Deskundigheidsnormen Wlz

Hoeveel gekwalificeerd personeel moet er aanwezig zijn en wat zijn de eisen aan de leveringsvormen?

Wet langdurige zorg (Wlz) is er voor mensen die blijvend permanent toezicht nodig hebben of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Voor het leveren van verblijfszorg geldt voor alle zorgprofielen dat een zorgaanbieder moet kunnen aantonen op welke wijze het permanente toezicht of de 24-uur-per-dag-zorg in nabijheid in de zorginstelling geregeld wordt. Uitgangspunt is dat er altijd iemand aanwezig is die met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de (zorg)vragen en (zorg)behoeften van de klanten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste zorgtaken.

In het document 'deskundigheidsnormen Wlz' staat welk deskundigheidsniveau in elk geval aanwezig moet zijn bij de zorgverlening, gezien de inhoud van het Zorgprofiel. De samenstelling kan verschillen voor verschillende doelgroepen, ook als deze dezelfde indicatie voor een Zorgprofiel hebben.

Het is aan zorgaanbieders ervoor te zorgen dat goed en voldoende gekwalificeerd personeel aanwezig is conform de tabellen in dit document.

Beoordelen

Met zorgaanbieders maken we afspraken over welke prestaties zij mogen leveren. Deze afspraken nemen we op in een addendum bij de overeenkomst. Of een zorgaanbieder een bepaalde prestatie kan leveren wordt beoordeeld aan de hand van het kwaliteitskader en het landelijke beleidskader die van toepassing zijn. De zorginkoper maakt, wanneer Menzis Zorgkantoor dit nodig vindt, gebruik van een set met deskundigheidsnormen. Hierbij beoordeelt de zorginkoper of de zorgaanbieder een passende samenstelling van het personeelsbestand heeft bij de prestaties die hij wil gaan leveren.

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit