Beleidsvisie

Menzis Zorgkantoor heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat alle inwoners in de regio’s Groningen, Twente en Arnhem indien dat nodig is effectief gebruik kunnen maken van Wlz voorzieningen.

In de Wlz hebben klanten veel zorg en ondersteuning nodig, maar willen zij hun leven ook zoveel mogelijk inrichten naar eigen inzicht en behoeften. Menzis veronderstelt dat, wanneer zorgaanbieders erin slagen de zorg en ondersteuning zo goed mogelijk af te stemmen op iedere individuele klant en diens leefkracht te versterken, deze een hogere kwaliteit van bestaan zal ervaren. Wanneer we alleen focussen op de beperkingen van mensen, missen we de aandacht voor de persoonlijke ambities en het leefplezier dat we iedereen gunnen.

Persoonsgerichte zorg moet dan ook niet alleen gaan over de juiste behandelprotocollen, maar vooral over het optimaal aansluiten bij de individuele wensen en verwachtingen van de klant. Iemand die een beroep doet op de langdurige zorg, moet inspraak hebben in de manier waarop die zorg geboden wordt en de plek waar de zorg geleverd wordt. Wanneer dat doelmatig en verantwoord in zijn eigen omgeving kan, maken we dat mogelijk. Wanneer dat niet anders kan dan in een zorginstelling, betekent dat niet dat daarmee zijn zeggenschap ophoudt. Ook daar moet zijn levensgeschiedenis meetellen en moeten zijn naasten een prominente rol kunnen spelen. Hierdoor ervaren klanten meer welzijn en welbevinden en kan bovendien minder beroepsmatige zorg en ondersteuning nodig zijn.

Sluiten van contracten

Menzis Zorgkantoor sluit daartoe contracten met verzorging- en verpleegtehuizen en thuiszorginstellingen in de regio’s Groningen, Twente en Arnhem. Bovendien zorgen we voor een kwalitatief goed en toegankelijk aanbod op het gebied van de gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg.

Toegevoegde waarde voor de klant

Bij het contracteren van instellingen let het Zorgkantoor op beschikbaarheid en kwaliteit van zorg en toegevoegde waarde voor de klant. Het Zorgkantoor hecht eraan dat zorgaanbieders goede en effectieve zorg verlenen, de zelfredzaamheid van de klant waar mogelijk vergroten en zijn regie versterken.
Juist in de langdurige zorg is het welzijn van de klant buitengewoon belangrijk. De menselijke maat, zo lang mogelijk thuis en wijk- en buurtgerichte dienstverlening zijn daarbij sleutelbegrippen.

Tijdig en passende zorg

Mensen met een geldige zorgindicatie moeten tijdig passende zorg krijgen. Menzis Zorgkantoor zorgt ervoor dat haar klanten tijdig naar een gecontracteerde zorgaanbieder naar keuze worden geleid. Zij verstrekt aan haar klanten informatie over het beschikbare zorgaanbod, zodat zij in het maken van hun keuze worden ondersteund. Waar nodig bemiddelt het Zorgkantoor actief tussen klanten en instellingen. Tenslotte voert het Zorgkantoor ook de PGB-subsidieregeling uit.

Meer informatie hierover vindt u op het consumentendeel van deze website.

Zorginkoopbeleid 2024 - 2026

Transformatie en daadkracht voor duurzaam toegankelijke langdurige zorg.

Naar inkoopbeleid 2024 - 2026