Cliëntvertrouwenspersoon

Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon. Het Zorgkantoor zorgt ervoor dat er een cliëntvertrouwenspersoon beschikbaar is in uw regio.

Wet zorg en dwang

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd) voor iedereen met een verstandelijke beperking en voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie). De Wet zorg en dwang regelt uw rechten als u te maken krijgt met onvrijwillige zorg of met onvrijwillige opname. Het uitgangspunt van de Wzd is dat onvrijwillige zorg niet wordt toegepast, tenzij het niet anders kan.

Ondersteuning bij onvrijwillige zorg of opname

De cliëntvertrouwenspersoon (cvp) helpt u bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Deze ondersteuning is gratis voor u. Uw zorgaanbieder is verplicht u te wijzen op het bestaan van de vertrouwenspersoon en kan u in contact brengen.

Wet zorg en dwang in vogelvlucht

Cliëntvertrouwenspersonen in uw regio

Meer informatie

 • Wat is de Wet zorg en dwang?

  De Wet zorg en dwang (Wdz) regelt de rechtsbescherming van cliënten aan wie tegen hun wil in zorg verleend kan worden. De wet heeft als uitgangspunt dat onvrijwillige zorg of opname niet mag, tenzij er geen andere mogelijkheid is om ernstig nadeel te voorkomen voor de cliënt zelf of anderen.

 • Wie kan terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon?

  De Wet zorg en dwang (Wzd) is van toepassing:

  • als u een indicatie heeft voor langdurige zorg met als grondslag psychogeriatrische stoornis of verstandelijke beperking.
  • als u geen indicatie heeft voor langdurige zorg, maar vanwege uw psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking bent aangewezen op zorg. Dit moet door een arts worden vastgesteld.
  • als u niet-aangeboren hersenletsel (NAH), het syndroom van Korsakov of de ziekte van Huntington heeft, waarbij er sprake is van vergelijkbare gedragsproblemen of verlies van regie.

  Heeft u te maken met onvrijwillige zorg of opname? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon.

 • Geldt de Wet zorg en dwang ook in de thuissituatie?

  Als er thuis onvrijwillige zorg verleend wordt door een professional, moet daarbij dezelfde procedure gevolgd worden als voor verlening van onvrijwillige zorg aan een cliënt die is opgenomen. Dit betekent dat er een zorgverantwoordelijke moet worden aangewezen en dat deze een zorgplan vaststelt op basis van het stappenplan. Dit zorgplan moet beoordeeld worden door een Wzd-functionaris. Er moet een zorgverlener bereikbaar zijn tijdens de toepassing van onvrijwillige zorg.

  Woont u thuis en heeft u te maken met onvrijwillige zorg? Dan heeft u recht op ondersteuning van een cliëntvertrouwenspersoon.

 • Wat is het verschil tussen een cliëntenvertrouwenspersoon en klachtenfunctionaris?

  De Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat zorgaanbieders ervoor moeten zorgen dat cliënten die niet tevreden zijn over de geboden zorg, een beroep kunnen doen op iemand die hen adviseert over de mogelijkheden om een klacht op te lossen. Deze Wkkgz-functionaris wordt in de praktijk vaak klachtenfunctionaris genoemd. Ook de benaming (cliënten)vertrouwenspersoon wordt nog vaak gebruikt. Deze Wkkgz-functionaris streeft naar een uitkomst, die voor beide partijen aanvaardbaar is.

  De cliëntvertrouwenspersoon Wzd is partijdig aan de cliënt. Om verwarring met de rol en taken van deze cliëntvertrouwenspersoon te voorkomen, pleiten alle betrokkenen bij de Wzd voor een andere benaming van een (cliënten)vertrouwenspersoon werkzaam als Wkkgz-functionaris. Helemaal omdat het Besluit zorg en dwang uitsluit dat een rol als Wkkgz-functionaris gecombineerd wordt met de rol van cliëntvertrouwenspersoon Wzd.

 • Is de cliëntvertrouwenspersoon er ook voor vertegenwoordigers?

  Ja. De cliëntenvertrouwenspersoon heeft tot taak de cliënt en de vertegenwoordiger advies en bijstand te verlenen in aangelegenheden die samenhangen met:

  • het verlenen van onvrijwillige zorg aan de cliënt;
  • zijn opname en verblijf in een accommodatie;
  • het doorlopen van de klachtenprocedure, als een cliënt of zijn vertegenwoordiger daarom vraagt.

  Zorginstellingen moeten ervoor zorgen dat cliënten en vertegenwoordigers weten dat de cliëntvertrouwenspersoon er is, dat deze goed bereikbaar is en dat deze vrije toegang heeft tot zorglocaties. Dit is vastgelegd in de Wzd, artikel 57 en 58: Taak van de CVP.

Wilt u contact met ons?