Meerzorg aanvragen

Hoe vraag ik het aan?

Nieuwe meerzorgsystematiek

Op 13 mei 2022 vindt de kick off plaats van de nieuwe meerzorgsystematiek in een webinar, georganiseerd door Zorgverzekeraars Nederland.

U kunt de webinar, gehouden op 15 maart, terugkijken.

Wat is meerzorg?

Soms is de zorgvraag van een klant zo complex, dat aanvullende zorg nodig is bovenop de zorg binnen het zorgprofiel. Dan is er sprake van meerzorg. Het kan gaan om klanten in een instelling en om thuiswonende klanten. Voor klanten in verblijf en thuiswonende klanten met een volledig pakket is de regeling meerzorg 2019 veranderd.

Beoordeling aanvraag

Vanaf 1 januari 2019 is bij de aanvraag van meerzorg voor een individuele klant niet meer standaard een advies nodig van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Menzis Zorgkantoor doet de beoordeling. Wel kunnen we contact opnemen met het CCE of u vragen alsnog advies in te winnen bij het CCE. Na de beoordeling ontvangt u van ons een beschikking via het beveiligde notitieverkeer.

Aanvraag meerzorg 2022

Hiernaast vindt u de documenten voor de aanvraag meerzorg 2022. Deze documenten kunt u gebruiken tot en met 30 juni 2022, wij verwachten dat per 1 juli 2022 gewerkt kan worden volgens de nieuwe systematiek. 

Nieuwe en her-aanvragen 2021

Wanneer u in het laatste kwartaal van 2021 nog een nieuwe of een heraanvraag heeft dan kunt u hiervoor het sjabloon 2021 gebruiken.

Heraanvragen individuele meerzorg 1 januari 2022 tot 1 juli 2022

Alle lopende besluiten voor de individuele meerzorg met een einddatum tussen 1 januari 2022 en 01 juli 2022 worden verlengd met minimaal 6 maanden. Dit gebeurt automatisch, hiervoor hoeft u niets te doen. U krijgt van ons bericht over de nieuwe einddatum van de beschikking(en). De verlenging is wel onder voorbehoud van het melden van afbouw of beëindiging van de meerzorg. Wanneer er afbouw heeft plaatsgevonden vragen wij u wel om een heraanvraag te doen. Dit kan met het meerzorg sjabloon 2022. Bij beëindiging meldt u dit via de normale weg.

Her-aanvragen groepsmeerzorg

Voor de groepsmeerzorg kunt u een heraanvraag doen met behulp van het meerzorg sjabloon 2022, deze zal op de normale wijze beoordeeld worden en voor de reguliere termijn afgegeven worden.

Lopende beschikkingen tot na 1 juli 2022 

Voor meerzorgbeschikkingen die aflopen na 1 juli 2022 hoeft u niets te doen. Zodra u hier de heraanvraag moet gaan doen is de nieuwe systematiek van toepassing.

Nieuwe aanvragen 1 januari 2022 tot 1 juli 2022

Nieuwe meerzorg aanvragen vanaf 1 januari 2022 kunt u tot het moment van de start van de nieuwe systematiek aanvragen met behulp van het meerzorg sjabloon 2022. Per aanvraag zal een logische duur van de beschikking bekeken worden, waarbij het streven is zo snel mogelijk aan te sluiten bij de nieuwe systematiek.

Aanvraag meerzorg 2021

Hieronder vindt u alle documenten voor de aanvraag meerzorg 2021.

In ZN-verband is er gewerkt aan een nieuw sjabloon. Meer informatie over het proces van het tot stand komen van het sjabloon meerzorg 2021 kunt u hier lezen.

Wij realiseren ons dat u niet in staat bent geweest te voldoen aan de eerder gestelde termijnen voor het indienen van meerzorg 2021 door het ontbreken van het meerzorg sjabloon. Wij zullen hier bij de toekenningen rekening mee houden, ook hierover vind u in het bovenstaande bericht een nadere toelichting.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.

Meerzorgplan en meerzorgdialoog

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere klanten of groepen? Dan moet u in een aantal situaties een meerzorgplan indienen bij het zorgkantoor.

U levert al meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als meer dan tien nieuwe individuele klanten een beroep doen op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

U levert nog geen meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als een nieuwe individuele klant een beroep doet op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Meerzorgdialoog

Aan het begin en aan het eind van het jaar organiseren we een meerzorgdialoog met u als zorgaanbieder. Handvat voor het gesprek is het ingediende meerzorgplan. Op verzoek van u of het zorgkantoor kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Het zorgkantoor neemt het initiatief voor de meerzorgdialoog.

Ontwikkelgesprek

Na de meerzorgdialoog volgt een ontwikkelgesprek. Tijdens de dialoog is al besproken voor welke klant(en) of groep(en) een ontwikkelgesprek plaats moet vinden en met welke betrokken partijen. Ook is afgesproken hoe het meerzorgtraject geëvalueerd en gevolgd gaat worden. Een van de partijen kan daarbij een andere zorgaanbieder(s) vragen om deel te nemen aan het ontwikkelgesprek.

Extra informatie meerzorg