Contracteerruimte

De door de overheid beschikbaar gestelde financiƫle middelen aan Menzis Zorgkantoor regio Arnhem, Twente en Groningen voor financiering van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (zorg in natura en pgb) is de contracteerruimte.

Menzis Zorgkantoor maakt binnen deze maximaal vastgestelde contracteerruimte keuzes ten aanzien van zorg in natura en de toekenning van pgb, waarbij rekening wordt gehouden met de klantwens, de kwaliteit van zorg en waar ze welke zorg inkoopt.

Menzis Zorgkantoor kan nooit meer financiƫle middelen aan instellingen en budgethouders toekennen dan aan haar beschikbaar wordt gesteld. Op onze website plaatsen we ieder kwartaal de stand van zaken met betrekking tot de benutting van de contracteerruimte. De uitnutting van de beschikbare contracteerruimte is mede bepalend voor de herschikking.

Stand van zaken uitnutting contracteerruimte 2023 (t/m maand 6)

Menzis Zorgkantoor heeft ervoor gekozen om de contracteerruimte voor haar 3 zorgkantoorregio’s samen te voegen en hanteert het “geld volgt klant”-principe. Dit wil zeggen dat de declaraties vergoed worden, zolang de contracteerruimte dit toelaat. Als er uiteindelijk niet voldoende contracteerruimte beschikbaar is dan zal Menzis Zorgkantoor, conform haar beleid, bij de herschikking op 1 november aanstaande een tariefskorting opleggen.

De totale contracteerruimte ZIN en PGB voor de drie zorgkantoorregio’s van Menzis Zorgkantoor bedraagt € 4.518 miljoen (ZIN € 4.067 miljoen + PGB € 451 miljoen). Op basis van de declaraties ZIN t/m juni (aangeleverd t/m 31-7-2023) en de toekenningen PGB t/m juli is een eindejaarsverwachting berekend. Deze berekening heeft alleen betekenis als de ingediende declaratie volledig is. Vanwege het grote belang van een tijdige en volledige indiening van de declaratie sanctioneren wij het niet tijdig aanleveren van de AW319.

Eindejaarsverwachting totale Wlz-kader: budgetneutraal/licht ontoereikend

Menzis verwacht (de eindejaarsverwachting) dat haar totale Wlz-kader budgetneutraal/licht ontoereikend zal zijn. De minister van VWS heeft in reactie op het februari-advies van de NZa besloten om € 125 miljoen van de herverdelingsmiddelen (€250 miljoen) toe te voegen aan de contracteerruimte 2023. Dit zodat het kader 2023 op basis van de huidige inzichten toereikend genoeg is. VWS heeft de NZa verzocht om in het vernieuwde juli-advies opnieuw te adviseren over de toereikendheid van het Wlz-kader. Wij zullen indien van toepassing ons signaal over de ontoereikendheid van ons kader afgeven aan de NZa. Wij zijn in afwachting van de reactie van VWS om de resterende 125 miljoen herverdelingsmiddelen in te zetten naar aanleiding van het juli-advies. Dit wordt na Prinsjesdag bekend gemaakt.