Bijzondere dagen in de Wlz

Welke regels gelden er voor bijzondere dagen?

In de beleidsregels ‘Prestatiebeschrijvingen en tarieven zorgzwaartepakketten en Volledig Pakket Thuis’ wordt ingegaan op afwezigheidsdagen en mutatiedagen. De geldende beleidsregels zijn te vinden op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Afwezigheidsdagen

Vanaf 2017 is het mogelijk om afwezigheidsdagen te declareren wanneer de cliënt tijdelijk verblijft op een andere locatie van de zorgaanbieder binnen dezelfde rechtspersoon. Daarnaast is het vanaf 2017 mogelijk om afwezigheidsdagen te declareren bij afwezigheid van klanten die wonen op basis van een VPT.
Indien de afwezigheid van de klant in aanmerking komt voor het declareren van afwezigheidsdagen, dan kan de zorgaanbieder een ZZP-dag declareren. Er wordt gekeken naar het ZZP dat de klant geleverd kreeg tot het moment van afwezigheid. Dit ZZP mag met ingang van de eerste dag dat de klant afwezig is, gedeclareerd worden.

Verlenging aanvragen

Bij afwezigheid in verband met een van de situaties die in de beleidsregel omschreven staan, mogen maximaal 91 afwezigheidsdagen gedeclareerd worden. Er is een mogelijkheid voor verlenging van nogmaals maximaal 91 dagen, mits duidelijk kan worden gemaakt dat er perspectief is op terugkeer naar de oorspronkelijke verblijfsplaats. Een aanvraag hiervoor moet via het beveiligde notitieverkeer van Vecozo naar het zorgkantoor verstuurd worden. Het zorgkantoor moet inzicht krijgen in de duur van de verlenging, de noodzaak tot verlenging en of er perspectief is op terugkeer naar de oorspronkelijke plek.

Zorgaanbieders moeten bij het periodieke overleg de daadwerkelijke afwezigheidsdagen kunnen overhandigen. Deze overzichten hoeven niet per kwartaal bij het Zorgkantoor aangeleverd te worden.

Mutatiedagen V&V

Wanneer een klant overlijdt, verhuist (extern) of met ontslag gaat, kunnen tot een maximum van 13 mutatiedagen worden gedeclareerd. Verhuist de klant binnen de organisatie van locatie A naar B of binnen de locatie, dan kan één mutatiedag gedeclareerd worden.

Klant afwezig in verband met vakantie

Regelmatig ontvangt Menzis Zorgkantoor vragen over de bekostiging van zorg tijdens vakantie van klanten. Afhankelijk van de situatie gelden verschillende regels, deze zijn hieronder kort uiteen gezet.

Intramuraal

Wanneer de klant verblijft in een intramurale instelling en er voor kiest om elders te verblijven (bijvoorbeeld door vakantie), is de zorgaanbieder niet verplicht de zorg te leveren of de kosten hiervoor te dragen. De zorgaanbieder mág bijdragen aan de zorg tijdens de vakantie. Bij afwezigheid vanwege vakantie of detentie kan afwezigheid worden bekostigd voor maximaal 42 dagen per kalenderjaar. 

MPT

Wanneer de klant thuis woont en zijn Wlz-indicatie verzilvert op basis van een modulair pakket thuis (MPT) en er voor kiest om tijdelijk elders te verblijven (bijvoorbeeld voor vakantie), dan mag de zorgaanbieder die tijdelijk geen zorg levert niet declareren. Wordt er gedurende deze periode zorg geleverd door een andere zorgaanbieder, dan kan deze de zorg via de AW319 declareren.

 

Buitenland

Indien de klant op vakantie gaat naar het buitenland, dan mag de zorg niet geleverd worden door een in Nederland gecontracteerde zorgaanbieder. Er kan zorg geleverd worden door een buitenlandse zorgaanbieder. De hoogte van de vergoeding is beperkt. Of en hoeveel er vergoed wordt is ter beoordeling aan het zorgkantoor. In veel gevallen moet er eerst toestemming worden gevraagd.

Wanneer een zorgaanbieder zelf wil dat een klant, die intramuraal woont, tijdelijk elders verblijft, moet dit wél bekostigd worden door de zorgaanbieder.

Belangrijke data

Gedurende het kalenderjaar moet u als zorgaanbieder verschillende gegevens tijdig aanleveren. U vindt de data hieronder als geheugensteuntje.

Belangrijke data