In gesprek over zorginkoopbeleid 2024 en verder

Tijdens bijeenkomsten met zorgaanbieders is er input opgehaald voor het zorginkoopbeleid 2024 en verder.

Afgelopen periodehebben we aanbieders gevraagd naar hun ervaringen met het zorginkoopbeleid, er is waardevolle input opgehaald en er zijn goede gesprekken gevoerd. 

 12 maart 2022  

Met elkaar in gesprek over het zorginkoopbeleid van de toekomst  

 

Terugkoppeling enquête inkoopbeleid Wlz

In oktober 2021 hebben we een enquête gehouden onder de door ons gecontracteerde zorgaanbieders over ons huidige Zorginkoopbeleid Wlz 2019-2023. In deze enquête hebben we een aantal inhoudelijke vragen gesteld over ons huidige inkoopbeleid. Vervolgens hebben we uw mening gevraagd over de huidige looptijd en het huidige inkoopproces en onze wijze van informeren en communiceren. Tot slot was het mogelijk om een aantal suggesties mee te geven voor toekomstig inkoopbeleid.  

Uit de ontvangen reacties blijkt dat het huidige inkoopbeleid duidelijk, professioneel en klantgericht wordt genoemd. Een ruime meerderheid van de zorgaanbieders vindt de huidige thema's zeer actueel (Klant, Innovatie, Arbeidsmarkt, Regionale Inzichten). 
Het eenvoudige en duidelijke proces van een meerjarenbeleid wordt erg positief ervaren, het geeft rust en vertrouwen. Op dit onderdeel wordt het hoogst gescoord in de enquête: gemiddeld een 8,4 (Menzis gemiddelde). Het contracteerproces vanuit Menzis zorgkantoor en het feit dat we één beleid voeren voor alle sectoren scoren ruime voldoendes, respectievelijk 7,4 en 7,3. De honoreringssystematiek scoort ook een goede voldoende met een 6,9 gemiddeld. De periodieke updates op onze websites worden gelezen en gewaardeerd.  

Ten aanzien van een meerjarenbeleid en de huidige honoreringssystematiek worden als aandachtspunten genoemd:

-             Actualiteit in een meerjarenovereenkomst

-             Meer aandacht voor onderscheid in aanbieders (grootte, intramuraal vs. zorg thuis, specialistische doelgroepen)

-             Honorering meer laten aansluiten bij actualiteit/minder items

-             Meer aandacht voor doelgroep GGZ W

. Verder zijn als belangrijkste suggesties en aandachtspunten  genoemd:

-             Meer sturen op en bevorderen van samenwerking, vernieuwing en innovatie in de regio

-             Domein overstijgende afspraken en financiering  in de regio

-             Extra gelden/budgetafspraak kunnen maken voor innovatie en ontwikkelingen in dialoog met de zorgaanbieders

-             Gezamenlijk optrekken in arbeidsmarktproblematiek

-             Lerend netwerk faciliteren in de regio.

De resultaten en aandachtspunten zijn voor ons belangrijke input voor het beleid 2024 en daarop volgende jaren. 

In gesprek over het zorginkoopbeleid 

In februari zijn er digitale bijeenkomsten georganiseerd waarin aanbieders per regio en per sector met elkaar in gesprek gingen over de inhoudelijke thema's.  Een verslag van deze bijeenkomsten volgt later deze maand op onze website.

 

Zorginkoopbeleid 2023