Projectplannen transitiemiddelen

Op 8 augustus jl. heeft Menzis het aanvullend inkoopbeleid transitiemiddelen 2022-2023 gepubliceerd. Hierover bent u via een mailing geïnformeerd. In dit bericht even de belangrijkste informatie en data bij elkaar.

In het coalitieakkoord ‘omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ 2021-2025, staan een aantal maatregelen die nodig zijn om kwalitatief goede zorg organiseerbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden. Er liggen uitdagingen op het terrein van arbeidsmarkt, regionale samenwerking, het bevorderen van technologie en innovatie en het scheiden van wonen en zorg. Een omslag naar anders werken is nodig. Het realiseren van deze veranderingen en besparingen gaat niet vanzelf. Het ministerie van VWS stelt voor 2022 – 2026 transitiemiddelen beschikbaar voor de V&V en GZ.

In verband met de looptijd van ons huidige inkoopbeleid is een aanvullend beleid gepubliceerd tot en met 2023.

In het aanvullend inkoopbeleid leest u waar de transitiemiddelen voor bestemd zijn en de kaders waarbinnen de zorgkantoren afspraken met zorgaanbieders maken over de inzet van de middelen voor 2022 en 2023. Over dit beleid konden vragen gesteld worden. De gestelde vragen zijn inmiddels gepubliceerd via een Nota van Inlichtingen.

Planning komende periode

  • Uiterlijk 7 oktober 2022: moeten de projectplannen bij het zorgkantoor zijn ingediend via uw zorginkoper
  • Uiterlijk 21 oktober 2022: informeert Menzis Zorgkantoor de zorgaanbieders over welke projecten zijn toegekend en voor welk bedrag
  • Uiterlijk 28 oktober 2022: leggen we de financiële afspraken vast met de kassier ten behoeve van het herschikkingsformulier
  • Uiterlijk 31 oktober 2022: is het NZa formulier ondertekend en ingediend bij de NZa


Meer informatie leest u op de zorginkoop pagina voor 2023