Contracteerruimte

De door de overheid beschikbaar gestelde financiële middelen aan Menzis Zorgkantoor regio Arnhem, Twente en Groningen voor financiering van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Zorg in Natura en PGB) is de contracteerruimte.
Het Menzis Zorgkantoor maakt binnen deze maximaal vastgestelde contracteerruimte keuzes ten aanzien van Zorg in Natura en de toekenning van PGB, waarbij rekening wordt gehouden met de klantwens, de kwaliteit van zorg en waar ze welke zorg inkoopt.
Menzis Zorgkantoor kan nooit meer financiële middelen aan instellingen en budgethouders toekennen dan aan haar beschikbaar wordt gesteld. Op onze website plaatsen we ieder kwartaal de stand van zaken met betrekking tot de benutting van de contracteerruimte. De uitnutting van de beschikbare contracteerruimte is mede bepalend voor de herschikking.

Uitnutting van de contracteerruimte 2021

Menzis Zorgkantoor heeft ervoor gekozen om de contracteerruimte voor haar 3 zorgkantoorregio’s samen te voegen en hanteert het “geld volgt klant”-principe. Dat wil zeggen dat de declaraties vergoed worden, zolang de contracteerruimte dit toelaat. Indien er uiteindelijk niet voldoende contracteerruimte beschikbaar is dan zal Menzis Zorgkantoor, conform haar beleid, bij de herschikking op 15 november aanstaande een tariefskorting opleggen.

Stand van zaken met betrekking tot de uitnutting van de contracteerruimte 2022 van de Menzis Zorgkantoren (t/m maand 4).

Menzis Zorgkantoor heeft ervoor gekozen om de contracteerruimte voor haar 3 zorgkantoorregio’s samen te voegen en hanteert het “geld volgt klant”-principe. Dat wil zeggen dat de declaraties vergoed worden, zolang de contracteerruimte dit toelaat. Indien er uiteindelijk niet voldoende contracteerruimte beschikbaar is dan zal Menzis Zorgkantoor, conform haar beleid, bij de herschikking op 1 november aanstaande een tariefskorting opleggen.

De totale contracteerruimte ZIN en PGB voor de drie zorgkantoorregio’s van Menzis Zorgkantoor bedraagt € 4.093 mln (ZIN € 3.663 mln + PGB € 430 mln).
Op basis van de declaraties ZIN t/m april (aangeleverd t/m 31-5-2022) en de toekenningen PGB tot en met mei is een eindejaarsverwachting berekend. Deze berekening heeft alleen betekenis als de ingediende declaratie volledig is. Vanwege het grote belang van een tijdige en volledige indiening van de declaratie sanctioneren wij het niet tijdig aanleveren van de AW319.

Menzis verwacht (de eindejaarsverwachting) dat haar totale Wlz-kader budgetneutraal/licht ontoereikend zal zijn.

De minister van VWS heeft in reactie op het februari advies van de NZa besloten om € 175 mln uit de herverdelingsmiddelen (€300 mln) toe te voegen aan de contracteerruimte 2022. Dit zodat het kader 2022 op basis van de huidige inzichten toereikend genoeg is. VWS heeft de NZa verzocht om in het vernieuwde juli-advies opnieuw te adviseren over de toereikendheid van het Wlz-kader. Wij zullen indien van toepassing ons signaal over de ontoereikendheid van ons kader afgeven aan de NZa.

De Nza heeft voor 2022 een beleidsregel vastgesteld inzake extra kosten voor aanbieders in verband met corona. Hiermee wil het kabinet zorgaanbieders en zorgverleners nu maximaal comfort bieden over de financiële gevolgen van de pandemie. De minister heeft aangegeven hiervoor met betrokken partijen in gesprek te willen blijven om in de nadere uitwerking van de gemaakte afspraken de effectiviteit en onderlinge samenhang te borgen.

