Deskundigheidsnormen Wlz

Met zorgaanbieders maken we afspraken over welke prestaties zij mogen leveren. Deze afspraken nemen we op in een addendum bij de overeenkomst. Of een zorgaanbieder een bepaalde prestatie kan leveren wordt beoordeeld met in achtneming van het van toepassing zijnde kwaliteitskader en landelijk beleidskader (ten behoeve van de contractering van de Wlz 2018). Wanneer Menzis Zorgkantoor dit nodig acht, maakt de zorginkoper – voor de beoordeling van of een zorgaanbieder een passende samenstelling van het personeelsbestand heeft bij de prestaties die hij wil gaan leveren – gebruik van een set met deskundigheidsnormen. Deze normen zijn in onderhavig document opgenomen.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.