Inkoop 2017

Afbouw overgangsregeling huishoudelijke hulp

Publicatiedatum 24 oktober 2017

De overgangsregeling voor huishoudelijke hulp loopt eind 2017 af

Bij de overgang van huishoudelijke hulp per 1 april 2017 vanuit de Wmo naar de Wlz is voor klanten een overgangsregeling vastgesteld, zie bericht onder dit bericht van 10 april. Het aantal uren huishoudelijke hulp dat klanten ontvingen vanuit de Wmo mag in 2017 gecontinueerd worden in de Wlz. Dit overgangsrecht eindigt op 31 december 2017. 

Vanaf 2018 moet de zorg inclusief de huishoudelijke hulp binnen het MPT-kader voor zorg thuis passen

Dit geldt voor klanten waarop het Toetsingskader voor zorg thuis van toepassing is. Dit zijn:

 • De klanten die na 1 oktober 2015 zijn ingestroomd in de Wlz en zorg thuis krijgen met een Modulair Pakket Thuis (MPT).
 • De klanten met een gewijzigde zorgvraag na 1 oktober 2015 die zorg thuis krijgen met een MPT.

Voor de klanten waarop dit kader voor zorg thuis niet van toepassing is (bijvoorbeeld de Wlz-indiceerbaren), verwachten we uiteraard wel een doelmatige inzet van huishoudelijke hulp.

Bespreek met uw klanten hoe de zorg binnen het MPT-kader kan blijven

Heeft u dit al besproken met uw klanten en past de zorg vanaf 2018 binnen het kader voor zorg thuis? Dan hoeft u niets te doen. Heeft u nog niet gesproken met uw klanten dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te doen. Kijkt u samen hoe de zorg het beste vorm kan krijgen binnen het MPT-kader. De zorgfuncties zijn hierbij vrij uitwisselbaar binnen het MPT-kader.

Ga in gesprek met het Zorgkantoor als de zorg niet binnen het MPT-kader vormgegeven kan worden

Volg hiervoor de reguliere werkwijze zoals beschreven in het voorschrift zorgtoewijzing. U levert de rekenmodule en het formulier verantwoorde zorg thuis aan bij het zorgkantoor. U geeft hierbij aan waarom voor de klant de betreffende zorg nodig is. We bespreken dan samen de mogelijkheden en alternatieven voor de klant.


VWS biedt meer ruimte om de huishoudelijke hulp in 2017 te laten landen in de Wlz

Publicatiedatum 10 april 2017
Er zijn cliënten die te maken krijgen met een teruggang in het aantal uren huishoudelijke hulp bij de overgang van de WMO naar de Wlz per 1 april 2017. De zorgkantoren zijn de afgelopen weken met veel van deze cliënten in gesprek geweest over het effect van de overheveling op hun persoonlijke situatie. VWS heeft hierover ook signalen van cliënten en zorgaanbieders ontvangen. De Staatssecretaris heeft op basis daarvan besloten om met een overgangsregeling in 2017 meer ruimte te bieden om de huishoudelijke hulp op te nemen in het totale pakket aan zorg thuis.

Per 1 april 2017 krijgen alle cliënten met Wlz zorg thuis hun huishoudelijk hulp uit de Wlz

Cliënten die voor 1 januari 2017 op basis van hun Wlz indicatie zorg thuis in natura ontvingen waren voor hun huishoudelijke hulp nog aangewezen op de gemeente. Per 1 april is deze huishoudelijke hulp overgeheveld naar de Wlz. Het gaat om cliënten met een Modulair pakket thuis (MPT) en om cliënten die thuis overbruggingszorg ontvangen. Zorgkantoren hebben hier eerder op hun websites partijen over geïnformeerd.

