Nacalculatie 2020

In dit nieuwsbericht vindt u de belangrijkste informatie over de planning en de kaders waarbinnen de nacalculatie moet worden ingevuld.

In de NZa-beleidsregel BR/REG-20116a vindt u informatie over de processtappen en verwerking van de nacalculatie. De nacalculatie dient u in via het NZa-portaal. Als u vragen heeft over het NZa-portaal kunt u terecht op de website van de NZa. In het NZa-portaal vindt u per onderdeel informatie over het betreffende onderwerp.

16 maart 2021

Planning nacalculatie 2020

De planning nacalculatie 2020 vindt op de belangrijke data 2021.

Hoe dient u uw nacalculatie-opgave in?

De indiening van deze opgave moet via het portaal van de NZa. Inloggen kan via de inlogcodes die u al in uw bezit heeft.

Wanneer u het formulier volledig heeft ingevuld, gaat u naar het tabblad ‘Overzicht - Voltooien’. Daar ziet u de samenvatting van de ingevulde gegevens. In dit tabblad dient u de controleverklaring, getekend door de accountant, te uploaden.

Het invulformat m.b.t. de onderbouwing van de totstandkoming van de omzetwaarde (P*Q) moet u per mail ingevuld retourneren aan u beheersmedewerker.

Menzis Zorgkantoor gaat vervolgens uw nacalculatie-opgave 2020 beoordelen. U ontvangt van ons een mail als wij akkoord zijn met de invulling van het formulier.

In de status “Ondertekenen” voegt u ondertekeningsdocument, voorzien van een handtekening van een tekenbevoegde namens de zorgaanbieder, toe. Dit ondertekeningsdocument is gewaarmerkt door de accountant.

Let op!

Als u de deadlines van de planning nacalculatie 2020 hanteert, kunnen wij de nacalculatie tijdig bij de NZa indienen. Als u deze deadlines niet hanteert kan niet worden gegarandeerd dat de nacalculatie-opgave 2020 tijdig is ingediend bij de NZa.

Correctie Zorgkantoor

Als er een vordering is ontstaan (vordering in verband met materiële controle en/of een sanctie naar aanleiding van het Beleid Maatregelen & Sancties 2020 en/of overige vorderingen), nemen wij de korting op in de nacalculatie-opgave 2020.

Als er een correctie van toepassing is, wordt u daarover uiterlijk vrijdag 19 februari 2021 geïnformeerd. Deze correctie wordt in eerste instantie als percentage aan u gecommuniceerd. Uiterlijk donderdag 11 maart 2021 informeren we u over het vastgestelde bedrag dat als korting wordt opgenomen in de nacalculatie 2020. Deze korting nemen wij als negatief bedrag op, bij het onderdeel “Correctie Zorgkantoor op realisatie productieafspraak algemeen”.

Overproductie

De verrekening van de overproductie met de onderproductie moet in eerste instantie plaatsvinden binnen het concern. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om binnen een rechtspersoon de over- en/of onderproductie te verrekenen neemt u vooraf contact op met uw zorginkoper.

Als verrekening binnen het concern niet van toepassing is, kan de overproductie verrekend worden met de eventueel landelijke resterende onderproductie.

Als de resterende landelijke overproductie niet volledig vergoed kan worden, wordt overproductie naar rato vergoed (zie beleidsregel BR/REG-20116aArtikel 5. Lid 4).

Als de nacalculatie-opgave 2020 ná 31 mei 2021 (zorgaanbieders zonder kwaliteitsbudget) c.q. 30 juni 2021 (zorgaanbieders met kwaliteitsbudget) bij de NZa wordt ingediend, komt de eventuele overproductie niet voor vergoeding in aanmerking.

Zorgaanbieder met € 0,- productie

Als u bij de budget- en/of herschikkingsronde 2020 geen prestaties heeft afgesproken en daarom een beschikking van € 0,- heeft ontvangen, hoeft u geen nacalculatie-opgave 2020 in te dienen.

Als bij de budget- en/of herschikkingsronde 2020 wel een budget is afgesproken, maar uiteindelijk toch geen zorg is geleverd, moet u een nacalculatie-opgave 2020 indienen.

Er is dan sprake van een totaal financieel gerealiseerde productie van € 0,- en de totaal financiële realisatie overige onderdelen bedraagt ook € 0,-. Voor deze nacalculatie-opgave 2020 geldt dat een tweezijdig ondertekende nacalculatie-opgave 2020 met opgave nul (€ 0,-) bij de NZa ingediend moet worden. Bij deze nacalculatie-opgave 2020 hoeft u geen controleverklaring in te dienen.

Bovendien hoeft de gehele nacalculatie-opgave 2020 en eventuele toelichting bij de nacalculatie-opgave 2020 niet te worden beoordeeld en gewaarmerkt door een accountant.

Gewaarmerkte nacalculatie-opgave 2020

De gewaarmerkte versie van de nacalculatie-opgave 2020 hoeft niet bijgevoegd te worden. Deze dient u wel beschikbaar te hebben, maar uitsluitend op verzoek te sturen naar de NZa.

Jaarverantwoording Zorg 2020

De jaardocumenten 2020 inclusief de jaarrekening en de bijbehorende accountantsverklaring dient u uiterlijk 31 mei 2021 bij het CIBG in. Het tijdig indienen van de jaardocumenten 2020 is ook een onderdeel van onze overeenkomst.