Veelgestelde vragen afschaffen gewaarborgde hulp

Situaties en begrippen voor u uitgelegd

De gewaarborgde hulp voor mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) uit de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt afgeschaft. Wat dit betekent voor budgethouders die nu al een gewaarborgde hulp hebben, is afhankelijk van hun situatie. Hieronder leggen we een aantal situaties en begrippen uit.

Wat betekent deze verandering voor mij?

De zorg die u krijgt, of de hoogte van het budget, verandert niet met de afschaffing van de gewaarborgde hulp. Wel moet het beheer van het pgb op een andere manier geregeld worden. Dit moet uiterlijk op 1 juli 2028 gedaan zijn.

Moet ik nu iets doen?

Heeft u nu een gewaarborgde hulp en bent u daarover tevreden? U hoeft zelf (nog) geen actie te ondernemen. Menzis Zorgkantoor neemt vanzelf contact met u op. Dit gebeurt in een periode van 4 jaar. Zelf actie ondernemen mág wel. U kunt hieronder lezen welke situatie op u van toepassing is en welk formulier u eventueel moet invullen. Stuurt u het formulier naar het Zorgkantoor op, dan neemt het Zorgkantoor dit na 1 juli 2024 in behandeling. Mogelijk wordt er een huisbezoek ingepland om de wijziging met u te bespreken. Uw situatie verandert niet, totdat het zorgkantoor u daarover een bericht heeft gestuurd.

Lees hieronder de mogelijke situaties:

1. De budgethouder beheert zelf het pgb en wil dit blijven doen

Als budgethouder beheert u zelf al uw budget. Voor u gaat er niets veranderen. U hoeft dan ook niets te doen.

2. De budgethouder wil zelf het pgb gaan beheren

Heeft u op dit moment een gewaarborgde hulp die het pgb beheert, maar wilt u zelf het pgb gaan beheren? Een pgb zelf beheren kan als u handelingsbevoegd bent en als het zorgkantoor getoetst heeft of u pgb-vaardig bent. Vanaf 1 juli 2024 is het mogelijk om het zorgkantoor te vragen om uw situatie te beoordelen. Het Zorgkantoor maakt dan een afspraak om te toetsen of u pgb-vaardig bent. Dit gebeurt tijdens een huisbezoek. Wanneer u aan de beurt bent, hangt af van het aantal budgethouders dat aangeeft het pgb zelf te willen beheren. Tot het zorgkantoor akkoord is met uw verzoek, blijft uw gewaarborgde hulp verantwoordelijk.

3. De budgethouder heeft een wettelijk vertegenwoordiger die het pgb beheert

Als u een wettelijk vertegenwoordiger heeft, die nu al het pgb beheert als gewaarborgde hulp, moet dit omgezet worden naar een pgb-beheerder. Dat kan vanaf 1 juli 2024 door het invullen en ondertekenen van het formulier Verplichtingen pgb-beheer. Zijn er op basis van het ingevulde formulier nog vragen of onduidelijkheden, dan plant het zorgkantoor een huisbezoek in. Heeft u twee vertegenwoordigers, meestal de combinatie bewindvoerder en mentor, dan moeten zij gezamenlijk afspreken wie voor het zorgkantoor het aanspreekpunt is als pgb-beheerder. De pgb-beheerder wordt door het zorgkantoor vastgelegd als aanspreekpunt en krijgt als enige toegang tot het PGB Portaal.

4. De budgethouder heeft een gewaarborgde hulp die het pgb beheert en wil blijven beheren

Heeft u nu een gewaarborgde hulp? Dan is er toestemming nodig van u of uw wettelijk vertegenwoordiger, zodat de gewaarborgde hulp het pgb kan gaan beheren als pgb-beheerder. Wie toestemming moet geven, hangt af van de situatie:


Wat betekent dit voor mij?

Wilt u weten wat dit voor u betekent? Beantwoord de vragen in onze checklist en ontdek wat er voor u verandert.

Bekijk wat er voor u verandert

Begrippen uitgelegd

Hieronder leggen we een aantal belangrijke begrippen uit.

1. Wat is een pgb-beheerder?

Een pgb-beheerder zorgt dat de zorg goed geregeld is en zorgt voor de financiële en administratieve afhandeling van het pgb. Er bestaan drie typen pgb-beheerders: de budgethouder zelf, de wettelijk vertegenwoordiger of de gevolmachtigde.

Wat is een (wettelijk) vertegenwoordiger?