De aanspraak voor huishoudelijke hulp in de Wlz is verbreed om continuïteit te kunnen borgen

VWS heeft de wijziging in de aanspraak april 2017 gepubliceerd op de website. In de Wlz bestond vanaf januari 2017 alleen de mogelijkheid om ondersteuning te krijgen bij het ‘schoonhouden van de woning’. Dit bleek een te smalle definitie. Ondersteuning bij het huishouden is meer dan alleen schoonmaken. De nieuwe aanspraak ‘huishoudelijke hulp’ sluit aan op de oude aanspraak AWBZ ‘huishoudelijke verzorging’. Het gaat om ondersteuning bij of het overnemen van huishoudelijke taken bij cliënten die door hun ziekte of beperking het huishouden niet (helemaal) zelf kunnen doen. Denk aan opruimen en schoonmaken van de leef/woonruimte, het wassen van kleding, boodschappen doen, bed opmaken en hulp bij maaltijd bereiden. De aanpassing van de wettekst is in voorbereiding en zal met terugwerkende kracht worden opgenomen in de Wet Langdurige zorg. Het Wlz-kompas van het Zorginstituut Nederland en de NZa beleidsregels worden de komende tijd ook aangepast. Zorgkantoren sluiten in hun werkwijze hierop aan. Door deze gewijzigde aanspraak kan voor cliënten inhoudelijk de continuïteit van de huishoudelijke hulp beter geborgd worden. Houdt u voor de actualiteit de website van VWS in de gaten.

VWS stelt overgangsregeling in om het aantal uren uit de Wmo voort te zetten in de Wlz

VWS biedt deze ruimte om zorgaanbieders en cliënten de tijd te gunnen om de hulp bij het huishouden in te bedden in de bestaande zorg thuis. Dit betekent dat er een overgangsregeling geldt om het aantal uren huishoudelijke hulp van de Wmo te kunnen continueren in de Wlz. Voor veel cliënten is het al mogelijk de uren huishoudelijke hulp vanuit de Wmo voort te zetten in de Wlz, binnen de reguliere financiële kaders voor zorg thuis. Deze overgangsregeling is daarom alleen relevant voor die cliënten, waarvoor bij het continueren van de huishoudelijke hulp in de Wlz het financiële kader voor zorg thuis wordt overschreden. Cliënten met een PGB Wlz vallen ook onder het overgangsrecht als zij tot 1 april 2017 nog huishoudelijke hulp in de Wmo ontvingen die nu door de gemeente wordt stopgezet. Zorgkantoren kunnen op basis van de besluitvorming door VWS overschrijdingen in de Wlz toestaan gedurende het jaar 2017 tot het niveau van huishoudelijke hulp in de WMO.

Voor wie is deze overgangsregeling?

Deze overgangsregeling geldt voor alle cliënten die voor 1 januari 2017 beschikten over een Wlz indicatie en waarvoor per 1 april 2017 huishoudelijke hulp wordt overgeheveld van de WMO naar de Wlz.

Zorgkantoren hanteren de reguliere procedure voor het beoordelen van de overschrijdingen

Zorgaanbieders hebben inmiddels met cliënten het gesprek gevoerd over de overheveling van de huishoudelijke hulp per 1 april 2017. Wanneer blijkt dat de huishoudelijke hulp niet past binnen het reguliere MPT kader, dan volgt de zorgaanbieder de reguliere procedure voor een overschrijding bij zorg thuis. Het extra benodigde uren (bovenop regulier MPT kader) wordt aangevraagd via de rekenmodule, met een standaard tekst in de Vecozo notitie ‘beschikking gemeente’. Het aantal uren huishoudelijke hulp is maximaal het aantal uren uit de beschikking in de WMO en wordt door het zorgkantoor goedgekeurd tot maximaal 31 december 2017. De beschikking van de WMO hoeft niet meegestuurd te worden, maar zorgaanbieders moeten deze wel desgewenst kunnen overleggen. Voor huishoudelijke hulp via PGB geldt dat de beschikking wel meegestuurd moet worden. Zorgkantoren kiezen omwille van de snelheid voor de reguliere procedure, maar onderzoeken nog of de procedure nog kan worden vereenvoudigd. Wanneer dit mogelijk blijkt nemen we dit op in het voorschrift Zorgtoewijzing.

