Cliëntenvertrouwenspersonen in de Wlz in 2020

Mensen met een verstandelijke beperking en met een psychogeriatrische aandoening die onvrijwillige zorg krijgen, vallen vanaf 1 januari 2020 onder de Wet zorg en dwang (Wzd). Vanaf dat moment hebben deze mensen wettelijk recht op ondersteuning van een cliëntenvertrouwenspersoon (CVP). De CVP ondersteunt cliënten in het proces van omgaan met onvrede over de geboden onvrijwillige zorg, de opname of het verblijf. De cliëntenvertrouwenspersoon signaleert ook of de rechten van cliënten voldoende gewaarborgd worden.

De inkoop van CVP vraagt om een bijzondere inkoopaanpak

De functie van CVP is nog volop in ontwikkeling, CVP-en worden nog opgeleid worden en de landelijke faciliteit oriënteert zich op de kwaliteit van de CVP. De zorgkantoren hebben daarom gekozen om het eerste en tweede jaar via een pilot in te kopen. De pilot heeft twee doelstellingen:

  • Per 1 januari 2020 is er voor elke Wlz-zorgaanbieder die zorg biedt aan VG, PG en gelijkgestelde cliënten een cliëntenvertrouwenspersoon beschikbaar
  • CVP-en, cliënten, zorgaanbieders en zorgkantoren doen ervaring op

In de loop van 2021 besluiten de zorgkantoren over hoe de inkoop vanaf 2022 vorm krijgt.

Welke CVP-aanbieder is actief in de regio?

Wij hebben een clustering gemaakt van zorgkantoorregio’s. Per cluster is 1 CVP-aanbieder de leverancier van de cliëntenvertrouwenspersoon.

Cliëntenvertrouwenspersoon in de Wet zorg en dwang

In de periodieke overleggen kwam naar voren dat veel zorgaanbieders worstelen met de consequenties van de nieuwe wet. Er is een landelijke Q&A opgesteld om zo duidelijkheid te creëren voor zowel de zorgaanbieders als voor de cliënten.

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit