Meerzorg aanvragen

Hoe vraag ik het aan?

Wat is meerzorg?

Soms is de zorgvraag van een klant zo complex, dat aanvullende zorg nodig is bovenop de zorg binnen het zorgprofiel. Dan is er sprake van meerzorg. Het kan gaan om klanten in een instelling en om thuiswonende klanten. Voor de regeling meerzorg verwijzen wij u naar het Voorschrift Zorgtoewijzing.

Aanvragen meerzorg

Op deze pagina vindt u de documenten, die horen bij het aanvragen van meerzorg voor klanten die wonen in een instelling. De processtappen voor het indienen van een aanvraag meerzorg vindt u in het Voorschrift Zorgtoewijzing, paragraaf 4.5.6. Processtappen Meerzorgaanvraag zorgaanbieder.

Aanvragen met een ingangsdatum in 2023

Een aanvraag voor meerzorg bestaat uit een inhoudelijke onderbouwing en een rekentool. Voor de inhoudelijke onderbouwing gebruikt u het Inhoudelijke aanvraagformulier individuele meerzorg 2023. Het is niet meer mogelijk om voor 2023 groepsmeerzorg aan te vragen.
De rekentool vindt u in het Excel Aanvraagformulier meerzorg (Rekentool). Ook vindt u op deze pagina een Toetsingskader meerzorg met daarin kaders voor het beoordelen van meerzorg aanvragen 2023 en wat wel en niet aangevraagd kan worden.

Aanvragen 2024

Ook in 2024 bestaat een aanvraag voor meerzorg uit een inhoudelijke onderbouwing en een rekentool. Voor de inhoudelijke onderbouwing gebruikt u het Inhoudelijke aanvraagformulier individuele meerzorg 2024. Wilt u groepsmeerzorg aanvragen, gebruikt u dan het Inhoudelijk aanvraagformulier groepsmeerzorg 2024. De rekentool 2024 kunt u gebruiken voor zowel een individuele aanvraag als voor een aanvraag voor groepsmeerzorg.  

Aanpassingen formulier 2024

Naar aanleiding van uitkomsten van de enquête, die in de zomer van 2023 is gehouden onder zowel zorgaanbieders als zorgkantoren, zijn ten opzichte van 2023 een aantal aanpassingen doorgevoerd in het Inhoudelijke aanvraagformulier, zowel voor individuele aanvragen als voor aanvragen voor groepsmeerzorg.
De wijzigingen hebben met name betrekking op verduidelijking van formulering van vragen en verwijdering van dubbele vragen. Tevens kwam uit de enquête de wens om de vragen in de vragenlijst en de toelichtende vragen in de handleiding te combineren en ook daar is het aanvraagformulier op aangepast.

Het formulier geeft een goed beeld van wat het zorgkantoor nodig heeft om de aanvraag te kunnen beoordelen op grond van het Toetsingskader 2024. Het Toetsingskader is aangepast, zodat het aansluit bij de opbouw van het (gewijzigde) Inhoudelijke aanvraagformulier.

Wanneer het voor u makkelijker is om alle informatie op een bepaalde hoofdvraag in 1 of enkele blok(jes) te zetten dan kan dit. De bedoeling is dat er een volledig beeld ontstaat van de klant en het doel van de aanvraag en dat op de vragen (die daarvoor relevant zijn) een antwoord komt.

Overige documenten 2023 en 2024

Ter onderbouwing van de meerzorgsystematiek verwijzen wij u graag naar:

Meerzorgplan en meerzorgdialoog

Vraagt u meerzorg aan voor meerdere klanten of groepen? Dan moet u in een aantal situaties een meerzorgplan indienen bij het zorgkantoor.

Voor het meerzorgplan 2024 gebruikt u onderstaand format. Wij ontvangen het meerzorgplan graag uiterlijk 15 januari 2024. U kunt het meerzorgplan indienen bij uw zorginkoper.

Format meerzorgplan 2024

U levert al meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als meer dan tien nieuwe individuele klanten een beroep doen op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

U levert nog geen meerzorg aan klanten

Dan levert u een meerzorgplan aan als een nieuwe individuele klant een beroep doet op meerzorg en/of als een nieuwe groepsmeerzorg wordt opgestart.

Meerzorgdialoog

Aan het begin en aan het eind van het jaar organiseren we een meerzorgdialoog met u als zorgaanbieder. Handvat voor het gesprek is het ingediende meerzorgplan. Op verzoek van u of het zorgkantoor kan het CCE aansluiten bij de dialoog. Het zorgkantoor neemt het initiatief voor de meerzorgdialoog.

Ontwikkelgesprek

Na de meerzorgdialoog volgt een ontwikkelgesprek. Tijdens de dialoog is al besproken voor welke klant(en) of groep(en) een ontwikkelgesprek plaats moet vinden en met welke betrokken partijen. Ook is afgesproken hoe het meerzorgtraject geëvalueerd en gevolgd gaat worden. Een van de partijen kan daarbij een andere zorgaanbieder(s) vragen om deel te nemen aan het ontwikkelgesprek.

Extra informatie meerzorg