De regeling geldt alleen in 2017

Deze overgangsmaatregel wordt met terugwerkende kracht tot 1 april 2017 via een aanpassing in de Regeling langdurige zorg geformaliseerd en geldt tot en met 31 december 2017. Zorgaanbieders moeten gedurende dit jaar met de cliënt gaan bespreken hoe vanaf 2018 het totaal aan zorg wel binnen het kader voor zorg thuis past. Wanneer dit niet mogelijk blijkt gaan zorgaanbieders hierover het gesprek aan met het zorgkantoor om de mogelijkheden en alternatieven voor de cliënt te bespreken.

Het Voorschrift Zorgtoewijzing wordt op deze beleidswijziging aangepast en uiterlijk de derde week van april gepubliceerd. Zorgkantoren zouden half maart al een vernieuwd Voorschrift Zorgtoewijzing publiceren, als gevolg van de beleidswijzigingen rond logeren en dagbesteding. Gezien de verwachte beleidswijzigingen rond schoonmaak is het voorschrift aangehouden. Het Voorschrift 2017 wordt aangepast en uiterlijk de derde week van april beschikbaar gesteld.

Zorgtoewijzing huishoudelijke hulp

Het Zorgkantoor krijgt signalen dat zorgaanbieders die de zorgtoewijzing huishoudelijke hulp voor een cliënt ontvangen hebben, deze zorgtoewijzing niet door willen zetten naar de partij die daadwerkelijk de huishoudelijke hulp levert. Voor het Zorgkantoor was niet bekend welke partijen de huishoudelijke hulp leveren bij de cliënten thuis. Om die reden is huishoudelijke hulp toegewezen aan de zorgaanbieders die ook de PV/VP leverden.

Als de cliënt momenteel huishoudelijke hulp ontvangt van een andere partij die wel een Wlz contract heeft, dan kan de zorgtoewijzing voor huishoudelijke hulp doorgezet worden naar deze partij. Op die manier kan de cliënt, indien gewenst, zijn vertrouwde medewerker behouden en hoeft er geen sprake te zijn van hoofd-onderaannemerschap.

€ 100 miljoen extra beschikbaar voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg

Publicatiedatum 6 april 2017 
In de Kamerbrief over het Kwaliteitskader en het manifest “Scherp op Ouderenzorg” van 13 januari jl. kondigde de Staatsecretaris van VWS aan dat er in 2017 incidenteel €100 miljoen beschikbaar komt om de kwaliteit van verpleeghuizen aantoonbaar te verbeteren. De middelen zijn beschikbaar voor locaties waar verbetering van kwaliteit het hardste nodig is om daarmee de situatie voor klanten en zorgmedewerkers te verbeteren.

Welke locaties komen in aanmerking voor de extra middelen?

Locaties waar verpleeghuiszorg wordt geboden (ZZP 4VV/VPT 4VV incl. behandeling en hoger) komen in aanmerking voor deze middelen.
De zorgaanbieder waaronder de locatie valt, moet aan onderstaande strikte voorwaarden voldoen:

 1. Er is sprake van een urgent kwaliteitsprobleem; basisveiligheid in relatie tot personeelsbezetting;
 2. Er vindt een toets op eigen vermogen plaats (zie bijlage 1);
 3. Om het kwaliteitsprobleem te bepalen neemt de zorgaanbieder verplicht deel aan een scan;
 4. Zorgaanbieder is tijdens het proces volledig transparant.

De Raad van Bestuur (RvB) ondertekent de aanvraag. Ook de cliëntenraad (CR), de personeels-vertegenwoordiging (OR en/of VAR) ondertekenen de aanvraag.

