CIZ versoepelt Wlz-registratie voor doelgroep Verpleging en Verzorging

Gezien de inzet die nu van de zorgprofessionals gevraagd wordt rondom de zorg voor coronapatiënten biedt het CIZ als noodmaatregel een tijdelijke, registratieve afhandeling van Wlz-aanvragen. Deze regeling start vrijdag 3 april en is aanvullend aan de reguliere afhandeling.

3 april 2020

Deze extra mogelijkheid is bedoeld om de (administratieve) druk op zorgprofessionals te verlichten, die nu door hun werkzaamheden rondom COVID-19 niet in staat zijn medische informatie aan te leveren van de cliënt. Het gaat hierbij om een zogenaamde Wlz-registratie waarbij het CIZ nu geen verder onderzoek doet, maar dit uitstelt.

Deze regeling is bedoeld voor patiënten met een blijvende noodzaak tot zorg vanuit de Wlz waarvoor nu acuut een (aanpassing in het) zorgprofiel nodig is. Te denken valt hierbij aan herstellende ouderen, die snel overgeplaatst moeten worden van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Of ouderen waarvan de mantelzorg of dagbesteding is weggevallen als gevolg van COVID-19, en die daardoor niet meer thuis kunnen blijven. Met deze aangepaste werkwijze wordt het mogelijk gemaakt om ouderen snel op te nemen.

Het betreft hier dus een extra mogelijkheid aanvullend op de regulier afhandelingswijze. Als de juiste medische informatie aangeleverd kan worden door de zorgprofessionals wordt de aanvraag op reguliere wijze afgehandeld. Als dit niet mogelijk is voor zorgverleners dan kunnen zij een Wlz-registratie aanvragen.

Wanneer Wlz-registratie?

Voor een bepaalde groep cliënten is een laagdrempelige registratie van de Wlz-indicatie georganiseerd. Hierbij is tijdelijk geen sprake van nader onderzoek door het CIZ of noodzaak tot het aanleveren van een compleet dossier. Het betreft cliënten waarvan het –volgens de betrokken (wijk- of transfer)verpleegkundige, specialist ouderengeneeskunde of (huis)arts - evident is dat een Wlz-indicatie blijvend noodzakelijk is. De cliënt heeft geen Wlz-indicatie en is al door een spoedplaatsing opgenomen of opname vindt binnen zeer afzienbare tijd (richtlijn ongeveer twee weken) plaats. De opname vindt plaats bij een gecontracteerde zorgaanbieder.

Ook kan het gaan om cliënten met acute noodzaak tot aanpassing van een bestaande Wlz-indicatie met V&V zorgprofiel. De Wlz-registratie VV leidt tot een tijdelijke indicatie van één (1) jaar, behoudens zorgprofiel 9B, deze blijft een half jaar geldig. Indien het CIZ in staat is de aanvraag op reguliere wijze af te handelen kan de aanvraag na onderzoek leiden tot een indicatiebesluit met onbeperkte geldigheid.

Combinatieaanvraag Wlz en Wzd artikel 21

Het is tevens mogelijk een gecombineerde aanvraag Wlz-registratie en Besluit tot opname en verblijf (artikel 21) te doen. De Wlz-toegang kan met een registratie afgehandeld worden. Voor aanvraag van een besluit tot opname en verblijf is meer informatie nodig. Omdat het hier een opname betreft van een cliënt die niet (meer) in staat is hierover zijn bereidheid uit te spreken vraagt het CIZ hiervoor wel aanvullende informatie op, zoals onderbouwing van de aanvraag, diagnose en beschrijving van relevante stoornissen en beperkingen van de cliënt. Deze informatie vraagt het CIZ op bij de zorgaanbieder die de cliënt heeft opgenomen of bij de vertegenwoordiger van de cliënt. Daarna volgt een (digitaal) huisbezoek. Als het niet lukt om het huisbezoek digitaal te laten verlopen, kan de aanvraag voor een besluit tot opname en verblijf opgeschort worden

Wie kan aanvragen?

Deze tijdelijke werkwijze Wlz-registratie VV is toegankelijk voor transferverpleegkundigen, huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde en zorginstellingen die momenteel niet in de gelegenheid zijn om een complete aanvraag in te dienen. Zij vragen een tijdelijke indicatie voor een Wlz-registratie VV met een passend zorgprofiel aan op basis van de specifieke zorgbehoefte zodat noodzakelijke zorg zo snel als nodig en op passende wijze kan starten en gefinancierd kan worden.
Van de aanvrager wordt verwacht dat hij de cliënt en diens familie informeert over de consequenties van een registratief indicatiebesluit.

De cliënt zelf of zijn mantelzorger of cliëntondersteuner kunnen een reguliere aanvraag bij het CIZ indienen of zich wenden tot de zorgaanbieder bij wie de opname gaat plaatsvinden.

Hoe kan de registratie worden aangevraagd?

Zorgaanbieders met een Portero-contract kunnen dit eenvoudig doen door alleen de verplichte velden te vullen (aangemerkt met een *). Een handleiding staat op de website van het CIZ.
Indien er geen contract is en het aanmelden via Portero niet mogelijk is, kan de registratie worden gedaan via Mijnwlzaanvraag, of door een online pdf in te vullen en deze te versturen via (beveiligde) mail of via de post. Tot slot biedt het CIZ de mogelijkheid om de registratie telefonisch aan te melden via het telefoonnummer behorend bij het postcodegebied van de cliënt. In dat geval nemen wij de verplichte vragen telefonisch met u door.

Tot wanneer?

Het CIZ hoopt op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan het ontlasten van de zorgmedewerkers. En zo de (administratieve) druk op zorgprofessionals in ziekenhuizen en verpleeghuizen te kunnen verlichten.
Zodra de COVID-19 crisismaatregelen zijn opgeheven – vooralsnog gaan we uit van 1 juni - vervalt deze registratie regeling.
Het CIZ zal het gebruik van deze registratieve afhandeling continu monitoren en hierover rapporteren aan het ministerie van VWS en op onze website.

Meer informatie?

Op de website van het CIZ www.ciz.nl onder de link: updates Corona vindt u meer informatie over deze werkwijze en een lijst met veelgestelde vragen. Bellen mag ook: 088 789 1000 of mail: wlzregistratie@ciz.nl