Aanvraag compensatie hulpmiddelen Wlz

Het coronavirus heeft ook gevolgen voor leveranciers van Wlz hulpmiddelen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zorginstituut Nederland (ZiNL) hebben afspraken gemaakt over tijdelijke maatregelen waarmee zorgaanbieders vanwege de huidige coronacrisis financieel worden ondersteund. Het coronavirus heeft ook voor de leveranciers van Wlz-hulpmiddelen het gevolg dat er minder productie gerealiseerd kan worden, terwijl veel kosten wel doorlopen.
3 juli 2020

ZN en VWS hebben daarom afgesproken ook hulpmiddelenleveranciers financieel te ondersteunen
Dit doen zorgkantoren middels een regeling die lijkt op de continuïteitsbijdrage zoals deze voor Zvw hulpmiddelenzorg geldt. De maatregel compensatie omzetderving in de Wlz heeft als doel de continuïteit van de hulpmiddelenzorg tijdens en ook na de crisis te borgen. Met deze compensatie kunnen de leveranciers van Wlz-hulpmiddelen de doorlopende kosten betalen die ze moeten maken, terwijl zij door het corona virus geen omzet kunnen realiseren. De compensatie omzetderving kunt u aanvragen over de periode van maart 2020 tot en met juni 2020.

De compensatie omzetderving van leveranciers van persoonsgebonden hulpmiddelen wordt als volgt berekend

Voor de leveranciers van persoonsgebonden hulpmiddelen worden in de berekening van de compensatie omzetderving als referentieperiode de laatste drie maanden van 2019 gebruikt. Het gaat hierbij om de boekmaand (de maand waarin de factuur binnenkomt).
Compensatie omzetderving voor leveranciers van persoonsgebonden hulpmiddelen in de Wlz wordt als volgt berekend:
(Gemiddeld gerealiseerde omzet van de laatste drie maanden (op basis van boekmaand) van 2019 minus gerealiseerde omzet) x 66% compensatie omzetderving

Voor leveranciers van mobiliteitshulpmiddelen is een afwijkende referentieperiode gekozen

Per 1 januari 2020 heeft voor mobiliteitshulpmiddelen een wijziging plaatsgevonden ten opzichte van 2019. Wlz cliënten zonder behandeling hebben vanaf die datum ook recht op mobiliteitshulpmiddelen en er zijn diverse nieuwe mobiliteitshulpmiddelen toegevoegd. Voor het berekenen van de compensatie omzetderving voor deze leveranciers wordt als referentieperiode van 1 januari 2020 tot en met 15 maart 2020 gebruikt.
Tevens gaat het bij deze leveranciers om de schademaand (de maand waarin de leveringen hebben plaatsgevonden), en niet de boekmaand.
De berekening ziet er dus als volgt uit:
(Gemiddeld gerealiseerde omzet van 1 januari 2020 tot en met 15 maart 2020 (op basis van de schademaand) minus gerealiseerde omzet) x 66% compensatie omzetderving

De zorgkantoren hebben een drempelwaarde gesteld

Als de bruto compensatie omzetderving op maandbasis voor een zorgkantoor lager is dan de drempelwaarde van € 50, dan wordt deze niet uitbetaald. Een drempelwaarde komt de uitvoerbaarheid van de regeling ten goede.

Het is mogelijk dat een deel van de compensatie omzetderving wordt teruggevorderd

Om dubbele bekostiging als gevolg van inhaalzorg te voorkomen, wordt na afloop van het jaar bepaald of de som van de gerealiseerde omzet en de compensatie omzetderving in 2020 hoger is dan in dat jaar zonder het coronavirus zou zijn gerealiseerd. Als dat het geval is, zal het zorgkantoor (een gedeelte van) de compensatie omzetderving terugvorderen. Op een later moment zal met het ministerie van VWS en de NZa afgestemd worden wat hierin een reële berekening is. Dit kan dus eventueel invloed hebben op uw keuze om een aanvraag te doen voor de maanden waarin uw gerealiseerde omzet niet veel lager is dan de referentieperiode. Deze afweging is aan u.

Op een later moment informeren wij u over de regeling ‘Vergoeden van extra kosten’

In sommige situaties zijn er wellicht extra kosten gemaakt, met name ook voor persoonsbeschermende middelen. Er wordt op dit moment nog onderzocht hoe deze kosten vergoed kunnen worden.

U vraagt de compensatie omzetderving aan door vóór 1 augustus 2020 een e-mail te sturen aan Menzis Zorgkantoor

U vult het formulier Aanvraag compensatie hulpmiddelen Wlz volledig en juist in en u stuurt het aanvraagformulier naar verstrekkingen-twente@menzis.nl. In uw bericht geeft u aan dat u gebruik wilt maken van de regeling compensatie omzetderving hulpmiddelen Wlz.

Na het ontvangen van uw aanvraag zal Menzis Zorgkantoor conform de in deze brief genoemde berekening de compensatie omzetderving berekenen en wordt u hierover uiterlijk 15 augustus 2020 geïnformeerd.