Aanmelden

De afgelopen weken werkten VWS, zorgkantoren, de NZa en Vilans aan de werkwijze voor het indienen van aanvragen en toekennen van de extra middelen. Als uw instelling aan de voorwaarden voldoet, meldt u vóór 1 mei 2017 voor welke locaties u een aanvraag wilt indienen. Dit kan via het aanmeldingsformulier bij het Zorgkantoor.

 • Indieningsformulier aanvraag extra middelen kwaliteit 2017

  Voor de verwerking van het aanmeldingsformulier is het belangrijk om:
 • Het Excel format retour te sturen met uw NZa-code in de bestandsnaam:
  300xxxx – retour indieningsformulier.xlsm
 • Dat u de namen van de tabbladen intact laat en geen regels/cellen/kolommen wijzigt in de werkbladen (zowel toevoegen als verwijderen). Door wijzigingen kan het Zorgkantoor de aanvraag niet meer geautomatiseerd verwerken en loopt uw aanvraag vertraging op.
 • Ook de door alle betrokken partijen (Raad van Bestuur (RvB), ondernemingsraad (OR), cliëntenraad (CR), Verpleegkundige en-of verzorgende adviesraad (VAR)) ondertekende aanvraag in pdf-formaat mee te sturen met het Excel format. Daarbij neemt u wederom uw NZa-code op in de bestandsnaam.

U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar: inkoop-care@menzis.nl met in de CC uw zorginkoper.

Selectieproces

Voor het bepalen of een locatie in aanmerking komt voor een deel van de middelen is een selectieproces opgezet. Hieronder vindt u de verschillende stappen en de bijhorende planning.

 

1.  Aanmelding  Zorgaanbieder meldt zijn locatie(s) aan bij het Zorgkantoor via het aanvraagformulier.  1 mei 2017 
2.  Beoordeling Zorgkantoor, financiële toets  Het Zorgkantoor toetst aan de hand van financiële criteria (zie bijlage 1) of zorgaanbieder in aanmerking zou kunnen komen voor een deel van de middelen; uiterlijk 12 mei doen zorgkantoren opgave van het aantal locaties/cliënten van zorgaanbieders die aan de eisen van de financiële toets voldeden.  12 mei 2017 
3.  Scan Vilans, inhoudelijke toets  Zorgkantoor stuurt aanvraag naar Vilans. Vilans voert een probleemanalyse uit en maakt een quickscan van het kwaliteitsprobleem van de locatie(s).  19 mei 2017 
4.  Voorstel met maatregelen  Zorgaanbieder stelt een concreet voorstel met maatregelen op in de vorm van maximaal 2 A4, waaruit blijkt hoe deze maatregelen op korte termijn bijdragen aan een oplossing voor de kwaliteitsproblemen (en wat bewoners en personeel ervan merken). Hierin is een samenvatting van de scan van Vilans opgenomen.  26 mei 2017 
5.  Marginale toets Vilans Vilans doet een marginale toets op het voorstel met concrete maatregelen. Daarbij maakt Vilans gebruik van reeds beschikbare kennis en ervaring vanuit de ondersteuningsactiviteiten die zij uitvoeren richting locaties met kwaliteitsproblemen.  27 mei 2017 
6.  Aanvraag indienen door zorgaanbieder bij zorgkantoor  De aanvraag, voorzien van de quick scan en concreet voorstel (inclusief kostenplaatje en uitkomst marginale toets Vilans, zie stap 5) is ondertekend door CR, OR, VAR en RvB.  1 week na oplevering quick-scan door Vilans, maar uiterlijk 30 mei 2017 
7.  Toets door zorgkantoor  Zorgkantoor toetst of voldaan is aan de formele voorwaarden en stelt vast welke bedrag door de zorgaanbieder/locatie is aangevraagd.  6 juni 2017 
8.  Definitieve vaststelling lijst gehonoreerde aanvragen  Zorgkantoren stellen na inhoudelijke toets door Vilans en de ontvangen aanvragen van zorgaanbieders de definitieve lijst met gehonoreerde aanvragen vast en daarmee het maximumbedrag per klant.  9 juni 2017 
9.  Indiening Nza Zorgaanbieder en Zorgkantoor dienen de tweezijdig ondertekende aanvraag in bij de Nza.  15 juni 2017 

