Planbare logeerzorg voor ouderen in Twente

Menzis Zorgkantoor, zorgaanbieders en gemeenten starten pilot


Menzis Zorgkantoor is in samenwerking met zorgaanbieders en 14 Twentse gemeenten de pilot Logeerzorg gestart. Voor ouderen in Twente met een intensieve zorgvraag kan een logeerbed worden gereserveerd in een woonzorglocatie. Het doel van de pilot is mantelzorgers ondersteunen en beter zicht krijgen op de behoefte aan logeerzorg. De pilot loopt van 1 februari 2024 tot 1 februari 2025.

Vervangende mantelzorg door planbare logeerbedden

Logeerzorg is een vorm van respijtzorg. Dit is een tijdelijke en volledige overname van zorg, zodat de mantelzorger tijd heeft om even op adem te komen. Het vinden van vervangende mantelzorg kan best een zoektocht zijn. De beschikbaarheid van logeerbedden moet het regelen van vervangende mantelzorg makkelijker maken. Binnen de pilot staan in heel Twente planbare logeerbedden klaar die de mantelzorger voor zijn naaste of partner kan reserveren. De oudere die intensieve zorg gaat tijdelijk naar een woonzorglocatie en krijgt daar zorg en ondersteuning.

Mantelzorgers ondersteunen, langer thuis wonen stimuleren

“Door samen planbare logeerzorg te organiseren willen we in deze pilot de mantelzorgers beter ondersteunen,” vertelt Aljan Ottema, regiomanager Zorg bij Menzis Zorgkantoor. “De mantelzorger hoeft even niet te zorgen voor een naaste of partner. Dit vermindert het risico op overbelasting bij de mantelzorger. Ook helpt logeerzorg de mantelzorger bij het volhouden van zijn mantelzorgtaken. Een voordeel hiervan is dat de persoon die zorg nodig heeft, langer thuis kan blijven wonen.”

Wie kunnen een logeerbed reserveren?

Voor het reserveren van een logeerbed heeft de persoon die mantelzorg krijgt een indicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Als er geen Wlz-indicatie is, is de eerste stap een melding maken bij de gemeente. Die beoordeelt of de inwoner in aanmerking komt voor een indicatie vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De aanvraag voor een logeerbed kan vervolgens worden gedaan via de betrokken zorgverlener of de gemeente. De aanvraag wordt ingediend bij Alerta. Een onafhankelijk cliëntondersteuner kan bij de aanvraag ondersteunen.

De pilot Logeerzorg en de zorgtransformatie

De pilot Logeerzorg is een samenwerking tussen Menzis, 14 Twentse gemeenten en de zorgorganisaties Zorg Groep Sint Maarten, Trivium Meulenbelt Zorg, Carintreggeland, ZorgAccent. De pilot moet meer inzicht geven in de behoefte aan logeerzorg. Ook willen we met deze pilot de samenwerking tussen de gemeenten, Menzis Zorgkantoor en zorgaanbieders bevorderen. Deze pilot past bij het combineren van wonen en zorg en binnen de beweging waarbij ouderen langer zelfstandig thuis wonen. De pilot start op 1 februari 2024 en loopt één jaar.