Onomkeerbare bouwplannen verpleeghuisplekken

Heeft u een bouwplan (intramurale VV) en bent u van mening dat dit bouwplan aan de criteria van onomkeerbaarheid voldoet? Maak dit dan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 1 juni, schriftelijk kenbaar bij uw zorginkoper.

Vorig jaar heeft het Ministerie van VWS, in lijn met de beweging van langer thuis wonen, aangekondigd dat het aantal intramurale plekken niet meer uitgebreid mag worden. Een uitzondering werd gemaakt voor de bouwplannen die “onomkeerbaar” waren.

HHM heeft op 18 mei 2022 in opdracht van het Ministerie VWS de rapportage ‘Scheiden wonen en zorg van intramurale bouwplannen verpleegzorg 2020 – 2025, inventarisatie mogelijkheden tot omzetting, Bureau HHM, Enschede, 18 mei 2022’ gepubliceerd. Uit deze rapportage is het aantal van 4.800 onomkeerbare intramurale bouwplannen naar voren gekomen, wat het Ministerie van VWS heeft overgenomen als maximum uit te breiden intramurale plekken.

Dit besluit heeft tot onduidelijkheid geleid bij een groot aantal partijen, onder andere omdat niet helder was wat precies de definitie van “onomkeerbaar” is en waar de beoordeling van de onomkeerbaarheid ligt. Wij begrijpen dat dit een uitermate vervelende situatie is, omdat er daarmee onzekerheid is ontstaan over de plannen die u wellicht had.

ZN heeft daarom namens de zorgkantoren het ministerie om criteria gevraagd waarmee op een gelijke wijze landelijk kan worden gehandeld bij de beoordeling van intramurale bouwplannen op onomkeerbaarheid.

De afgelopen periode hebben er gesprekken met het Ministerie van VWS en Actiz plaatsgevonden om te komen tot deze criteria waarmee vastgesteld kan worden of een bouwplan van een zorgaanbieder onomkeerbaar is. Dit heeft geresulteerd in een set aan definitieve criteria. Zie hiervoor de memo van het Ministerie van VWS (zie kader).

Met deze bericht informeren wij u graag over het proces om te komen tot een beoordeling van uw intramurale bouwplannen.

Indien u een bouwplan heeft (intramurale VV) en u van mening bent dat dit bouwplan aan de criteria van onomkeerbaarheid voldoet, dan vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk maar uiterlijk 1 juni bij uw zorginkoper schriftelijk kenbaar te maken. Daarbij vragen we u om de criteria aan te geven die van toepassing zijn op het bouwplan en deze met documenten te onderbouwen. Zonder toelichting of onderbouwing kunnen wij een aanvraag niet in behandeling nemen. De zorginkoper neemt daarop zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij zullen zo snel mogelijk het besluit over het bouwplan met u communiceren en streven ernaar alle ingediende plannen binnen een termijn van 4 weken beoordeeld te hebben. Mocht u nog vragen hebben over het proces of de criteria, dan kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.

 

1. Dit is niet in alle regio’s het geval, omdat in een aantal regio’s al langer gestuurd wordt op alleen extramurale uitbreiding.

Memo Ministerie van VWS criteria

In deze memo vindt u de criteria omkeerbaarheid van intramurale bouwplannen: