Zorginkoop 2024-2026

Transformatie en daadkracht voor duurzaam toegankelijke langdurige zorg.

Transformatie en daadkracht

Als Menzis Zorgkantoor staan we voor betaalbare en toegankelijke langdurige zorg van goede kwaliteit voor iedereen die het nodig heeft. Om de zorg de komende jaren betaalbaar en toegankelijk te houden, is transformeren noodzakelijk: transformaties in het leveren van zorg én in de organisatie van zorg om samen tot een duurzaam zorglandschap te komen. Daarbij staan kwaliteit van leven en persoonsgerichte zorg, net als in voorgaande jaren, bij ons voorop.

4 bewegingen uit landelijke visie

De landelijke visie om te komen tot een passende, duurzaam toegankelijke en betaalbare Wlz, en een andere kijk op de inzet van formele zorg, gebruikt de 4 bewegingen uit het WOZO als uitgangspunt. Dat doen we ook voor onze regionale visie, ons beleid en onze inkoopsystematiek. De bewegingen moeten de komende jaren tot noodzakelijke veranderingen leiden.

De 4 landelijke bewegingen zijn:

  1. Zelf als het kan: Inzetten op zelfredzaamheid door het bieden van de juiste zorg en ondersteuning;
  2. Thuis als het kan: Stimuleren van de inzet van zorg in de thuisomgeving;
  3. Digitaal als het kan: Sturen op de inzet van innovaties om de zorg te ondersteunen;
  4. Passend zorgaanbod: Organiseren van een passend zorgaanbod voor complexe en kwetsbare doelgroepen.

Nota van Wijziging

9 november 2023

Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraken van 31 oktober 2023 past Menzis Zorgkantoor haar inkoopbeleid aan met een nota van wijziging. In het vonnis is geoordeeld dat Menzis Zorgkantoor bij het vaststellen van het tariefpercentage wel acht mag slaan op de hoogte van historische tarieven maar niet een overeengekomen historisch lager percentage mag hanteren of tot uitgangspunt mag nemen op de wijze zoals dit in het Regionaal inkoopbeleid is opgenomen. Door de aanpassing zoals hierna beschreven, geeft Menzis Zorgkantoor uitvoering aan het vonnis van de voorzieningenrechter én geeft Menzis Zorgkantoor invulling aan haar wettelijke taak om zorg zo doelmatig mogelijk in te kopen.

24 oktober 2023

Op 6 oktober 2023 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in het kort geding dat de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland en 58 zorgaanbieders hadden aangespannen tegen meerdere zorgkantoren, waaronder Stichting Zorgkantoor Menzis. Naar aanleiding van het vonnis worden twee wijzigingen doorgevoerd in het Regionaal inkoopbeleid 2024-2026 om daarmee te voldoen aan de uitspraak van 6 oktober 2023. Deze vindt u in de Nota van Wijziging uitspraak rechtbank 6 oktober.

13 september 2023

Zorgkantoren hebben besloten om de zogeheten richttariefpercentages voor 2024 te verhogen. Deze richttariefpercentages zijn het vertrekpunt voor de inkoopafspraken die zorgkantoren en zorgaanbieders regionaal met elkaar maken. Aanleiding voor de verhoging van de percentages is een analyse van de beschikbare jaarrekeningen van zorgaanbieders over 2022. Hieruit komt naar voren dat de vastgestelde richttariefpercentages voor 2024 niet voldoen aan de uitgangspunten van de tariefsystematiek die de zorgkantoren gebruiken. Zorgkantoren beoordelen de wijziging als substantieel en hebben besloten de wijziging niet pas in 2025, maar al in 2024 te laten ingaan. U vindt de Nota van Wijziging hieronder. Ook is het Addendum bij Bijlage 7 toegevoegd waarin de hoofdstukken 3 en 4 zijn geüpdatet met de voorlopige cijfers van 2022. Tevens is ter verduidelijking bij iedere sector een extra cirkeldiagram toegevoegd over de verdeling van het resultaat over de sector exclusief outliers.

Rectificatie Nota van Inlichtingen

Het is gebleken dat 3 wijzigingen naar aanleiding van de Nota van Inlichtingen, gepubliceerd op 7 juli 2023, niet geheel juist zijn verwerkt in de betreffende inkoopdocumenten. Het gaat om een aanpassing in Paragraaf 2.4 en Paragraaf 2.10 van het Regionaal Inkoopdocument 2024-2026 en om Bijlage 2 Overeenkomst 2024, Addendum nadere afspraken, artikel 4, waarin per abuis een aantal onjuiste jaartallen waren opgenomen. Wij hebben dit aangepast in deze documenten; de aanpassing is met een afzonderlijke arcering zichtbaar. 

Tot slot hebben wij geconstateerd dat in vraag 33 op pagina 134 van de Nota van Inlichtingen een onjuiste verwijzing staat; voor het antwoord op die vraag verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 14 op pagina 196.

Nota van Inlichtingen Aanvullend Beleid 2024 VG 7

In het gewijzigde Regionaal Inkoopbeleid 2024-2026, gepubliceerd op 7 juli 2023, is Aanvullend Beleid VG 7 opgenomen. Dit in verband met de extra middelen die hiervoor voor 2024 en 2023 beschikbaar zijn gesteld.
In de Nota van Inlichtingen Aanvullend Beleid 2023-2024 VG 7 vindt u de antwoorden op de vragen die naar aanleiding van dit beleid zijn gesteld.

Inschrijfprocedure voor een Wlz-overeenkomst met Menzis Zorgkantoor

Inschrijven ten behoeve van 2024 is niet meer mogelijk. Voor de inschrijving voor het contractjaar 2025 verwijzen wij naar het inkoopbeleid dat op 1 juni 2024 op onze website Zorginkoop 2024-2026 wordt gepubliceerd.

Downloads inkoopbeleid

Bijlages