 

Beschikking

De NZa maakt een prestatiebeschrijving met een vast tarief. Dit is een lumpsum op basis van de tweezijdig ingediende aanvragen. De NZa toetst de tweezijdig ingediende aanvragen aan de hand van de beleidsregel en geformuleerde prestaties. Als de NZa een beschikking afgeeft, kan het bedrag worden bevoorschot door het CAK. De middelen worden geoormerkt en niet toegevoegd aan de regionale contracteerruimte.

Monitoring en evaluatie

Zorgkantoren en zorgaanbieders maken de volgende afspraken over de monitoring en evaluatie:

 1. De wijze van verantwoording van de aanvullende middelen via het kwaliteitsverslag en kwaliteitsplan;
 2. De wijze waarop de cliëntenraad (CR)/Ondernemingsraad (OR)/Verpleegkundige en-of verzorgende adviesraad (VAR) bij de monitoring worden betrokken;
 3. De wijze waarop nieuwe medewerkers ingezet en begeleid worden;
 4. De wijze waarop het overleg over voortgang en resultaten wordt vormgegeven.

Het uitgangspunt daarbij is om de administratieve lasten beperkt te houden en aan te sluiten bij lopende processen. We ontvangen uw aanmelding graag uiterlijk 1 mei 2017. U kunt het aanmeldingsformulier sturen naar: inkoop-care@menzis.nl met in de CC uw zorginkoper. Aanvragen die binnen komen na 1 mei 2017 nemen we niet meer in behandeling.

Veelgestelde vragen Beleidslijn Schoonmaak en Logeren

Publicatiedatum 25 november 2016
Onlangs is de Beleidslijn Schoonmaak en Logeren in de Wlz gepubliceerd. In onderstaand PDF-document leest u de veelgestelde vragen over schoonmaak in de Wlz voor thuiswonende Wlz-klanten. Daarnaast kunt u de lijst met zorgaanbieders raadplegen.

Indeling A-categorie op basis van definitieve gunningsbeslissing

Hierbij publiceren we per sector en per regio een overzicht welke zorgaanbieders op basis van de definitieve gunningsbeslissing zijn ingedeeld in de A-categorie.

Schoonmaak en logeren in de Wlz

De prestatie Schoonmaak volgt uit de overheveling van Schoonmaak vanuit de Wmo per 2017 voor Wlz cliënten die zorg thuis ontvangen. Voor logeren heeft de NZa per 2017 integrale tarieven afgegeven voor de verschillende sectoren.

De zorgkantoren hebben in de Nota van Inlichtingen bij het landelijke inkoopkader Wlz 2017 aangegeven hier nog aanvullend beleid op te publiceren. Het beleid voor de inkoop van deze prestaties is onlosmakelijk verbonden met het Landelijke inkoopkader 2017 en de bijbehorende Nota van Inlichtingen zoals gepubliceerd op onze website. U vindt deze documenten op deze webpagina.

We realiseren ons dat de inhoud van het landelijke beleid op zowel schoonmaak als logeren nog wat open eindjes kent. Hier werken de zorgkantoren momenteel aan. Wij informeren zorgaanbieders hierover in het Voorschrift Zorgtoewijzing 2017. Het voorschrift zorgtoewijzing wordt eind november 2016 gepubliceerd.

Indeling A-categorie op basis van (voorlopige) gunningsbeslissing

  Hierbij publiceren we per sector en per regio een overzicht welke zorgaanbieders op basis van de voorlopige gunningsbeslissing zijn ingedeeld in de A-categorie.

