Subsidieregelingen extramurale behandeling

Subsidieregeling extramurale behandeling 2017

Publicatiedatum 1 december 2016
In onderstaand overzicht kunt u het inkoopbeleid, de overeenkomst, bestuursverklaring en het format voor de subsidieregeling extramurale behandeling 2017 downloaden.  

Subsidieregeling geplaatst in de Staatscourant

publicatiedatum 19 december 2014
Op 19 december 2014 is de Tijdelijke subsidieregeling extramurale behandeling gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 36703).

Subsidieregelingen extramurale behandeling

publicatiedatum 22 december 2014
Op donderdag 20 november jl. hebben zorgaanbieders van het Menzis Zorgkantoor een ramingsformulier ontvangen in verband met de subsidieregeling extramurale behandeling. Dit betreft zorgaanbieders met cliënten die binnen de doelgroepen van de subsidieregeling vallen.
Groepen cliënten die niet onder de subsidieregeling vallen zijn de cliënten met:

  • een verblijfsindicatie;- een indicatie voor begeleiding;
  • grondslag ZG;
  • grondslag VG en jonger dan 18 jaar;
  • prestaties H325 (Behandeling lvg) en H334 (Behandeling IOG lvg) die jonger zijn dan 18 en ouder zijn dan 22

Prestatie-overzicht

Hieronder ziet u een overzicht van de zorgprestaties die onder de subsidieregeling extramurale behandeling vallen:

  Prestaties gekoppeld aan de functie Behandeling individueel
S328 Behandeling som, pg, lg en vg 18+
S329 Behandeling gedragswetenschapper som, pg, lg en vg 18+
S330 Behandeling paramedisch som, pg, lg en vg 18+
S325 Behandeling lvg (18 - 23 jaar)
S334 Behandeling IOG lvg (18 - 23 jaar)
S326 Behandeling sglvg traject
S327 Behandeling sglvg deeltijd
S331 Behandeling Families First lvg (18 - 23 jaar)
S321 Reiskosten zorgverlener

  Prestaties gekoppeld aan de functie Behandeling groep
S802 Dagbehandeling ouderen som en pg
S819 Dagbehandeling VG emg volwassenen
S837 Dagbehandeling LG licht
S838 Dagbehandeling LG midden
S839 Dagbehandeling LG zwaar

  Vervoer dagbehandeling
S803 Vervoer dagbehandeling V&V
S894 Vervoer dagbehandeling GHZ extramuraal
S895 Vervoer dagbehandeling GHZ rolstoel extramuraal
S896 Vervoer dagbehandeling kind extramuraal

Budgetafspraak 2015

Om te komen tot een budget voor 2015 zijn landelijk gelijke uitgangspunten gehanteerd. Er wordt alleen een afspraak gemaakt met zorgaanbieders die in 2014 een afspraak hadden en productie hebben geleverd en gedeclareerd voor deze zorg. Er worden enkel afspraken gemaakt voor die behandelprestaties en doelgroepen die deel uitmaken van de subsidieregeling.

 Afgelopen vrijdag 19 december ontvingen zorgaanbieders de definitieve budgetafspraak 2015, tezamen met de overeenkomst van de subsidieregeling extramurale behandeling. Zowel de overeenkomst als de budgetafspraak 2015 zullen ondertekend teruggestuurd moeten worden. Beide formulieren ontvangen wij graag uiterlijk 9 januari 2015 getekend retour.

 In 2015 zal het zorgkantoor de feitelijke productie monitoren. Afhankelijk van de beschikbare financiële ruimte zal het zorgkantoor in de loop van het jaar zo nodig met aanbieders een aangepaste budgetafspraak maken.

Downloaden

U kunt hieronder, ter informatie de Overeenkomst en basis budgetafspraak 2015 downloaden met de bijbehorende bijlagen. De Overeenkomst en de basis budgetafspraak zijn gebaseerd op de subsidieregeling extramurale behandeling 2015 welke nog in de Staatscourant gepubliceerd moet gaan worden. Indien blijkt dat dit niet of in gewijzigde vorm gepubliceerd gaat worden, behoudt Menzis zich alle rechten voor om de overeenkomst en budgetafspraak te wijzigen ook in het geval de overeenkomst is getekend en geretourneerd.