Bij minderjarige kinderen zijn de ouder(s) of een voogd de wettelijk vertegenwoordiger. Een wettelijk vertegenwoordiger kan ook een mentor, curator of bewindvoerder zijn, aangesteld door de kantonrechter.

Gevolmachtigde

Een meerderjarige kan bevoegdheid hebben gegeven aan een ander om uit naam van diegene op te treden en rechtshandelingen te verrichten. Dat kan in de vorm van een notariële volmacht, wilsbeschikking of levenstestament of met het machtigingsformulier dat door de zorgkantoren wordt opgesteld. Meer informatie over (wettelijke) vertegenwoordiging vindt u op GoedVertegenwoordigd.

2. Wat is de rol van de pgb-beheerder? 

Een pgb-beheerder zorgt dat de zorg goed geregeld is en zorgt voor de financiële en administratieve afhandeling van het pgb.

  • Aanvragen van een pgb en een bewuste-keuze-gesprek (BKG) voeren
  • Inkopen van passende zorg en afsluiten van zorgovereenkomsten met zorgverleners
  • Controleren van declaraties en facturen en deze indienen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)
  • Controleren of de budgethouder de juiste zorg krijgt
  • Aansturen van de zorg en de zorg evalueren met de zorgverleners
  • Controleren of de geleverde zorg past binnen het budget zodat het budget niet overschreden wordt
  • Aanwezig zijn bij een huisbezoek

Degene die het pgb beheert, is automatisch de contactpersoon van het Zorgkantoor, ontvangt brieven van het Zorgkantoor en kan inloggen in de digitale omgeving PGB Portaal.

3. Wanneer is iemand handelingsbevoegd?

Wanneer iemand 18 jaar of ouder is, is diegene meerderjarig en volgens de wet handelingsbevoegd. Dat betekent dat diegene zelfstandig rechtshandelingen (financiële en zakelijke belangen) kan verrichten en daar ook verantwoordelijk voor is.

Handelingsonbevoegd

Iemand is handelingsonbevoegd als hij/zij nog geen 18 jaar oud is of onder curatele staat. In geval van bewind en/of mentorschap wordt iemand gedeeltelijk handelingsonbevoegd: bij bewind ten aanzien van specifieke financiële rechtshandelingen, bij mentorschap ten aanzien van specifieke persoonlijke rechtshandelingen.

4. Wat is pgb-vaardig?

Als een budgethouder handelingsbevoegd is, mag de budgethouder zelf het pgb beheren. Tenminste, als de budgethouder pgb-vaardig is. Ook kan een wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde van de budgethouder het pgb gaan beheren als diegene pgb-vaardig is. Pgb-vaardig zijn, gaat om de kennis en vaardigheden die nodig zijn om een pgb te beheren. Het zorgkantoor beoordeelt of iemand pgb-vaardig is, op basis van 10 punten pgb-vaardigheidskader van het Ministerie van VWS. Bekijk de check voor pgb-vaardigheid (pdf, 250 kB).

Is de budgethouder niet pgb-vaardig? Dan is het niet mogelijk om als budgethouder het pgb zelf te beheren. Er zijn dan 2 mogelijkheden:

  • Iemand anders gaat namens de budgethouder het pgb beheren. Bijvoorbeeld een mentor, curator, voogd, bewindvoerder of iemand die daarvoor gevolmachtigd wordt. Deze persoon wordt dan getoetst op pgb-vaardigheid door het zorgkantoor.
  • De zorg wordt gegeven via zorg in natura.

5. Wanneer maakt een budgethouder gebruik van een volmacht/machtigingsformulier?

Heeft de budgethouder een gewaarborgde hulp en blijft de gewaarborgde hulp het pgb beheren? Dan is het nodig om de gewaarborgde hulp voor 1 juli 2028 om te laten zetten naar een wettelijk vertegenwoordiger (alleen als die al is aangesteld) of een gevolmachtigde. Een volmacht is snel geregeld en kost geen geld.
Voor deze volmacht voor het pgb-beheer is een landelijk machtigingsformulier ontwikkeld, dat gebruikt moet worden Machtigingsformulier gevolmachtigde. Het zorgkantoor informeert de budgethouder daarover. Alleen dit landelijke machtigingsformulier wordt door het zorgkantoor geaccepteerd. Heeft iemand al een notariële volmacht, dan moet daarnaast de volmacht voor het pgb-beheer worden ondertekend.