Meerzorg aanvragen

Hoe vraag ik het aan?

Wat is meerzorg?

Soms is de zorgvraag van een klant zo complex, dat aanvullende zorg nodig is bovenop de zorg binnen het zorgprofiel. Dan is er sprake van meerzorg. Het kan gaan om klanten in een instelling en om thuiswonende klanten. Voor klanten in verblijf en thuiswonende klanten met een volledig pakket is de regeling meerzorg 2019 veranderd.

Aanvraag meerzorg 2021

Hieronder vindt u alle documenten voor de aanvraag meerzorg 2021.

In ZN-verband is er gewerkt aan een nieuw sjabloon. Meer informatie over het proces van het tot stand komen van het sjabloon meerzorg 2021 kunt u hier lezen.

Wij realiseren ons dat u niet in staat bent geweest te voldoen aan de eerder gestelde termijnen voor het indienen van meerzorg 2021 door het ontbreken van het meerzorg sjabloon. Wij zullen hier bij de toekenningen rekening mee houden, ook hierover vind u in het bovenstaande bericht een nadere toelichting.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie vragen hebben kunt u contact opnemen met uw zorginkoper.

Beoordeling aanvraag

Vanaf 1 januari 2019 is bij de aanvraag van meerzorg voor een individuele klant niet meer standaard een advies nodig van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). Menzis Zorgkantoor doet de beoordeling. Wel kunnen we contact opnemen met het CCE of u vragen alsnog advies in te winnen bij het CCE. Na de beoordeling ontvangt u van ons een beschikking via het beveiligde notitieverkeer.

Meerzorgplan en meerzorgdialoog

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere klanten of groepen? Dan moet u in een aantal situaties een meerzorgplan indienen bij het zorgkantoor.

U levert al meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als meer dan tien nieuwe individuele klanten een beroep doen op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

U levert nog geen meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als een nieuwe individuele klant een beroep doet op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Meerzorgdialoog

Aan het begin en aan het eind van het jaar organiseren we een meerzorgdialoog met u als zorgaanbieder. Handvat voor het gesprek is het ingediende meerzorgplan. Op verzoek van u of het zorgkantoor kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Het zorgkantoor neemt het initiatief voor de meerzorgdialoog.

Ontwikkelgesprek

Na de meerzorgdialoog volgt een ontwikkelgesprek. Tijdens de dialoog is al besproken voor welke klant(en) of groep(en) een ontwikkelgesprek plaats moet vinden en met welke betrokken partijen. Ook is afgesproken hoe het meerzorgtraject geƫvalueerd en gevolgd gaat worden. Een van de partijen kan daarbij een andere zorgaanbieder(s) vragen om deel te nemen aan het ontwikkelgesprek.

Extra informatie meerzorg

 • Verhuist uw klant naar een nieuwe zorgaanbieder?

  De nieuwe zorgaanbieder mag uw zorgplan overnemen voor maximaal 1 jaar. Dit moet u als huidige zorgaanbieder wel bevestigen. Als het zorgkantoor ook is gewijzigd, moet ook het vorige zorgkantoor de overname van het zorgplan bevestigen. Dat gebeurt via het tabblad Verhuisformulier in het sjabloon aanvraag meerzorg. Het nieuwe zorgkantoor besluit over de middelen die overgeheveld worden.

 • Meerzorg aanvragen voor thuiswonende klanten met een volledig pakket (VPT)

  U vraagt meerzorg voor thuiswonende klanten met een VPT op dezelfde manier aan als voor klanten die in een instelling wonen. Stuur een volledig ingevuld sjabloon aanvraag meerzorg via het notitieverkeer naar het Menzis Zorgkantoor. Het aanvraagsjabloon vindt u bovenaan rechts op deze pagina.

 • Meerzorg aanvragen voor thuiswonende klanten met een pgb of gemengd pakket (MPT)

  Op onze website voor klanten staat uitgelegd hoe u met een klant met persoonsgebonden budget de aanvraag kunt doen. Bij de informatie over het pgb vindt u ook de juiste formulieren. Vraagt u meerzorg voor MPT aan? Dan hoeft u in eerste instantie het zorgplan niet mee te sturen. Hiervoor in de plaats vult u de rekenmodule in.

 • Declareer meerzorg via AW319

  U kunt meerzorg pas declareren nadat u een positief besluit van ons heeft ontvangen. Declareer de toeslag voor meerzorg via de prestatie ZMZ01. Zodra u meerzorg declareert, vervallen alle andere toeslage

 • Steekproeven zorgkantoor

  We controleren steekproefsgewijs of u het extra budget voor meerzorg doelmatig en rechtmatig besteedt. Het kan daarom voorkomen dat wij informatie opvragen. Bijvoorbeeld:

  • Of de omvang en deskundigheid van de formatie overeenkomen met de ingevulde uren;
  • Of de groepsuren en de formatie-uren aansluiten bij en in verhouding staan tot de individuele meerzorg;
  • Of de restposturen onder de 5% van het totaal aantal nodige zorguren blijven;
  • Of de klant beschikt over een actueel begeleidings- of behandelplan dat periodiek wordt geĆ«valueerd. En of daarbij behandelaars zijn betrokken.

  Constateren wij dat het budget ondoelmatig of onrechtmatig wordt besteed? Dan kunnen we (een gedeelte van) het budget terugvorderen.