Menzis Zorgkantoor wijzigt Wlz-inkoopbeleid voor alle sectoren

Wijziging meerjarenbeleid voor gehandicaptenzorg, verpleging & verzorging en langdurige geestelijke gezondheidszorg


Afgelopen jaar hebben de zorgkantoren een meerjarenbeleid gepubliceerd. De zorgkantoren continueren de ingezette koers. Er is wel een belangrijke wijziging voor 2024 en 2025. Dit gebeurt onder andere naar aanleiding van de uitspraak in het hoger beroep van februari 2024. De wijzigingen voor 2024 worden met terugwerkende kracht per 1 januari dit jaar doorgevoerd en zijn na te lezen in de Nota van Wijziging. Voor 2025 is het regionale beleid aangepast daar waar het uit de praktijk nodig bleek. Hierin zijn ook de wijzigingen naar aanleiding van het hoger beroep verwerkt.

Uit het arrest van het Gerechtshof van 13 februari 2024 volgt dat de zorgkantoren de tariefsystematiek uit het inkoopbeleid voor langdurige zorg moeten aanpassen.

De zorgkantoren moeten het marktaandeel en de financieringsbaten en -lasten meenemen bij de bepaling van het richttariefpercentage. Het marktaandeel kan met de beschikbare gegevens worden meegenomen in de berekening. De afgelopen tijd is gebleken dat het op korte termijn niet mogelijk is om de feitelijke financieringsbaten en -lasten op betrouwbare wijze vast te stellen. Zorgkantoren zijn dan ook genoodzaakt om in het model voor de berekening van het richttariefpercentage op het onderdeel financieringsbaten en -lasten uit te gaan van gegevens die leiden tot een hoger tariefpercentage dan noodzakelijk is om voor 2024 en 2025 uitvoering te geven aan het arrest. Hierover is met brancheorganisaties gesproken.

Alle sectoren in de Wlz

Het arrest van het Gerechtshof heeft enkel betrekking op de zorgaanbieders in de gehandicaptenzorgsector die hebben meegedaan aan het hoger beroep. Om voor eenduidigheid te zorgen hebben de zorgkantoren besloten om de uitvoering van het arrest toe te passen op alle sectoren binnen de Wlz (dit zijn gehandicaptenzorg, verpleging & verzorging en langdurige geestelijke gezondheidszorg).

Menzis Zorgkantoor heeft alle wijzigingen verwerkt in:

  • Nota van Wijziging 31 mei 2024
  • Aanvullend inkoopbeleid 2025

De beide documenten zijn inclusief bijlagen terug te vinden op de themapagina over zorginkoop op onze website.

Samenwerking voor de toekomst

Nu deze wijzigingen zijn doorgevoerd, hopen wij vooruit te kijken, zodat we samen met onze zorgaanbieders de zorgkwaliteit en toegankelijkheid kunnen waarborgen. Wij hebben de overtuiging dat we in de regio gezamenlijk de uitdagingen van vandaag gaan omzetten in de kansen van morgen. Voor de klant, in de regio, met elkaar: alles voor een zorgzame regio met duurzaam toegankelijke langdurige zorg voor alle inwoners in de regio’s Arnhem, Twente en Groningen.