Bijzondere dagen in de Wlz

Voor 2017 geldt ook dat Afwezigheidsdagen in rekening mogen worden gebracht wanneer de cliënt tijdelijk verblijft op een andere locatie van de zorgaanbieder binnen dezelfde rechtspersoon. Met ingang van 2017 is het mogelijk om afwezigheidsdagen te declareren bij afwezigheid van klanten die wonen op basis van een VPT. Voor meer informatie zie:

Afwezigheidsdagen 2017

Voor het declareren van afwezigheidsdagen gelden in 2017 de volgende voorwaarden. Deze zijn gebaseerd op de Nza beleidsregels 2017 en het inkoopbeleid 2017 (Bijlage 1, landelijk deel).

Voor klanten die aangewezen zijn op een ZZP prestatie komen de volgende dagen in aanmerking voor bekostiging ter hoogte van het afgesproken tarief met ingang van de eerste dag van afwezigheid van de klant:

a) De dagen dat een klant tijdelijk is opgenomen bij een andere zorgaanbieder en daar verblijft voor:
  • Wlz-zorg met behandeling (ZZP inclusief behandeling) waarbij de klant eerder alleen Wlz-verblijf zonder behandeling ontving (ZZP-exclusief behandeling);
  • Revalidatiezorg waaronder ook wordt verstaan VV ZZP-9;
  • Gespecialiseerde GGZ;
  • Medisch specialistische zorg.
Indien een klant tijdelijk van locatie A zonder behandeling naar locatie B met behandeling binnen dezelfde organisatie is opgenomen, is het ook toegestaan afwezigheidsdagen te declareren.

Indien de klant waarop een situatie van toepassing is als bedoeld onder a) naar verwachting langer dan 91 dagen afwezig is, moet de Wlz uitvoerder binnen de periode van 91 dagen toestemming hebben verleend voor een verlenging van de periode waarin afwezigheid wordt bekostigd. Er is een mogelijkheid voor verlenging van nogmaals maximaal 91 dagen, mits duidelijk kan worden gemaakt dat er perspectief is voor terugkeer naar de oorspronkelijke verblijfsplaats.

b)
De dagen dat een klant tijdelijk afwezig is door vakantie of detentie met een maximum van 14 aaneengesloten dagen per keer. Het aantal weekenddagen in de aaneengesloten vakantieperiode tellen hierin mee. 

De dagen worden alleen bekostigd indien de klant voor de vakantie of detentie reeds 14 dagen verbleef bij de instelling. Per kalenderjaar kunnen niet meer dan 42 afwezigheidsdagen als gevolg van vakantie of detentie worden bekostigd.

c)
De dagen dat een klant die als leerling voor dagonderwijs staat ingeschreven en dit onderwijs ook daadwerkelijk volgt tijdelijk afwezig is door vakantie. Er worden niet meer afwezigheidsdagen bekostigd dan de wettelijke vakantieduur. Dit is een maximum van 12 weken. Hierin tellen de weekenddagen in de aaneengesloten vakantieperiode mee.

d)
De dagen dat een klant afwezig is op zaterdag en zondag in verband met weekendverlof. Het aantal weekenden per jaar dat weekendverlof kan worden opgenomen is niet gemaximeerd.


e)
Als een klant tijdelijk afwezig is, kan de zorgaanbieder een ZZP-dag declareren. Er wordt gekeken naar het ZZP dat de klant geleverd kreeg tot het moment van afwezigheid. Dit ZZP mag met ingang van de eerste dag dat de klant afwezig is, gedeclareerd worden tot een maximum van 91 dagen. 

Zorgaanbieders moeten bij het periodieke overleg de daadwerkelijke afwezigheidsdagen kunnen overhandigen. Deze overzichten hoeven niet meer per kwartaal bij het Zorgkantoor aangeleverd te worden.

Mutatiedagen V&V

Wanneer een klant overlijdt of verhuist (extern), kunnen tot een maximum van 13 dagen mutatiedagen worden gedeclareerd. Het aantal mutatiedagen wordt als ZZP-dag gezien. Verhuist de klant binnen de organisatie van locatie A naar B of binnen de locatie kan 1 mutatiedag gedeclareerd worden.

Klant afwezig in verband met vakantie

Regelmatig krijgen wij vragen over de bekostiging van zorg tijdens vakantie van klanten. Afhankelijk van de situatie gelden verschillende regels, deze zetten wij hieronder kort uiteen.

Wanneer de klant verblijft in een intramurale instelling en er voor kiest om elders te verblijven (bijvoorbeeld door vakantie), is de zorgaanbieder niet verplicht de zorg te leveren of de kosten hiervoor te dragen. De zorgaanbieder mág bijdragen aan de zorg tijdens de vakantie, maar hoeft dit niet te doen. De intramurale zorgaanbieder mag gedurende de periode van afwezigheid van de klant afwezigheidsdagen (het reguliere ZZP) declareren.
Wanneer de klant thuis woont en zijn Wlz-indicatie verzilvert op basis van een modulair pakket thuis (MPT) en er voor kiest om tijdelijk elders te verblijven (bijvoorbeeld voor vakantie), dan mag de zorgaanbieder die tijdelijk geen zorg levert niet declareren. Wordt er gedurende deze periode zorg geleverd door een andere zorgaanbieder, dan kan deze de zorg via de AW319 declareren.

Indien de klant op vakantie gaat naar het buitenland, dan mag de zorg niet geleverd worden door een in Nederland gecontracteerde zorgaanbieder. Er kan zorg geleverd worden door een buitenlandse aanbieder, echter, de hoogte van de vergoeding is beperkt. Of en hoeveel er vergoed wordt is ter beoordeling aan de zorgverzekeraar. In veel gevallen moet er eerst toestemming worden gevraagd.

Wanneer een zorgaanbieder zelf wil dat een klant, die intramuraal woont, tijdelijk elders verblijft, moet dit uiteraard wél bekostigd worden door de zorgaanbieder.

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.