Subsidieregeling eerstelijns verblijf

Op 1 januari 2015 zijn de aanspraken en productbeschrijvingen kortdurend eerstelijnsverblijf in de Zvw nog niet gereed, maar deze vorm van kortdurend verblijf is ook geen aanspraak meer in de Wlz.. In 2015 wordt de inkoop van deze zorg in een aparte subsidieregeling vormgegeven in de Wlz. Zorg wordt gefinancierd door zorgkantoren in opdracht van een door het Zorginstituut Nederland uit te voeren subsidieregeling. Het zorginstituut gaat daarvoor een subsidierelatie aan met zorgkantoren, waarbij de zorgkantoren vervolgens een overeenkomst sluiten met de zorgaanbieders voor de levering van eerstelijnsverblijf.

Huisarts

Op grond van de Subsidieregeling eerstelijns verblijf 2015 worden subsidies verstrekt ten behoeve van eerstelijns verblijf. Dit is medisch noodzakelijk kortdurend verblijf in verband met geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden, waarbij 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid aanwezig is, al dan niet gepaard gaande met verpleging, verzorging of paramedische zorg. De zorg kenmerkt zich door zijn kortdurende karakter en is gericht op verzekerden die tijdelijk verblijf nodig hebben, in het vooruitzicht daarna weer thuis te kunnen wonen.

De huisarts moet vaststellen dat er een behoefte is aan geneeskundige zorg zoals deze door de huisarts wordt geboden en dat deze zorg thuis niet verantwoord en doelmatig kan worden geleverd.

CIZ

In 2015 wordt voor deze zorg nog besluiten afgegeven door het CIZ en worden op gebruikelijke wijze digitaal in de Wlz-informatieketen (AZR) uitgewisseld. Een besluit met een onbepaalde geldigheidsduur past niet bij het karakter van deze zorg. Met partijen zijn afspraken gemaakt over de per prestatie maximaal te hanteren geldigheidsduur. Indicaties voor eerstelijns verblijf zijn daarmee tevens onderscheidend van Wlz-indicaties Indicatiestelling

Declaraties

Declaratie van de geleverde zorg vindt plaats via de declaratiestandaard AW319, op prestatiecodes die ten behoeven van de subsidieregeling zijn vastgesteld. Betaling vindt plaats naar realisatie, waarbij de zorgkantoren de werkwijze hanteren zoals u deze kent uit de AWBZ. Betaling vindt plaats door het CAK op het rekeningnummer zoals dat bij hen bekend is voor uw organisatie binnen de AWBZ. De betaling wordt voorzien van een kenmerk wat specifiek is voor de subsidieregeling. Ook het declaratieprotocol 2015 subsidieregeling isvan toepassing. De zorgkantoren monitoren de ontwikkeling van de realisatie met betrekking tot de subsidieregeling.

Eigen bijdrage

Het CAK stelt de eigen bijdrage voor eerstelijnsverblijf vast aan de hand van de melding aanvang zorg en de melding einde zorg. De eigen bijdragesystematiek is conform de systematiek in Awbz/Wlz. Voor eerstelijnsverblijf betekent dit in de praktijk opleggen van de lage intramurale eigen bijdrage.

Bovenbudgettaire verstrekkingen

Een cliënt die zorg krijgt op basis van de subsidieregeling eerstelijnsverblijf heeft geen recht op ‘bovenbudgettaire verstrekkingen’ ten laste van de Wlz, zoals hulpmiddelen. Deze komen in voorkomend geval ten laste van de eigen verzekering. Wij verwachten dat de zorgaanbieders de cliënten hierop attenderen

Raamovereenkomst en basis (budget)afspraak

Op vrijdag 19 december 2014 hebben de zorgaanbieders van het Menzis Zorgkantoor de raamovereenkomst en basis budgetafspraak, ter ondertekening ontvangen.

Voor vrijdag 9 januari 2015 moet de ondertekende overeenkomst en het basisbudgetafspraak 2015 naar het zorgkantoor teruggestuurd worden.
U kunt hier de documenten downloaden.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.