Materiële controle

Algemeen controleplan 2024

Hieronder vindt u het algemeen controleplan 2024 van Menzis Zorgkantoor voor de uitvoering van materiële controles. In het controleplan staat informatie over onze controles rond de Wet langdurige zorg (Wlz).

Wat merkt u als zorgaanbieder van materiële controle?

Eén van de taken van het zorgkantoor is het uitvoeren van materiële controles. Deze controles worden, conform het Controleplan en het daarin schematisch weergegeven controleproces, door een team van professionals uitgevoerd. Het proportionaliteitsbeginsel en de Regeling persoonsgegevens zorgverzekeraars Wlz in combinatie met de Regeling zorgverzekering nemen we daarbij in acht. 

Wat is een materiële controle? 

Materiële controle is “een onderzoek waarbij het zorgkantoor nagaat of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte prestatie is geleverd en die geleverde prestatie het meest was aangewezen gezien de gezondheidstoestand van de verzekerde”. Het eerste doel van het onderzoek (is de gedeclareerde prestatie geleverd) is gericht op rechtmatigheid. Het tweede doel (was de geleverde prestatie gezien de gezondheidstoestand aangewezen) betreft de doelmatigheid.
Om rechtmatigheid en doelmatigheid van de geleverde prestaties te kunnen vaststellen voeren we diverse controles uit. Het zorgkantoor gebruikt voor de analyse de hiervoor beschikbare data binnen het zorgkantoor. 

Meer informatie of detailcontrole 

Als het noodzakelijk is verzoeken we zorgaanbieders nadere informatie te verschaffen. Wanneer de uitkomsten van de eigen analyses en/of de door zorgaanbieders aangeleverde verklaringen onvoldoende zekerheid verschaft met betrekking tot de rechtmatigheid en/of doelmatigheid van de gedeclareerde zorg, kan in het uiterste geval een detailcontrole plaatsvinden bij de zorginstelling.

Contact

Belangrijke telefoonnummers, adressen en gegevens voor zorgaanbieders.

Archief controleplannen