Menzis Zorgkantoor publiceert inkoopkader 2022

Vandaag publiceert Menzis Zorgkantoor de beleidsdocumenten Wlz voor het jaar 2022.

28 mei 2021

Wij hebben een meerjarenovereenkomst met elkaar gesloten tot en met 2023. Het inkoopbeleid 2019-2023 vormt hiervoor de basis. U hoeft niet opnieuw de inkoopprocedure te doorlopen. Om het gunningspercentage vast te stellen voor 2022 bespreekt u met uw zorginkoper de honoreringslijst en legt deze vervolgens vast in VECOZO.

Aanvulling 2022 voor het Landelijk inkoopkader 2021-2023

Voor de periode 2021-2023 is landelijk een inkoopkader Wlz opgesteld en specifiek voor 2022 is daar een aanvulling op gemaakt. In het landelijk inkoopkader Wlz worden dezelfde beleidsthema’s gehanteerd als waar Menzis Zorgkantoor zich op focust. Qua systematiek blijft Menzis Zorgkantoor de reeds bij u bekende systematiek van honorering toepassen.

Inkoop 2022

Op de inkooppagina 2022 staan alle geldende beleidsdocumenten voor 2022 gepubliceerd. De hoofdstukken ‘Inkoopsystematiek’ en ‘Planning en inkoopprocedure’ zijn waar nodig aangepast naar 2022. Deze vervangen daarmee de hoofdstukken uit het Regionaal Inkoopkader Menzis Zorgkantoor Wet langdurige zorg 2019-2023.

Nota van Inlichtingen

Als u vragen heeft over de toelichting van de landing van het kwaliteitsbudget, de aanpassing in de honoreringslijst V&V of de Aanvulling 2022 op het Landelijk Inkoopkader Wlz 2021-2023 dan kunt u deze tot uiterlijk 17 juni, 12.00 uur stellen via Negometrix.

Er kunnen niet opnieuw vragen gesteld worden over het Regionaal Inkoopkader, met uitzondering van de aanpassing van vraag 11 in de honoreringslijst V&V en de landing van het kwaliteitsbudget. Heeft u vragen over het Regionaal Inkoopkader, dan verwijzen wij u naar de bestaande Nota van Inlichtingen 2019-2023 en de aanvullende Nota van Inlichtingen Wlz 2021. Staat uw vraag daar niet bij dan kunt u terecht bij uw zorginkoper van Menzis Zorgkantoor.

Antwoorden op de ontvangen vragen worden door middel van de Nota van Inlichtingen op 30 juni 2021 op de Inkooppagina 2022 van onze website gepubliceerd.