Publicatie inkoopbeleid Wlz vanaf 2024

Meerjarig inkoopbeleid Menzis Zorgkantoor per regio op basis van landelijke visie.

Vandaag, 1 juni, hebben wij ons nieuwe inkoopbeleid 2024-2026 gepubliceerd. Hierin hebben we uitgewerkt hoe wij de uitdagingen, waarmee de langdurige zorg te maken heeft, regionaal aangaan. Daarin ligt de nadruk op het toegankelijk en betaalbaar houden van langdurige zorg voor iedereen die deze zorg nodig heeft. De gezamenlijke landelijke visie op duurzame toegang tot langdurige zorg vormt het uitgangspunt voor het meerjarig inkoopbeleid. Het inkoopbeleid gaat in op 1 januari 2024.

Om te komen tot het meerjarig inkoopbeleid per regio hebben we samen met andere zorgkantoren een gezamenlijke visie op de inkoop van langdurige zorg, een landelijke onderbouwing van de richttariefpercentages en aanvullende inkoopvoorwaarden opgesteld. “Het inkoopbeleid dat aansluit op de landelijke visie geeft stabiliteit in een onrustige en beweeglijke wereld. We stellen er doelstellingen en uitgangspunten mee vast voor de zorg aan de cliënt”, geeft Thérèse van den Hurk, a.i. manager van Zorgkantoor Menzis, aan.

Aansluiten bij landelijk beleid

De gezamenlijke visie en de invulling van het nieuwe inkoopbeleid zijn tevens een vertaling van landelijke programma’s en akkoorden die lopen en die de langdurige zorg raken. Zo is gezamenlijk gekeken naar thema’s die aansluiten bij het programma Wonen, Zorg en Ondersteuning voor Ouderen (WOZO), het Integraal Zorgakkoord (IZA), het bestuurlijk akkoord gehandicaptenzorg en de bestuurlijk afspraken over de langdurige ggz.

In de inkoopvisie geven we verdere invulling aan de beweging: Zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan en een passend aanbod voor kwetsbare groepen, om de toenemende druk te verlichten voor alle sectoren. Per sector is uitgewerkt hoe de beweging wordt gestimuleerd. Daarnaast zijn vier thema’s uitgewerkt die de beweging gaan helpen. De vier thema’s zijn: kwaliteit, innovatie, duurzaamheid en bedrijfsvoering.

Toegankelijk en betaalbaar

Cliënten die afhankelijk zijn van langdurige zorg moeten deze zorg ook in de toekomst behouden. Daarvoor is in de hele langdurige zorg meer maatwerk nodig. Door te sturen op zorg thuis, mantelzorg, inzetten van het netwerk, eigen regie of technologie blijft intramurale zorg voor de meest kwetsbare mensen beschikbaar. Zo houden we de zorg niet alleen toegankelijk, maar ook betaalbaar. Samen met het veld gaan we hiervoor aan de slag.

Samenwerking

De vernieuwing die nodig is, kunnen we niet alleen realiseren. Daarvoor is nauwe samenwerking met cliënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere stakeholders nodig. Met de landelijke visie als uitgangspunt en het regionaal inkoopbeleid als concrete invulling hebben wij er vertrouwen in dat met betrokken partijen in de regio de uitdagingen in de langdurige zorg aan kan worden gegaan. De samenwerking is cruciaal om gezamenlijk de beweging die nodig is te realiseren.