 • Download de voorlopige indeling A-categorie, herziene versie d.d. 22 september 2016

Inschrijving aanbesteding Inkoopprocedure 2017

Hierbij informeren we u dat de tenders in Negometrix zijn opengesteld. Hieronder verwijzen we u naar de verschillende tenders:

V&V

GZ

GGZ

5 augustus 2016: Inschrijving aanbesteding verstreken Inkoopprocedure 2017

De uiterste termijn om uw inschrijving aanbesteding Inkoopprocedure 2017 in te dienen is verstreken op 5 augustus om 17.00 uur. Inschrijvingen worden niet meer in behandeling genomen.

28 juli 2016: Aanvullende Nota van Inlichtingen (2)

Hierbij publiceren we tweede aanvullende Nota van Inlichtingen, behorende bij de Inkoop Wlz 2017, gelet op het Beleid Maatregelen en Sancties 2017 van Menzis Zorgkantoor. U kunt het document hieronder downloaden.
Daarnaast publiceren we ook een wijziging in het Beleid Maatregelen en Sancties 2017 van Menzis Zorgkantoor naar aanleiding van de tweede aanvullende Nota van Inlichtingen.

20 juli 2016: Aanvullende Nota van Inlichtingen

Hierbij publiceren we de aanvullende Nota van Inlichtingen, behorende bij de Inkoop Wlz 2017. U kunt het document hieronder downloaden.

1 juli 2016: Nota van Inlichtingen

Hierbij publiceren we de Nota van Inlichtingen, behorende bij de Inkoop Wlz 2017. U kunt het document hieronder downloaden.
Daarnaast publiceren we ook de landelijke versie van de Nota van Inlichtingen van Zorgverzekeraars Nederland.

Gewijzigde inkoopdocumenten 2017

Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn een aantal inkoopdocumenten aangepast. Deze kunt u hieronder downloaden.

Publieksversie zorginkoop 2017

Menzis Zorgkantoor vindt het belangrijk dat u als cliënt en/of lid van de cliëntenraad weet wat de zorgkantoren doen om voor 2017 weer goede afspraken te maken met zorgaanbieders. We zien graag dat cliënten en cliëntenraden betrokken zijn bij deze afspraken en weten wanneer en op welke manier zorgkantoren met zorgaanbieders in hun regio in gesprek gaan. In overleg met de Patiëntenfederatie Nederland (voorheen Nederlandse Patiënten- en Consumenten Federatie (NPCF) en het Landelijk Overleg Cliëntenraden (LOC) hebben we als zorgkantoor een zogenaamde ‘praatplaat’ gemaakt. Voor de speerpunten van Menzis hebben we een eigen ‘Menzis’ publieksversie gemaakt.

1 juni 2016: Inkoopdocumenten 2017 Wlz

Hierbij maken wij het regionaal inkoopdocument Wlz 2017 en het landelijk inkoopkader Wlz 2017 bekend.
Het regionaal inkoopdocument betreft een Menzis document voor de sectoren Verpleging & Verzorging (V&V), Gehandicaptenzorg (GZ) en Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) gezamenlijk. Voor dit inkoopdocument geldt dat deze is gebaseerd op uitgangspunten en afspraken die de gezamenlijke zorgkantoren landelijk maakten (zie landelijk inkoopkader Wlz 2017) voor de inkoop 2017 en in belangrijke mate op de brief Waardig leven met zorg (d.d. 26 februari jl.) van de Staatssecretaris.

Deze inkoopdocumenten zijn opgesteld onder voorbehoud van wijzigende wet- en regelgeving en de nog te ontvangen kaderbrief van VWS. Als voorgaande significante wijzigingen met zich meebrengt, behoudt Menzis zich het recht voor om wijzigingen in het regionaal inkoopdocument Wlz 2017 aan te brengen.

Documenten downloaden

U kunt hier beide inkoopdocumenten, met de bijbehorende bijlagen, downloaden. Deze documenten voor 2017 zijn definitief met inachtneming van het hiervoor genoemde voorbehoud.

