Regiomonitor capaciteitsplannen verpleegzorg 2023 is gepubliceerd

Welke capaciteitsplannen er voor alle zorgkantoorregio’s voor de komende jaren liggen, is in beeld gebracht in de Regiomonitor Verpleegzorg 2023. Zorgkantoren hebben in oktober 2023 bij zorgaanbieders opgevraagd wat (vooralsnog) de capaciteitsplannen zijn voor de komende jaren. De input van de zorgaanbieders is verwerkt in de Regiomonitor 2023. Hierin staan de capaciteitsplannen tot en met 2027. De monitor vormt het uitgangspunt voor regionale en individuele gesprekken die zorgaanbieders en zorgkantoren met elkaar voeren over passende zorg voor ouderen.

De data zijn verwerkt in 31 regionale monitors en een landelijke monitor. De aangeleverde cijfers zijn afgezet tegen de capaciteitsopgave uit het programma Wonen en Zorg voor Ouderen: 40.000 extra verpleegzorgplekken in 2030. In voorgaande jaren is een TNO-prognose uit 2019 als referentie gebruikt.

Vergelijking met vorige jaren beperkt mogelijk

Doordat een andere prognose als referentie is gebruikt en omdat de uitvraag bij zorgaanbieders later is gedaan, is een vergelijking met de regiomonitor 2022 niet op alle punten mogelijk. Het aantal plannen voor de jaren 2024 t/m 2027 kan wel worden vergeleken. Hieruit blijkt dat voor geclusterde verpleegzorgplekken in de jaren 2024 en 2025 sprake is van een afname ten opzichte van de opgegeven plannen in de regiomonitor 2022. Het totale aantal plannen tot en met 2027 neemt wel iets toe (+500). In gesprekken met zorgaanbieders horen de zorgkantoren regelmatig dat het onzekere politieke landschap zorgt voor de nodige voorzichtigheid in het strategisch beleid van de zorgaanbieders. Dat zie je terug in de data voor de korte termijn.

Zorgen over snelheid van capaciteitsontwikkeling

Ondanks de toename in het totale aantal plannen tot en met 2027 maken zorgkantoren zich zorgen over de snelheid waarmee de capaciteit zich ontwikkelt. De vraag naar langdurige zorg stijgt. Tot nu toe stijgt het aantal wachtenden nog niet evenredig. De toegenomen vraag wordt dus grotendeels opgevangen. In de praktijk wordt het door de stijging van het aantal wachtenden wel steeds ingewikkelder om voldoende zorg te organiseren. Daarom blijft groei van het aantal geclusterde verpleegzorgplekken noodzakelijk.

Oplossingen voor zorg- en woonvraag blijven uitdaging

Samen met de regionale partijen blijven de zorgkantoren zoeken naar innovatieve oplossingen om de zorg- en woonvraag richting 2040 in te vullen en om het arbeidsmarkttekort het hoofd te bieden. Daarbij volgen zij de lijn die in het Integraal Zorgakkoord (IZA) en programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is afgesproken.