 Het aanbod is per e-mail aan de zorgaanbieders verzonden. Het is een niet onderhandelbaar aanbod. Aangebrachte wijzigingen maakt dat de overeenkomst niet tot stand is gekomen.

Lijst zorgaanbieders met Overeenkomst 2015

In week 3 in het jaar 2015 gaat het zorgkantoor de officiële lijst van gecontracteerde zorgaanbieders publiceren op de website.

Communicatie naar cliënten

Vanuit Menzis Zorgkantoren is er geen speciale brief verzonden aan de cliënten die onder de subsidieregeling vallen. Er is hiervoor gekozen omdat er voor deze cliënten niets verandert. Alleen de financiering verandert voor 2015 en dit is alleen voor de zorgaanbieders relevant.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze richten aan uw contractmanager, dan wel e-mailen naar inkoop-care@menzis.nl.

Uitstel Ramingsformulier Subsidieregeling Extramurale Behandeling

publicatiedatum 14 november 2014
Zorginstituut Nederland
Vanaf 1 januari 2015 zal Zorginstituut Nederland een subsidieregeling gaan uitvoeren voor extramurale behandeling. De subsidie is bedoeld voor de behandeling van verzekerden voor wie uit een extramuraal indicatiebesluit blijkt dat zij behandeling nodig hebben op de volgende grondslagen:

  • somatiek, 
  • psychogeriatrie, 
  • lichamelijke handicap, en
  • voor meerderjarigen, verstandelijke beperking.
Het Zorginstituut zal subsidie gaan verlenen aan de zorgkantoren, waarna zorgkantoren subsidies gaan verlenen aan de zorgaanbieders. De subsidieregeling zal zo goed mogelijk aansluiten bij de huidige uitvoeringspraktijk. Het Zorginstituut heeft de zorgaanbieders geïnformeerd over de contouren van de subsidieregeling.

 Bent u een AWBZ-instelling en heeft u deze brieven niet ontvangen, dan kunt u uw adres laten toevoegen aan het verzendbestand door een mail te sturen naar info@zinl.nl. Ook zijn de brieven te downloaden via de website van Zorginstituut Nederland.

Mededeling Zorginstituut => Uitstel verzending ramingsformulier

Op 30 september 2014 heeft het Zorginstituut de zorgaanbieders laten weten (via de derde brief met referentienummer 2014113668) dat de concessiehouders de financieringsbehoefte van zorgaanbieders in beeld zouden brengen. In die brief werd toegezegd dat de concessiehouders deze raming uiterlijk 15 november 2014 ter verificatie aan de zorgaanbieders zouden voorleggen.

 De concessiehouders hebben echter een paar weken later dan het Zorginstituut op 30 september 2014 veronderstelden de beschikking gekregen over de gegevens van de door het CIZ aangeschreven Wlz-indiceerbaren. Het lukt de concessiehouders niet om die raming deze week voor te leggen aan de zorgaanbieders.

 De concessiehouders hebben de toezegging gedaan dat zij deze raming uiterlijk donderdag 20 november 2014 ter verificatie aan de zorgaanbieders zullen voorleggen.

Toelichting op de raming van de financieringsbehoefte

De concessiehouder zal een raming opstellen van de financieringsbehoefte in 2015 per zorgaanbieder. De concessiehouder zal daarbij eerst per prestatiecode nagaan welke kosten de zorgaanbieder in het declaratiesysteem gedeclareerd heeft over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014. Op die declaratie brengt de concessiehouder in mindering de kosten die de zorgaanbieder gedeclareerd heeft voor bepaalde groepen die in de brief staan toegelicht, maar ook nader bij het ramingsformulier worden benoemd.

Vervolgens wordt deze uitkomst vermenigvuldigd met de factor 365/181 om de financieringsbehoefte op jaarbasis te berekenen. Deze opgave zal als vertrekpunt dienen voor de financiering in 2015.

Als u in 2014 geen declaratie bij het zorgkantoor heeft ingediend voor prestaties die onder de subsidieregeling zullen gaan vallen dan ontvangt u van ons geen ramingsformulier en moet u zich er op instellen dat u in 2015 geen financiering zult ontvangen op basis van de subsidieregeling extramurale behandeling.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.