Negometrix

Dit aanbestedingstraject zal in digitale vorm plaatsvinden middels online tenders van de webapplicatie Negometrix. Een tender betreft een digitale aanvraag voor een product of dienst van de opdrachtgever (Menzis). Dit houdt in dat alle communicatie, de procedure en inschrijvingen uitsluitend via het Negometrix platform zal geschieden. Om deel te nemen aan een tender dient u over een Negometrix account te beschikken. Indien uw organisatie nog niet over een Negometrix account beschikt, dient u uw organisatie (kostenloos) te registreren. Zie hiervoor bijgaande handleiding: ‘Registreren

Aanleveren van gegevens

Op basis van de voorwaarden in de inkoopdocumenten kunt u zich inschrijven voor het leveren van zorg in deze sectoren. De aanbesteding wordt tevens gepubliceerd op TenderNed. Alleen inschrijvingen die worden ingediend met behulp van de webapplicatie Negometrix worden door Menzis in behandeling genomen. Bij inschrijving in meerdere regio’s dient er per regio een inschrijving via Negometrix ingediend te worden.

De tenders voor de inschrijvingsprocedure worden rond 1 juli 2016 op deze website gepubliceerd. Voor het digitaal indienen van een Inschrijving via Negometrix zie bijgaande handleiding: ‘Digitaal aanbieden’.

Mogelijkheid tot vragen stellen

De aanbieder krijgt gelegenheid om vragen te stellen over de inkoopdocumenten. Vragen kunnen uitsluitend via Negometrix worden gesteld tot uiterlijk dinsdag 21 juni 2016, 12.00 uur (in afwachting van ZN). Zie hiervoor bijgaande handleiding: ‘Vraag & Antwoord’.

Van de antwoorden op vragen die zijn gesteld en van verduidelijkingen van Menzis uit eigen beweging word(t)(en) door Menzis één of meerdere Nota(‘s) van Inlichtingen opgemaakt. Deze wordt uiterlijk vrijdag 1 juli 2016 op Negometrix en onze website gepubliceerd.

De tender voor de Nota van Inlichting is via de link te benaderen.

Planning

Voor de gedetailleerde planning verwijzen we naar het Menzis Zorginkoopbeleid Wlz 2017, regionaal inkoopkader Groningen, Arnhem en Twente.

Vragen en antwoorden presentatie contouren inkoopbeleid 2017

Tijdens de bijeenkomsten in de Menzis regio’s Groningen (11 mei 2016), Twente en Arnhem (beide 19 mei 2016) hebben we de contouren algemeen inkoopbeleid 2017 gepresenteerd. Hierover zijn tijdens de bijeenkomst verschillende vragen gesteld. De sheets van de presentatie en een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden vindt u terug in de bijlage.

Planning inkoopprocedure

Fase  Datum 
 Publicatie inkoopkader Zorgkantoor  1 juni 2016 
 Indienen van vragen t.b.v. Nota van Inlichtingen Uiterlijk 21 juni 2016, 12:00 uur 
 Nota van Inlichtingen beschikbaar stellen Uiterlijk 1 juli 2016 
 Start inschrijvingstermijn 1 juli 2016 
 Sluitingstermijn voor inschrijving c.q. zelfanalyse en ontwikkelplannen
Uiterlijk 5 augustus 2016, 17:00 uur 
 Mededeling voorlopige gunningsbeslissing 25 augustus 2016
 Mededeling definitieve gunningsbeslissing 15 september 2016 

Uitnodiging presentatie inkoopbeleid regio Arnhem, Groningen en Twente

Publicatiedatum 21 april 2016
Menzis Zorgkantoor bereidt zich voor op de inkoop van zorg voor 2017. Zoals gebruikelijk informeren we zorgaanbieders over het inkoopbeleid. In tegenstelling tot vorige jaren wordt er dit jaar per regio een bijeenkomst georganiseerd.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.