteerruimte. Met deze extra middelen zal het tekort (grotendeels) worden opgelost.

Ook hierna blijven de zorgkantoren en VWS de ontwikkelingen van de contracteerruimte periodiek bespreken. Oorzaken voor het huidige tekort zijn onder andere:

  • Een stijging van het gemiddelde tarief 2017 van circa 0,5% ten opzichte van 2016.
  • Zorgverzwaring: verschuiving van ZP’s exclusief behandeling naar inclusief behandeling en van lagere ZP’s naar hogere.
  • Een stijging van 15% van het aantal nieuw afgegeven indicaties in de eerste 6 maanden van 2017 ten opzichte van de laatste 6 maanden van 2016.
  • Na-ijlende declaraties 2017. Zo zijn de ingediende declaraties over de maand januari en februari in de maand juni elk nog weer gestegen met circa € 0,2 mln. en de declaraties over de maand maart met ca. € 0,3 mln. ten opzichte van onze vorige rapportage. De declaraties over de maand april zijn met € 0,5 mln. gestegen.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.