Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat het Menzis Zorgkantoor aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Keuzevrijheid en het streven naar een hoger niveau van welbevinden en ervaren kwaliteit van zorg en ondersteuning, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten, vormen het vertrekpunt voor ons inkoopbeleid 2019-2023. We kunnen dit niet alleen en daarom zoeken we de samenwerking met landelijke en regionale partijen, zoals onze collega-Zorgkantoren, Menzis Zorgverzekeraar, de gemeenten in onze regio’s en diverse klantorganisaties.

Partnership

Met de door ons gecontracteerde zorgaanbieders werken we samen op basis van partnership. Dit hebben we vorig jaar concreet gemaakt door zorgaanbieders een overeenkomst aan te bieden voor vijf jaar met daarbij een vast starttarief van 92%. Daarnaast hebben zorgaanbieders de mogelijkheid om een tariefopslag van maximaal 5,5% te ontvangen en hanteren we persoonsvolgende bekostiging. Nadere details hiervan zijn te vinden in ons vijfjarig inkoopkader dat gepubliceerd is met de titel: ‘Tijd voor kwaliteit’.

In het inkoopkader geven we aan op welke thema’s Menzis Zorgkantoor zich de komende jaren richt. Langs deze weg informeren wij u over de stappen die wij, vaak samen met onze zorgaanbieders, zetten op de diverse thema’s en in de regio’s. Door het verzamelen van voorbeelden creëren we een kennisbank met beleidsinformatie specifiek voor de inkoop in de Menzis Zorgkantoorregio’s.

Nieuwsbrief

Ook hebben we te maken met nieuwe uitdagingen waar we als Menzis Zorgkantoor beleid op ontwikkelen. Hier willen we onze zorgaanbieders over informeren. Dit doen we aan de hand van de inkoopthema’s die in het Regionaal Inkoopkader 2019-2023 geformuleerd zijn. Via de nieuwsbrief attenderen wij u op updates.

Naast de één-op-één-contacten met onze zorgaanbieders hebben we het afgelopen jaar in diverse settings met meerdere zorgaanbieders gesproken over de nadere invulling van de samenwerking. Zorgaanbieders hebben aangegeven dat er behoefte is om van elkaar te leren en samen te werken. Menzis Zorgkantoor ziet het als taak om zorgaanbieders in verbinding met elkaar te brengen en goede voorbeelden te delen en blijft hier ook de komende jaren aandacht aan besteden.

Kwaliteitskaders

De kwaliteitskaders zijn voor Menzis Zorgkantoor het uitgangspunt bij de zorginkoop. Naast deze kaders is het addendum Kwaliteitskader Extramurale Verpleeghuiszorg ontwikkeld, dat per 1 juli 2019 in werking gaat. Het kwaliteitskader omschrijft waar klanten die thuis wonen met een Wlz-indicatie recht op hebben. Het kwaliteitskader GGZ wordt op dit moment ontwikkeld.

De kwaliteitskaders zijn het vertrekpunt in de dialoog met zorgaanbieders. Zo focussen we de zorginkoop nog meer op het inkopen op basis van kwaliteit. Continue dialoog met onze zorgaanbieders over de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteitskaders staan daarin centraal.

Deze werkwijze past heel goed in de partnershipgedachte van Menzis Zorgkantoor; in gesprek met elkaar blijven gedurende het jaar over de zorg die geleverd wordt, de kwaliteit(verbeteringen) en de goede voorbeelden. Bespreking van de honoreringsitems (items binnen het kwaliteitskader die door onze klanten als waardevol worden gezien) vindt daarom ook plaats tijdens de dialooggesprekken.