Subsidieregeling extramurale behandeling

Vooraankondiging van het beleid voor contractering
Subsidieregeling Extramurale Behandeling 2018

Zorgkantoren voeren ook in 2018 namens Zorginstituut Nederland (ZiNl) de subsidieregeling Extramurale behandeling uit. Medio november wordt de subsidieregeling Extramurale Behandeling (EB) 2018 in de Staatscourant gepubliceerd. Zo snel mogelijk daarna publiceren wij het inkoopbeleid voor de subsidieregeling in 2018.

De periode tussen publicatie van dit beleid en de deadline voor aanmelding is slechts twee weken. Daarom informeren wij u nu al op hoofdlijnen over het voorgenomen beleid en het tijdpad om tot een overeenkomst te komen. Deze vooraankondiging doen wij onder voorbehoud van de definitieve tekst in de subsidieregeling Extramurale Behandeling 2018.

We continueren het beleid uit 2017

De tariefpercentages, de prestaties die onder de subsidieregeling vallen en mogelijkheid tot een contract voor samenwerkingsverbanden van specialisten ouderengeneeskunde blijven ongewijzigd.

Er zijn drie wijzigingen op basis van ervaringen in 2017

  1. De eis dat een samenwerkingsverband tenminste uit 7 specialisten ouderengeneeskunde moet bestaan komt te vervallen. In plaats daarvan moet een samenwerkingsverband zorgen voor 24-uurs bereikbaarheid en dit toetsbaar borgen. Binnen kantooruren moeten SO’s daadwerkelijk beschikbaar zijn voor consulten. In de subsidieaanvraag dienen samenwerkingsverbanden aan te geven hoe de bereikbaarheid en beschikbaarheid zijn geborgd.
  2. In de subsidieregeling vervalt de beperking ‘De prestatie “S321 Reiskosten zorgverlener” komt ten hoogste tweemaal per etmaal per zorgverlener voor subsidie in aanmerking’. Voor de wijze van declareren voor deze prestatie geldt de omschrijving van de prestatie H321 in de beleidsregel van de NZa (BR/REG-18141).
  3. Voor de prestatie medebehandeling door een SO is geen CIZ-indicatie meer nodig. Over het vormgeven van medebehandeling onder verwijzing van de huisarts is nog overleg met VWS, ZiNl, CIZ en ZN.

Bestaande contractanten 2017 hoeven zich niet te melden voor een overeenkomst 2018

Bestaande contractanten 2017 krijgen, wanneer zij nog steeds aan de gestelde voorwaarden kunnen voldoen, een overeenkomst aangeboden voor 2018. Met contractanten die nog geen zorg hebben gedeclareerd in 2017 gaan wij eerst het gesprek aan.

Uiterlijk op 30 november 2017 publiceren wij het beleid 2018

Voor het contracteren van de subsidieregeling extramurale behandeling 2018 volgen we het volgende tijdpad:

  • Medio november 2017: Publicatie van de subsidieregeling Extramurale behandeling 2018 in de Staatscourant
  • Uiterlijk 30 november 2017: Publicatie van het beleid voor contractering van de subsidieregeling Extramurale behandeling 2018 en openstelling van de aanmelding voor nieuwe contractanten
  • Uiterlijk 22 december 2017: Ontvangst van de overeenkomst en basisbudgetafspraak subsidieregeling Extramurale behandeling 2018 voor bestaande contractanten.
  • 15 januari 2018: Deadline retourzending van de getekende overeenkomst subsidieregeling Extramurale behandeling 2018 voor bestaande contractanten.
  • 30 januari 2018: Deadline voor aanmelding nieuwe contractanten bij zorgkantoren
  • Uiterlijk 1 maart 2018: Ontvangst van de overeenkomst en basisbudgetafspraak subsidieregeling Extramurale behandeling 2018 voor nieuwe contractanten.

Het tijdpad is afhankelijk van tijdige publicatie van de subsidieregeling in de Staatscourant.

Lees verder over de subsidieregelingen

Om de website van Menzis zorgkantoor goed te laten werken en u de beste online ervaring te bieden gebruiken we cookies. Voor meer informatie, bekijk ons cookiebeleid.