Contracteerruimte

De door de overheid beschikbaar gestelde financiƫle middelen aan Menzis Zorgkantoor regio Arnhem, Twente en Groningen voor financiering van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (zorg in natura en pgb) is de contracteerruimte.

Menzis Zorgkantoor maakt binnen deze maximaal vastgestelde contracteerruimte keuzes ten aanzien van zorg in natura en de toekenning van pgb, waarbij rekening wordt gehouden met de klantwens, de kwaliteit van zorg en waar ze welke zorg inkoopt.

Menzis Zorgkantoor kan nooit meer financiƫle middelen aan instellingen en budgethouders toekennen dan aan haar beschikbaar wordt gesteld. Op onze website plaatsen we ieder kwartaal de stand van zaken met betrekking tot de benutting van de contracteerruimte. De uitnutting van de beschikbare contracteerruimte is mede bepalend voor de herschikking.

Stand van zaken met betrekking tot de uitnutting van de contracteerruimte 2024 van de Menzis Zorgkantoren (t/m maand 3)

Menzis Zorgkantoor heeft ervoor gekozen om de contracteerruimte voor haar 3 zorgkantoorregio’s samen te voegen en hanteert het “geld volgt klant”-principe. Dat wil zeggen dat de declaraties vergoed worden, zolang de contracteerruimte dit toelaat. Indien er uiteindelijk niet voldoende contracteerruimte beschikbaar is dan zal Menzis Zorgkantoor, conform haar beleid, bij de herschikking op 1 november aanstaande een tariefskorting opleggen.

De totale contracteerruimte ZIN en PGB voor de drie zorgkantoorregio’s van Menzis Zorgkantoor bedraagt € 4.942 mln (ZIN € 4.448 mln + PGB € 494 mln). Op basis van de declaraties ZIN t/m maart (aangeleverd t/m 30-4-2024) en de toekenningen PGB t/m april is een eindejaarsverwachting berekend. Deze berekening heeft alleen betekenis als de ingediende declaratie volledig is. Vanwege het grote belang van een tijdige en volledige indiening van de declaratie sanctioneren wij het niet tijdig aanleveren van de AW319.

Menzis verwacht (de eindejaarsverwachting) dat haar totale Wlz-kader budgetneutraal zal zijn.

De minister van VWS heeft in reactie op het februari advies van de NZa besloten om op dit moment geen extra herverdelingsmiddelen (€310 mln) in te zetten. Dit omdat het kader 2024 op basis van de huidige inzichten toereikend genoeg is. VWS heeft de NZa verzocht om in het vernieuwde juli-advies opnieuw te adviseren over de toereikendheid van het Wlz-kader. Daar zullen de onzekerheden over het richttarief in worden meegenomen. Wij zullen indien van toepassing ons signaal over de ontoereikendheid van ons kader afgeven aan de NZa.

De bezuinigingen op de NHC worden voor 2024 teruggedraaid. Er zal 117 miljoen aan het kader worden toegevoegd en door de NZa in de tarieven worden verwerkt. Wij zullen dit vervolgens in de herschikking corrigeren.