Inkoop 2016

Kortgedingen Menzis

Publicatiedatum 11 september 2015

Conform paragraaf 5.5 van het Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) bericht het Menzis Zorgkantoor dat de volgende kort geding procedures aanhangig zijn gemaakt:

Organisatie  Datum kort geding 
De Stichting Multidag Nijmegen
8 oktober 2015
De Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rosorum Zorgexploitatie B.V.
13 oktober 2015

31 juli 2015: Inschrijving aanbesteding verstreken Inkoopprocedure 2016

De uiterste termijn om uw inschrijving aanbesteding Inkoopprocedure 2016 in te dienen is verstreken op 31 juli om 17.00 uur. Inschrijvingen worden niet meer in behandeling genomen.

16 juli 2015: Aanvulling Nota van Inlichtingen

Het is ons opgevallen dat een aantal vragen niet zijn beantwoord in de Nota van Inlichtingen landelijk inkoopkader 2016. Wij publiceren hierbij dan ook de aanvulling op de Nota van Inlichtingen.

Publieksversie zorginkoop 2016

De Zorgkantoren zijn samen met zorgaanbieders bezig om de zorg in 2016 te regelen. De cliëntenraden spelen daarbij een belangrijke rol. De cliënten kunnen als geen ander aangeven wat er goed loopt, maar ook waar verbeteringen mogelijk zijn.

We willen cliënten graag informeren over het inkoopbeleid 2016 en de onderwerpen waarover we met zorgaanbieders afspraken maken. Daarom hebben we als gezamenlijke Zorgkantoren een publieksversie gemaakt van het inkoopbeleid. Dat publiceren we op de website en dat sturen we ook naar de cliëntenraden. Onderstaand kunt u de publieksversies en de 'praatplaat' bekijken en downloaden.

3 juli 2015: Nota van Inlichtingen

Hierbij publiceren wij de Nota van Inlichtingen, behorende bij de Inkoop Wlz 2016. U kunt het document hieronder downloaden.

Daarnaast publiceren wij ook de landelijke versie van de Nota van Inlichtingen van Zorgverzekeraars Nederland.

Gewijzigde inkoopdocumenten 2016

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn een aantal inkoopdocumenten aangepast. Deze kunt u hieronder downloaden.

Rekenvoorbeeld herschikking ten behoeve van inkoopdocument 2016

Het rekenvoorbeeld herschikking waar in de Nota van Inlichtingen naar verwezen wordt, kunt u hier downloaden:

12 juni 2015: Hoofdlijnen wijzigingen inkoopbeleid Wlz

We hebben enkele essentiële wijzigingen in het inkoopbeleid 2016 ten opzichte van 2015 nog eens kort samengevat, mede naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Wlz van 20 mei jl. U vindt deze bijgevoegd pdf-bestand.

De volledige inkoopdocumenten en de inkoopplanning vindt u op deze webpagina onder 'Inkoopdocumenten 2016 Wlz langdurige zorg".

1 juni 2015: Inkoopdocumenten 2016 Wlz Langdurige Zorg

Hierbij maken wij de Inkoopdocumenten 2016 voor de Langdurige Zorg bekend.

Er zijn 3 inkoopdocumenten, een voor de sector Verpleging & Verzorging (V&V) en een voor de Gehandicaptenzorg (GZ) en een voor de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ). Voor alle drie de inkoopdocumenten geldt dat ze in belangrijke mate zijn gebaseerd op uitgangspunten en afspraken die de gezamenlijke zorgkantoren landelijk maakten voor de inkoop 2016. Daarnaast is op onderdelen sprake van continuering van het beleid dat Menzis de afgelopen jaren in de afzonderlijke sectoren vorm gaf.

De inkoopdocumenten zijn opgesteld onder voorbehoud van wijzigende wet- en regelgeving en beleid.. Indien aanpassing van wet- en regelgeving significante wijzigingen met zich meebrengt, behoudt Menzis zich het recht voor om wijzigingen in de Inkoopdocumenten aan te brengen.

Documenten downloaden
U kunt hier de definitieve Inkoopdocumenten 2016 downloaden met de bijbehorende bijlagen. De documenten voor 2016 zijn definitief met inachtneming van het hiervoor genoemde voorbehoud.

Aanleveren van gegevens

Op basis van de voorwaarden in de Inkoopdocumenten kunt u zich inschrijven voor het leveren van zorg in deze sectoren. In de inschrijvingsprocedurer wordt gebruik gemaakt van een webapplicatie. Alleen inschrijvingen die worden ingediend met behulp van de webapplicatie worden door Menzis in behandeling genomen. Bij inschrijving in meerdere regio’s dient er PER REGIO EEN OFFERTE via de webapplicatie te worden ingediend.

De webapplicatie is vanaf heden bereikbaar via www.MenzisInkoopWLZ.nl

Wij adviseren u de webapplicatie te gebruiken met de laatste versie van de webbrowser die u gebruikt.

Mogelijkheid tot vragen stellen

De aanbieder krijgt gelegenheid om vragen te stellen over de inkoopdocumenten. Vragen kunnen uitsluitend per e-mail (inkoop-care@menzis.nl) worden ingediend tot uiterlijk 21 juni 2015, 12.00 uur onder vermelding van “vragen offerte overeenkomst 2016 Menzis” via het hiervoor ontwikkelde excelformat Nota van Inlichtingen (zie onder).
  
Van de antwoorden op vragen die zijn gesteld en van verduidelijkingen van Menzis uit eigen beweging word(t)(en) door Menzis één of meerdere Nota(‘s) van Inlichtingen opgemaakt die uiterlijk 3 juli 2015 op deze website gepubliceerd zal(zullen) worden.

Planning
Voor de gedetailleerde planning verwijzen we naar het inkoopdocument.

Presentatie informatiebijeenkomst 20 mei

Tijdens de presentatie (die u hieronder kunt downloaden) is aangegeven dat het basistarief 92% van het max. tarief zou worden. Na interne overwegingen en reacties vanuit het veld wordt het basistarief verhoogd naar 93,5%.
Een eventueel gevolg is dat de mogelijkheden om cliëntvolgend te financieren afneemt. We zullen dit echter monitoren en zo mogelijk met u communiceren.

Planning inkoopprocedure Wlz 2016

De planning van de inkoopprocedure 2016 kunt u in onderstaand pdf-bestand downloaden van de website.

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet langdurige zorg (Wlz) van kracht geworden. De inkoop voor het jaar 2016 wordt voor het eerst onder het nieuwe regime uitgevoerd.

Op 23 april 2015 hebben wij een vooraankondiging verstuurd voor de informatiebijeenkomst van de Menzis zorgkantoren over het inkoopbeleid 2016. Hierbij bevestigen wij de bijeenkomst op woensdag 20 mei 2015, van 14:00 tot 16:00 uur (inloop vanaf 13:30 uur).

Locatie:
De Vijverhoeve
Noordelijke Ruitenweg 1
8035 RK Zwolle

Tijdens de bijeenkomst geven wij een toelichting op de visie van Menzis op zorg en schetsen wij de contouren van het inkoopbeleid Wlz 2016.
Het inkoopbeleid Wlz wordt uiterlijk 1 juni 2015 gepubliceerd.

In verband met de organisatie vragen wij u uiterlijk 15 mei a.s. aan te geven of u aanwezig bent (maximaal 2 personen per organisatie).
U kunt zich aanmelden via secretariaatwlz@menzis.nl.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.