Subsidieregelingen

Vooraankondiging en tijdlijn contractering subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Naar verwachting wordt de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2017 medio november 2016 in de Staatscourant gepubliceerd. Zorgkantoren geven net als voorgaande jaren namens Zorginstituut Nederland (Zinl) uitvoering aan de subsidieregeling Extramurale behandeling in 2017. Deze vooraankondiging doen wij vooruitlopend op en onder voorbehoud van de definitieve tekst in de subsidieregeling Extramurale Behandeling 2017. 

Protocol subsidieregeling 2015-2017

Met deze circulaire informeren wij u over het protocol Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015-2017.

Beleid Subsidieregelingen 2016

Publicatiedatum 10 december 2015
De inkoopdocumenten voor de subsidieregelingen Extramurale Behandeling en Kortdurend Eerstelijnsverblijf zijn op onze website gepubliceerd. Er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen in beide subsidieregelingen. In onderstaand overzicht is het tijdspad te vinden voor het contracteren van de subsidieregelingen 2016. De subsidieregelingen zijn inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant en zijn ook op deze website geplaatst.

Uiterlijk week 50  Publicatie beleid contractering subsidieregelingen 2016 
Uiterlijk week 51 Ontvangst overeenkomst en basisbudgetafspraak subsidieregelingen 2016
Uiterlijk week 52 Uiterste datum retourzending ondertekende overeenkomst subsidieregelingen 2016 

Zorgaanbieders die in 2015 een afspraak en realisatie hadden voor (een van de) subsidieregelingen, zullen een eerste afspraak voor 2016 ontvangen die gebaseerd is op de realisatie in 2015. Zorgaanbieders die in 2015 geen afspraak hadden voor (één van de) subsidieregelingen, ontvangen in principe geen afspraak voor de subsidieregelingen. In overleg met de zorginkoper kan onder bepaalde voorwaarden besloten worden om alsnog een afspraak te maken. De voorwaarden die hiervoor gelden, zijn te vinden in het inkoopbeleid voor de subsidieregelingen.

Subisidieregelingen

De Wet langdurige zorg (Wlz) voorziet in artikel 11.1.5 in een door het Zorginstituut uit te voeren subsidieregeling voor eerstelijnsverblijf en extramurale behandeling. De subsidieregelingen gaan onderdeel uitmaken van de (ministeriële) Regeling langdurige zorg. Het Zorginstituut verleent subsidie aan de concessiehouders (Wlz-uitvoerders, die op grond van artikel 4.2.4 van de wet zijn aangewezen als zorgkantoor). De concessiehouders kunnen met de verleende subsidie vergoedingen verlenen aan zorgaanbieders. De subsidieregeling zal zo goed mogelijk aansluiten bij de huidige uitvoeringspraktijk.

Lijst zorgaanbieders

Onderstaand kunt u de lijst met gecontracteerde zorgaanbieders 2016 downloaden

Lees verder over de subsidieregelingen

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.