Contracteerruimte

De door de overheid beschikbaar gestelde financiële middelen aan Menzis Zorgkantoor regio Arnhem, Twente en Groningen voor financiering van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Zorg in Natura en PGB) is de contracteerruimte.

Het Menzis Zorgkantoor maakt binnen deze maximaal vastgestelde contracteerruimte keuzes ten aanzien van Zorg in Natura en de toekenning van PGB, waarbij rekening wordt gehouden met de klantwens, de kwaliteit van zorg en waar ze welke zorg inkoopt.

Menzis Zorgkantoor kan nooit meer financiële middelen aan instellingen en budgethouders toekennen dan aan haar beschikbaar wordt gesteld. Maandelijks communiceert Menzis op haar website de stand van zaken met betrekking tot de benutting van de contracteerruimte van Menzis Zorgkantoor. De uitnutting van de beschikbare contracteerruimte is mede bepalend voor de herschikking

Stand van zaken met betrekking tot de uitnutting van de contracteerruimte 2021 van de Menzis Zorgkantoren (t/m maand 3)

Publicatiedatum: 7 mei 2021

Menzis Zorgkantoor heeft ervoor gekozen om de contracteerruimte voor haar 3 zorgkantoorregio’s samen te voegen en hanteert het “geld-volgt-klant-principe”. Dat wil zeggen dat ingediende declaraties vergoed worden, zolang de contracteerruimte dit toelaat. Indien er uiteindelijk niet voldoende contracteerruimte beschikbaar is dan zal Menzis Zorgkantoor, conform haar beleid, bij de herschikking op 1 november aanstaande een tariefskorting opleggen.

De totale contracteerruimte ZIN en pgb voor de drie zorgkantoorregio’s van Menzis Zorgkantoor bedraagt € 3.488,6 mln (ZIN € 3.105,7 mln + pgb € 382,9 mln).

Op basis van de declaraties ZIN tot en met maart (aangeleverd tot en met 31-3-2021) en de toekenningen pgb tot en met april is een eindejaarsverwachting berekend. Deze berekening heeft alleen betekenis als uw ingediende declaratie volledig is. Het is daarom van groot belang dat u de declaratie (AW319) volledig en op tijd aanlevert. Wanneer dit niet gebeurt, leggen we u een sanctie op.

Menzis verwacht (de eindejaarsverwachting) dat haar totale Wlz-kader budgetneutraal tot licht ontoereikend zal zijn. Dit is inclusief de verwachte omzetderving.

De minister van VWS heeft in reactie op het februari-advies van de NZa besloten om de €100 miljoen herverdelingsmiddelen toe te voegen aan de contracteerruimte 2021. VWS heeft de NZa verzocht om in het reguliere advies in augustus opnieuw advies te geven over de toereikendheid van het Wlz-kader. VWS heeft besloten dat de contracteerruimte van de GGZ-W naar boven zal worden bijgesteld. Binnen de voorjaarsbesluitvorming wordt rekening gehouden met een extra ruimte van circa €200 miljoen voor het Wlz-kader wegens de hogere instroom van cliënten met een zorgprofiel voor GGZ-wonen in de Wlz. Dit bedrag komt boven op de reeds ingezette herverdelingsmiddelen van €100 miljoen.

De Nza heeft beleidsregels vastgesteld voor de omzetderving (fase 4) en extra kosten voor aanbieders die de coronapandemie heeft veroorzaakt.

Hiermee wil het kabinet zorgaanbieders en zorgverleners maximaal comfort bieden over de financiële gevolgen van de pandemie. De minister heeft aangegeven hiervoor met betrokken partijen in gesprek te willen blijven om in de nadere uitwerking van de gemaakte afspraken de effectiviteit en onderlinge samenhang te borgen. Want alleen samen kunnen we oplossingen bedenken om zorgverleners door de coronacrisis te helpen.

Stand van zaken met betrekking tot de uitnutting van de contracteerruimte 2020 van Menzis Zorgkantoor (t/m maand 6)

publicatiedatum: 17 augustus 2020

Menzis Zorgkantoor heeft ervoor gekozen om de contracteerruimte voor haar drie zorgkantoorregio’s samen te voegen en hanteert het “geld volgt klant”-principe. Dat wil zeggen dat de declaraties vergoed worden, zolang de contracteerruimte dit toelaat. Indien er uiteindelijk niet voldoende contracteerruimte beschikbaar is dan zal Menzis Zorgkantoor, conform haar beleid, bij de herschikking op 1 november aanstaande een tariefskorting opleggen.

De totale contracteerruimte ZIN en PGB voor de drie zorgkantoorregio’s van Menzis Zorgkantoor bedraagt € 3.255,5 mln. (ZIN € 2.900,2 mln. + PGB € 355,3 mln.).

Op basis van de declaraties ZIN t/m juni (aangeleverd t/m 31-7-2020) en de toekenningen PGB t/m juli is een eindejaarsverwachting berekend. Deze berekening heeft alleen betekenis als de ingediende declaratie volledig is. Vanwege het grote belang van een tijdige en volledige indiening van de declaratie sanctioneren wij het niet tijdig aanleveren van de AW319.

 

Menzis verwacht (de eindejaarsverwachting) dat haar totale Wlz-kader toereikend zal zijn, met andere woorden een tekort van € 0 mln. Dit is inclusief de omzetderving. De extra kosten in verband met corona komen niet ten laste van de contracteerruimte, deze worden via de nacalculatie afgewikkeld.

De minister van VWS heeft in reactie op de maart-brief van NZa besloten om € 55 mln. toe te voegen aan de herverdelingsmiddelen voor 2020; deze komen daarmee uit op € 125 mln. VWS heeft de NZa verzocht om in het reguliere augustusadvies opnieuw te adviseren over de toereikendheid van het Wlz-kader en over de inzet van deze herverdelingsmiddelen.

De zorgkantoren hebben ervoor gepleit om de volledige herverdelingsmiddelen in te zetten voor 2020. NZa zal later deze maand hierover adviseren.

De NZa heeft aangegeven dat er ook effecten kunnen zijn op de toereikendheid van het Wlz-kader, als gevolg van het coronavirus. Gevolgen enerzijds doordat zorgaanbieders met hogere en andere kosten worden geconfronteerd, anderzijds omdat bepaalde vormen van zorg en ondersteuning (tijdelijk) geen doorgang kunnen vinden.

De NZa heeft beleidsregels vastgesteld inzake omzetderving (inclusief verlenging) en extra kosten voor aanbieders in verband met corona.

Hiermee wil het kabinet zorgaanbieders en zorgverleners nu maximaal comfort bieden over de financiële gevolgen van de pandemie. De minister heeft aangegeven hiervoor met betrokken partijen in gesprek te willen blijven om in de nadere uitwerking van de gemaakte afspraken de effectiviteit en onderlinge samenhang te borgen. Want alleen samen kunnen adequate maatregelen genomen worden om zorgverleners in staat te stellen deze coronacrisis het hoofd te bieden.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.