Zorginkoopbeleid 2019-2023

Aanvraag kwaliteitsbudget 2019 Verpleeghuiszorg

Voor 2019 zijn er extra middelen beschikbaar voor de verpleeghuiszorg in de vorm van een kwaliteitsbudget. Het kwaliteitsbudget is bestemd voor de inzet van extra zorgpersoneel. Maximaal 15% van deze middelen kan breder ingezet worden. Alleen zorgaanbieders die een kwaliteitsplan met meerjarenbegroting indienen komen in aanmerking voor extra middelen.

Tool

In samenspraak met ActiZ en individuele zorgorganisaties heeft ZN de afgelopen weken een tool ontwikkeld, waarmee zorgorganisaties hun kwaliteitsbudget kunnen onderbouwen. Met de tool kunt u een (meerjaren)begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De informatie in de tool sluit aan op de informatie uit de begroting van het kwaliteitsplan en voegt u als bijlage toe aan het kwaliteitsplan.

Meer informatie is omschreven in de Aanvulling 2019 ZN Inkoopkader Wlz 2018 - 2020 bestaande zorgaanbieders, de Aanvullende Nota van Inlichtingen Landelijke vragen extra middelen verpleeghuiszorg bij aanvulling 2019 Wlz en het Verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget V&V.

Indienen kwaliteitsplan

E-mail het kwaliteitsplan inclusief de tool naar uw zorginkoper. Dient u uw plannen in voor 1 november 2018? Dan kunnen wij de plannen met u bespreken voor 1 januari. Bij tijdig akkoord ontvangt u het voorschot vanaf 1 januari. Dient u uw plannen later in en gaan wij akkoord? Dan ontvangt u het voorschot ook later. Uiterlijk 1 april 2019 wordt het budget vastgelegd in het NZa portaal.

U ontvangt uiterlijk 1 september meer informatie
Uiterlijk op 1 september ontvangt u een e-mail met aanvullende informatie over het invullen en aanleveren van de tool. Heeft u nog vragen? Stel deze dan gerust aan uw zorginkoper.

Inschrijving

Inschrijven om in aanmerking te komen voor een overeenkomst Wlz per 2019 is mogelijk vanaf vrijdag 29 juni 2018. De sluitingstermijn voor de inschrijving is woensdag 1 augustus 2018, 17:00 uur. Enkel inschrijvingen die tijdig worden ingediend via Negometrix worden in behandeling genomen.

Hieronder vindt u de verwijzing naar de verschillende tenders in Negometrix.

Nota van inlichtingen

Publicatiedatum: 9 juli 2018
Op 9 juli 2018 is de Landelijke versie van de Nota van Inlichtingen met betrekking tot de vragen over de aanvulling 2019 Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018-2020 van Zorgverzekeraars Nederland opnieuw gepubliceerd. De volledige Nota van Inlichtingen is gepubliceerd met als wijziging ten opzichte van de versie van 29 juni 2018 de toevoeging van de antwoorden op vragen die gaan over hoofdstuk 4, vragen over de modelbegroting verantwoording kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg  en een wijziging in de antwoorden op een aantal vragen uit de Nota van Inlichtingen van 29 juni.  Daarnaast is bijlage 6 Overeenkomst Addendum extra middelen gewijzigd.  

In het Regionaal Inkoopkader Menzis Zorgkantoor Wet langdurige zorg 2019-2023, zoals deze vrijdag 29 juni is gepubliceerd, hebben wij op pagina 34 de uiterste datum voor het indienen van een dagvaarding aangepast: 

16 juli 2018 17.00 uur:
Betekening dagvaarding als zorgaanbieder, nadat tijdig de vraag/opmerking kenbaar is gemaakt, zich niet kan vinden in de inhoud van uitsluitend Hoofdstuk 4, vragen over het Model begroting verantwoording kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg, bijlage 6 Overeenkomst Addendum extra middelen, en de wijzigingen in de antwoorden op vragen uit  de overige hoofdstukken zoals omschreven staan in deel  2 van de Aanvullende Nota van Inlichtingen. 

Publicatiedatum: 29 juni 2018
Op 29 juni 2018 publiceert Menzis Zorgkantoor de Nota van Inlichtingen, behorende bij de Inkoop Wlz 2019-2023. Naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen zijn een aantal inkoopdocumenten aangepast. Op deze pagina vindt u de meeste recente versies waarin de wijzigingen in het rood zijn aangegeven.

Daarnaast publiceren we ook de landelijke versie van de Nota van Inlichtingen van Zorgverzekeraars Nederland.

Publicatie inkoopbeleid langdurige zorg (Wlz) 

Op 1 juni 2018 heeft Menzis Zorgkantoor het zorginkoopbeleid (Wlz) voor 2019-2023 gepubliceerd. Dit zorginkoopbeleid bouwt voort op het beleid dat we hebben ingezet in 2017 en 2018. In gesprekken met klanten, zorgaanbieders en landelijke partijen krijgen we positieve reacties op de door ons ingezette koers.

Menzis Zorgkantoor gaat uit van de behoeften van onze klanten. De kern van onze aanpak is het toevoegen van extra waarde aan de zorg voor onze klanten. We zorgen voor voldoende en goed toegankelijke zorg in de Menzis Zorgkantoorregio’s, voor zorg van goede kwaliteit en voor betaalbare zorg. Nu en in de toekomst.

We maken daarom graag afspraken met u over de kwaliteit van de zorg, de bejegening van klanten, de regie die ze kunnen behouden over hun leven én de betaalbaarheid ervan. Hierbij staat de mens en de kwaliteit van leven voorop.

Lees ook ons magazine. Hierin staan de uitgangspunten van ons zorginkoopbeleid.

Overeenkomst vijf jaar

Een overeenkomst voor de komende vijf jaar. Dat is uniek in Nederland.

In ons magazine 'Tijd voor kwaliteit' leest u waarom we u die lange periode bieden. 

Tijd voor kwaliteit

Op de website van Menzis zorgkantoor worden cookies gebruikt. Dit doen we om het gebruik van de website te vergemakkelijken en om onze website te verbeteren op basis van analyses. We gebruiken ook cookies voor niet persoonsgerichte marketing doeleinden en voor social media toepassingen. Door op "ik ga akkoord" te klikken geeft u Menzis zorgkantoor toestemming voor het gebruik. U kunt desgewenst uw voorkeur aanpassen via de link "instellingen". Meer informatie vindt u in  onze cookiepolicy.