Compensatieregeling voor doorlopende kosten mondzorg Wlz

Als gevolg van de corona-pandemie kunnen mondzorgaanbieders in de Wlz te maken hebben met een teruggang in productie. Dit terwijl kosten blijven doorlopen. Ter compensatie wordt de bestaande SARS-CoV-2 virus beleidsregel door de NZa aangevuld. Dit wordt de komende periode verder uitgewerkt.

18 juni 2020

Voorschot mogelijk

Vooruitlopend op de regeling is een snelle uitbetaling van een voorschot mogelijk voor noodlijdende mondzorgaanbieders die substantiële effecten op hun omzet en daarmee op hun liquiditeit ervaren.
Heeft u geen directe liquiditeitsproblemen, wacht dan de definitieve beleidsregel af. Indien er naar ons oordeel aanleiding toe is, zal er contact met u worden opgenomen om de reden van de aanvraag met elkaar te verduidelijken.

Aanvragen en toekenning voorschot

Vul het formulier 'Aanvraag compensatie mondzorg Wlz' in. U kunt dit aanvraagformulier terug sturen naar het mailadres van de Menzis Zorgkantoorregio waarin u actief bent.

Arnhem verstrekkingen-arnhem@menzis.nl
Groningen verstrekkingen-groningen@menzis.nl
Twente verstrekkingen-twente@menzis.nl


Het voorschot wordt berekend op basis van een referentie maandbedrag. Het wordt bepaald aan de hand van declaraties in de referentieperiode (van oktober 2018 tot en met september 2019), met toepassing van de norm uit het Gupta onderzoek zoals bepaald voor de regeling continuïteitsbijdrage in de Zvw (81%).
Wij maken alleen een voorschot aan voor de Menzis regio’s waarbinnen u actief bent en in aanmerking komt voor deze regeling. U komt in aanmerking voor deze regeling indien het berekende referentie maandbedrag hoger is dan €2000, de zogenaamde drempelwaarde. Het CAK betaalt de voorschotten uit. Het voorschot gaat over de periode maart tot en met mei 2020.

Uitbetaling voorschot

Rekening houdend met de betaalkalender van het CAK, streven wij er naar het voorschot rond 15 juli uit te laten betalen door het CAK.

Definitieve vaststelling

Aan deze voorschotbetaling kunnen geen rechten worden ontleend. Na afloop van 2020 kan het compensatiebedrag op basis van de beleidsregel definitief worden bepaald voor alle zorgaanbieders die mondzorg leveren aan cliënten met verblijf inclusief behandeling in de Wlz. Dat betekent dat het zorgkantoor mogelijk dan een bedrag kan gaan terugvorderen. Ook kan het zijn dat de aanbieder nog een bedrag tegoed heeft.

Vragen?

Neem dan contact op met onze afdeling Verstrekkingen: Tel: 088 – 222 90 05