Early Warning System (EWS)

In de verantwoording die Menzis Zorgkantoor jaarlijks aan de NZa en stakeholders moet afleggen, is de sturing op financiële risico's een belangrijk aandachtsgebied.

EWS als hulpmiddel

Van Menzis Zorgkantoor wordt verwacht dat zij de continuïteit van zorg waarborgen. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij systematisch volgen of de betrokken zorgaanbieders in staat zijn om aan hun zorgplicht te voldoen en daarvoor in financieel opzicht voldoende gezond zijn en dit ook blijven.

EWS wordt hierbij gebruikt als hulpmiddel om te beoordelen of een zorgaanbieder financieel gezond is. De basis voor EWS is de jaarrekening. De gegevens in de jaarrekening geven inzicht in de positie van de zorgaanbieder en of er reden is voor het Zorgkantoor om nader in gesprek te gaan met de betreffende zorgaanbieder.

Intensiever monitoren

Menzis Zorgkantoor hanteert sinds enige tijd, vooral om de belasting voor instellingen zo werkbaar mogelijk te houden, een formule waarin de zorgaanbieders met een bepaalde hogere solvabiliteit minder frequent informatie hoeven aan te leveren. Nu de risico's echter substantieel toenemen, ontkomt het Zorgkantoor er niet aan om intensiever binnen het concessiegebied te monitoren wat de ontwikkelingen ten aanzien van eigen vermogen/budgetratio's, begroting en exploitatie zijn.

Budgetratio

De budgetratio-grens is vastgesteld op 20% en wordt berekend door het Eigen Vermogen te delen door de Som der Bedrijfsopbrengsten. Menzis Zorgkantoor berekent de budgetratio op basis van de gegevens uit uw meest recente (geconsolideerde) jaarrekening. U ontvangt van Menzis Zorgkantoor bericht of u verplicht bent om EWS aan te leveren.


Budgetratio is groter of gelijk aan 20%:

U hoeft geen EWS-informatie aan te leveren.

Budgetratio is kleiner dan 20%:

Wij verwachten van u dat u uiterlijk 28 dagen na afloop van elk kwartaal informatie aanlevert.

EWS-format

U kunt voor het aanleveren van deze EWS-informatie gebruik maken van het bijgevoegde EWS-format en dit naar het volgende e-mailadres sturen: fm.zorginkoop.wlz@menzis.nl.

Vermeld u in het onderwerp het volgende: EWS en uw NZa-nummer. De invulinstructie vindt u in het Excel-document bovenaan de pagina.

Download checklist