Early Warning System (EWS)

In de verantwoording die Menzis Zorgkantoor jaarlijks aan de NZa en stakeholders moet afleggen, is de sturing op financiële risico's een belangrijk aandachtsgebied.

EWS als hulpmiddel

Van Menzis Zorgkantoor wordt verwacht dat wij de continuïteit van zorg waarborgen. Hiervoor is het noodzakelijk dat wij systematisch volgen of de betrokken zorgaanbieders in staat zijn om aan hun zorgplicht te voldoen en daarvoor in financieel opzicht voldoende gezond zijn en dit ook blijven.
EWS wordt hierbij gebruikt als hulpmiddel om te beoordelen of u financieel gezond bent. De basis voor EWS is de jaarrekening. De gegevens in de jaarrekening geven inzicht in uw positie en of er reden is voor ons om nader met u in gesprek te gaan.

Minder frequent aanleveren

Menzis Zorgkantoor hanteert, ter voorkoming van vele administratieve lasten, een formule waarin de zorgaanbieders met een hogere budgetratio minder frequent informatie hoeven aan te leveren.

De budgetratio-grens is vastgesteld op 20% en wordt berekend door het eigen vermogen te delen door de som der bedrijfsopbrengsten. Wij berekenen de budgetratio op basis van de gegevens uit uw meest recente geconsolideerde jaarrekening. U ontvangt van ons bericht of u verplicht bent om EWS aan te leveren.

EWS-format

U kunt voor het aanleveren van deze EWS-informatie gebruik maken van het bijgevoegde EWS-format en dit naar het volgende e-mailadres sturen: fm.zorginkoop.wlz@menzis.nl. Vermeld u in het onderwerp het volgende: EWS en uw NZa-nummer. De invulinstructie vindt u in het Excel-document bovenaan de pagina.

Download checklist