Wanneer is er sprake van crisiszorg?

Crisiszorg is zorg die acuut nodig is dus direct ingezet moet worden. Er is sprake van een crisis in de volgende situaties:

 • Wanneer de gezondheidssituatie van een klant die niet is opgenomen in een instelling plotseling verandert. Of wanneer de gezondheidssituatie van een klant die opgenomen is in een GZ-instelling plotseling verandert.
 • Wanneer de informele hulp plotseling verandert en dit leidt tot een substantieel andere inhoud (functie en/of plaats) en omvang van de nodige zorg. Bijvoorbeeld het wegvallen mantelzorg.
 • Wanneer het noodzakelijk is om opname binnen 24 uur (verpleging en verzorging) of tot 48 uur (gehandicaptenzorg) in te zetten, om onaanvaardbare gezondheidsrisico's voor de klant, zijn gezin en/of woonomgeving te voorkomen.

De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het Voorschrift Zorgtoewijzing. Bekijk deze op de pagina Voorschrift Zorgtoewijzing.

Crisiszorg regelen in de Verpleging en Verzorging met behandeling

Voor crisiszorg in de verpleging en verzorging geldt het volgende:

 1. De klant heeft een Wlz-indicatie. Of de aanvrager van de crisisopname verwacht dat de klant een Wlz-indicatie krijgt binnen twee weken en met terugwerkende kracht per de opnamedatum.
 2. Er is sprake van een acute en naar verwachting permanente verandering.
 3. Gevaarscriterium is duidelijk aanwezig.
 4. Binnen 24 uur is intramurale zorg noodzakelijk.
 5. Verlenging (met maximaal 14 dagen) kan alleen aangevraagd worden als de cliënt nog in crisis verkeert en dus nog niet stabiel is of als er nog aanvullende diagnostiek nodig is om de vervolgzorg te kunnen bepalen. Doorplaatsingsproblematiek is geen reden voor verlenging, dan kan de reguliere zzp gedeclareerd worden.
 6. Verlenging kan aangevraagd worden via het Notitieverkeer.

De contactgegevens van de verschillende crisisplekken zijn hieronder te vinden:

De eerste zorgaanbieder blijft de dossierhouder

De dossierhouder blijft tijdens de crisisopname verantwoordelijk voor het regelen van een terug- of doorplaatsing van de klant na de crisisperiode. Bij een crisisopname wordt de zorgtoewijzing wel overgezet naar de opnemende crisiszorgaanbieder. Keert de klant terug naar de eerste zorgaanbieder? Dan wordt de zorgtoewijzing ook weer teruggezet.

Contact

Belangrijke telefoonnummers, adressen en gegevens voor zorgaanbieders.

Crisiszorg regelen in de Gehandicaptenzorg

Organisaties in de verstandelijke gehandicaptensector hebben sinds 1 januari 2020 de wettelijke taak de crisisbeoordeling en -opvang van (L)VG-cliënten te regelen. Dit hangt samen met de inwerkingtreding van de WZD en WvGGZ waarbij de rol van de crisisdiensten GGZ is veranderd.

Het Noordelijk Platform Gehandicapten Zorg (NPGZ: www.npgz.nl) heeft het initiatief genomen IBS voor de provincies Drenthe, Groningen en Friesland uniform te regelen. Er is inmiddels een pool van beschikbare artsen VG vanuit de aangesloten NPGZ-organisaties die deze taak hebben opgepakt.

Hier vindt u de procedures voor de IBS beoordeling overdag en de IBS consultatie in de avond, nacht en weekend volgens welke we werken.

In geval van crisis

Is er sprake van een crisis bij iemand met een handicap? Dan geldt het protocol voor gehandicaptenzorg. Alleen de verwijzer (bijvoorbeeld huisarts, MEE, Bureau Jeugdzorg of een andere professional) kan contact opnemen met de crisisregisseur in de regio.

Crisisregisseur regio Twente of Arnhem

U kunt contact opnemen met de Crisisregisseurs. Zij zijn te bereiken via telefoonnummer 088 222 44 30 of via crisisregisseur@menzis.nl.

Crisisregisseur regio Groningen

U kunt contact opnemen met de crisisregisseurs:

Buiten kantooruren is de crisisregisseur niet beschikbaar, de cliënt blijft in zorg bij de aanmelder. Als de aanmelder inschat dat de cliënt in crisis een IBS gaat krijgen, neemt de aanmelder direct contact op met de crisisdienst van de GGZ in de regio. U vindt de contactgegevens van de regionale GGZ -crisisdienst onderaan deze pagina.

De regeling crisisopname is als bijlage toegevoegd aan het Voorschrift Zorgtoewijzing. Menzis Zorgkantoor heeft aanvullend daarop een Crisisprotocol Gehandicaptenzorg geschreven die dient als richting voor het stroomlijnen van de crisisopnamen.

Crisiszorg regelen in de GGZ

Per 1 januari 2021 is de crisiszorg voor de GGZ anders ingericht. Er is een GGZ-crisisdienst per regio, zij beoordelen de crisis en welke zorg nodig is. De regiebehandelaar (meestal de huisarts) legt de crisis voor bij de regionale GGZ-crisisdienst. Deze doorloopt een triage van waaruit de urgentie volgt. In dit overzicht vindt u de uitvoerders van deze zorg per regio.
Voor crisiszorg in de Geestelijke gezondheidszorg gelden de volgende eisen:

 • Als er bij iemand een acute crisissituatie optreedt en de psychiatrische problematiek op de voorgrond staat. Zowel voor mensen zonder Wlz-indicatie, als voor mensen met een Wlz-indicatie.
 • Crisisopname vindt na aanmelding binnen 24 uur plaats indien noodzakelijk.
 • De eerste 72 uur crisisopname of -behandeling wordt georganiseerd en betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Na de eerste 72 uur kan de noodzakelijke crisiszorg worden verlengd voor iemand die in aanmerking komt voor Wlz-zorg. Dit kan maximaal voor een periode van 3 weken.
 • Binnen maximaal 3 weken en 3 dagen moet de zorg zijn overgenomen door een GGZ-zorgaanbieder die (ook) gecontracteerd is voor Wlz-zorg. Dat kan ook bij een V&V of GZ zorgaanbieder als de problematiek gestabiliseerd is.