Meerzorg aanvragen

Hoe vraag ik het aan?

Wat is meerzorg?

Soms is de zorgvraag van een klant zo complex, dat aanvullende zorg nodig is bovenop de zorg binnen het zorgprofiel. Dan is er sprake van meerzorg. Het kan gaan om klanten in een instelling en om thuiswonende klanten. Voor de regeling meerzorg verwijzen wij u naar het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Zorgaanbiedersbijeenkomsten nieuwe meerzorgsystematiek november 2022

Op 17 en 24 november hebben een aantal zorgaanbiedersbijeenkomsten plaatsgevonden in het kader van de nieuwe meerzorgsystematiek. Hieronder vindt u de presentatie van deze bijeenkomst. Tevens een Q&A naar aanleiding van de vragen die gesteld zijn tijdens deze bijeenkomsten.

Nieuwe meerzorgsystematiek

Met ingang van 1 oktober 2022 geldt een nieuwe meerzorgsystematiek. De nieuwe systematiek is gemaakt door de zorgkantoren in samenspraak met vele zorgaanbieders, de NZa, CCE, VGN, ActiZ en de Nederlandse GGZ. Basis van de nieuwe meerzorgsystematiek blijft dat de zorgvraag van iedere cliënt uniek is, maar de bekostiging gaat met een standaard. Hiervoor zijn meerzorgprofielen en maatwerkbedragen ontwikkeld. Zo kan meerzorg flexibel worden ingezet. Tevens ligt in de nieuwe systematiek meer nadruk op het verbeteren van de context van de cliënt.

Op deze pagina vindt u de documenten, die horen bij de nieuwe meerzorgsystematiek.

In de nieuwe meerzorgsystematiek zal een aanvraag voor meerzorg bestaan uit een inhoudelijke onderbouwing en een rekentool. Voor de inhoudelijke onderbouwing gebruikt u het Inhoudelijke aanvraagformulier individuele meerzorg 2022. Wil u groepsmeerzorg aanvragen, gebruikt u dan het Inhoudelijk aanvraagformulier groepsmeerzorg. De rekentool vindt u in het Excel Aanvraagformulier meerzorg (Rekentool); deze kan gebruikt worden voor zowel individuele- als groepsmeerzorg.

Voor een individuele aanvraag vindt u een dagprogramma in de Rekentool. Voor het invullen van een dagprogramma voor groepsmeerzorg vindt u een apart Excelformat Dagprogramma Meerzorg (tbv groepsmeerzorg). Met dit fomat kan voor elk groepslid een dagprogramma worden ingevuld.

  • Ter onderbouwing van de nieuwe meerzorgsystematiek verwijzen wij u graag naar:
  • - Beleidsdocument Samenwerken aan passende meerzorg
  • - Verantwoording keuzes meerzorgsystematiek

Tot slot vindt u een Toetsingskader meerzorg met daarin kaders voor het beoordelen van meerzorg aanvragen en wat wel en niet aangevraagd kan worden.

Nieuwe aanvragen: vanaf 1 oktober 2022
Nieuwe aanvragen worden vanaf 1 oktober 2022 aangevraagd op basis van de nieuwe systematiek.  

Lopende beschikkingen 2022/ heraanvragen individueel
Alle lopende beschikkingen voor individuele meerzorg met een einddatum in 2022 zijn door Zorgkantoor Menzis verlengd met 12 maanden. Een eventuele heraanvraag in 2023 gaat volgens de nieuwe systematiek.

Beschikkingen voor groepsmeerzorg worden niet verlengd. Deze moeten voor 2023 worden aangevraagd volgens de nieuwe systematiek. We houden hierbij wel rekening met de aanlevertermijn van de heraanvragen. Deze kunnen tot 31 januari 2023 ingediend worden. Bij toekenning zijn de beschikkingen vanaf 1 januari 2023 geldig.

Formulieren 2023

Voor een nieuwe of heraanvraag in 2023 gebruikt u de Inhoudelijke aanvraagformulieren 2023.

Meerzorgplan en meerzorgdialoog

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere klanten of groepen? Dan moet u in een aantal situaties een meerzorgplan indienen bij het zorgkantoor.

Voor het meerzorgplan 2023 gebruikt u onderstaand format. Wij ontvangen het meerzorgplan graag uiterlijk 1 februari 2023. U kunt het meerzorgplan indienen bij uw zorginkoper.

Format meerzorgplan 2023

U levert al meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als meer dan tien nieuwe individuele klanten een beroep doen op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

U levert nog geen meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als een nieuwe individuele klant een beroep doet op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Meerzorgdialoog

Aan het begin en aan het eind van het jaar organiseren we een meerzorgdialoog met u als zorgaanbieder. Handvat voor het gesprek is het ingediende meerzorgplan. Op verzoek van u of het zorgkantoor kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Het zorgkantoor neemt het initiatief voor de meerzorgdialoog.

Ontwikkelgesprek

Na de meerzorgdialoog volgt een ontwikkelgesprek. Tijdens de dialoog is al besproken voor welke klant(en) of groep(en) een ontwikkelgesprek plaats moet vinden en met welke betrokken partijen. Ook is afgesproken hoe het meerzorgtraject geëvalueerd en gevolgd gaat worden. Een van de partijen kan daarbij een andere zorgaanbieder(s) vragen om deel te nemen aan het ontwikkelgesprek.

Extra informatie meerzorg