Stand van zaken met betrekking tot de uitnutting van de contracteerruimte 2021 van de Menzis Zorgkantoren (t/m maand 6)

Publicatiedatum: 6 augustus 2021
De totale contracteerruimte ZIN en PGB voor de 3 zorgkantoorregio’s van Menzis Zorgkantoor bedraagt € 3.488,6 mln (ZIN € 3.157 mln + pgb € 401 mln).
Op basis van de declaraties ZIN tot en met juni (aangeleverd t/m 31-7-2021) en de toekenningen PGB tot en met juli is een eindejaarsverwachting berekend. Deze berekening heeft alleen betekenis als de ingediende declaratie volledig is. Vanwege het grote belang van een tijdige en volledige indiening van de declaratie sanctioneren wij het niet tijdig aanleveren van de AW319.

Menzis verwacht (de eindejaarsverwachting) dat haar totale Wlz-kader wordt overschreden met €40 mln, wat een tariefscorrectie van ongeveer 1% zou betekenen. Dit is inclusief de verwachte omzetderving.

De minister van VWS heeft in reactie op het mei-advies van de NZa besloten om € 452 mln toe te voegen aan de contracteerruimte 2021. VWS heeft besloten dat met deze €452 mln de contracteerruimte van de GGZ-W opwaarts zal worden bijgesteld. Dit bedrag komt boven op de reeds ingezette herverdelingsmiddelen ad €100 miljoen. VWS heeft de NZa verzocht om in het reguliere augustusadvies opnieuw te adviseren over de toereikendheid van het Wlz-kader. Wij zullen ons signaal over de ontoereikendheid van ons Wlz-kader afgegeven aan de NZa.

Stand van zaken met betrekking tot de uitnutting van de contracteerruimte 2021 van de Menzis Zorgkantoren (t/m maand 3)

Publicatiedatum: 7 mei 2021
Menzis Zorgkantoor heeft ervoor gekozen om de contracteerruimte voor haar 3 zorgkantoorregio’s samen te voegen en hanteert het “geld-volgt-klant-principe”. Dat wil zeggen dat ingediende declaraties vergoed worden, zolang de contracteerruimte dit toelaat. Indien er uiteindelijk niet voldoende contracteerruimte beschikbaar is dan zal Menzis Zorgkantoor, conform haar beleid, bij de herschikking op 1 november aanstaande een tariefskorting opleggen.
De totale contracteerruimte ZIN en pgb voor de drie zorgkantoorregio’s van Menzis Zorgkantoor bedraagt € 3.488,6 mln (ZIN € 3.105,7 mln + pgb € 382,9 mln).
Op basis van de declaraties ZIN tot en met maart (aangeleverd tot en met 31-3-2021) en de toekenningen pgb tot en met april is een eindejaarsverwachting berekend. Deze berekening heeft alleen betekenis als uw ingediende declaratie volledig is. Het is daarom van groot belang dat u de declaratie (AW319) volledig en op tijd aanlevert. Wanneer dit niet gebeurt, leggen we u een sanctie op.

Menzis verwacht (de eindejaarsverwachting) dat haar totale Wlz-kader budgetneutraal tot licht ontoereikend zal zijn. Dit is inclusief de verwachte omzetderving.

De minister van VWS heeft in reactie op het februari-advies van de NZa besloten om de €100 miljoen herverdelingsmiddelen toe te voegen aan de contracteerruimte 2021. VWS heeft de NZa verzocht om in het reguliere advies in augustus opnieuw advies te geven over de toereikendheid van het Wlz-kader. VWS heeft besloten dat de contracteerruimte van de GGZ-W naar boven zal worden bijgesteld. Binnen de voorjaarsbesluitvorming wordt rekening gehouden met een extra ruimte van circa €200 miljoen voor het Wlz-kader wegens de hogere instroom van cliënten met een zorgprofiel voor GGZ-wonen in de Wlz. Dit bedrag komt boven op de reeds ingezette herverdelingsmiddelen van €100 miljoen.
De Nza heeft beleidsregels vastgesteld voor de omzetderving (fase 4) en extra kosten voor aanbieders die de coronapandemie heeft veroorzaakt.
Hiermee wil het kabinet zorgaanbieders en zorgverleners maximaal comfort bieden over de financiële gevolgen van de pandemie. De minister heeft aangegeven hiervoor met betrokken partijen in gesprek te willen blijven om in de nadere uitwerking van de gemaakte afspraken de effectiviteit en onderlinge samenhang te borgen. Want alleen samen kunnen we oplossingen bedenken om zorgverleners door de coronacrisis te helpen.

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit