Welke kwaliteitskaders hanteert Menzis Zorgkantoor bij de zorginkoop?

De kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Gehandicaptenzorg zijn voor Menzis Zorgkantoor het uitgangspunt bij de zorginkoop. Naast deze kaders voor de intramurale zorg is het addendum Kwaliteitskader Extramurale Verpleeghuiszorg ontwikkeld, dat per 1 juli 2019 in werking is getreden. De kwaliteitskaders zijn het vertrekpunt in de dialoog met zorgaanbieders. Zo focussen we de zorginkoop nog meer op het inkopen op basis van kwaliteit. Continue dialoog met onze zorgaanbieders over de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteitskaders staan daarin centraal.

Kwaliteitsgelden Verpleeghuiszorg

Voor 2018, 2019, 2020 en 2021 zijn er landelijk extra middelen beschikbaar voor de verbetering van de kwaliteit in de verpleeghuiszorg. In 2018 zijn deze middelen opgenomen in de tarieven en voor de overige jaren zijn de middelen beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget.
Het kwaliteitsbudget is bestemd voor het realiseren van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg door inzet van extra zorgpersoneel. Landelijk kan er maximaal 15% van deze middelen breder ingezet worden voor investeringen die bijdragen aan het behalen van de doelstellingen van het kwaliteitskader.
Alleen zorgaanbieders die een kwaliteitsplan met meerjarenbegroting indienen komen in aanmerking voor extra middelen. Hieronder vindt u de documenten die ingediend kunnen worden indien u aanspraak wilt maken op het kwaliteitsbudget 2021.

Aangepast begrotingsmodel kwaliteitsbudget 2021 beschikbaar 

In het aangepaste model is de doorlopende kosten verpleeghuis toegevoegd in stap 4 op tabblad Input Realisatie. Het zorgkantoor berekent de correctie cliëntenmix op basis van de gegevens van de nacalculatie 2021. Deze gegevens hoeft u dus niet in het Vektis portaal in te voeren. In de Aangepaste Toelichting begrotingsmodel KB 2021 staat in deel II meer informatie over de nacalculatie KB2021.

Aanvraag kwaliteitsbudget 2021 Verpleeghuiszorg

In 2021 komt de laatste tranche van het kwaliteitsbudget beschikbaar in de vorm van lumpsum Indien u gebruik kunt maken van kwaliteitsbudget in 2021 heeft u van Menzis Zorgkantoor bericht ontvangen met het maximaal gereserveerde bedrag gebaseerd op het indicatieve eindperspectief 2022 [1] . De berekeningssystematiek van het indicatieve eindperspectief is nader omschreven in paragraaf 4.2.1. van het Landelijk inkoopkader Wlz 2021-2023.

Indien u een aanvraag kwaliteitsbudget wilt indienen levert u het kwaliteitsplan en bijbehorende begroting voor 31 december 2020 in bij uw zorginkoper. Voor informatie over de werkwijze van de aanvraag kwaliteitsbudget 2021 verwijzen wij u naar het landelijk inkoopkader Wlz 2021-2023.

Hieronder vindt u de nieuwste versie van het begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2021. Zorgverzekeraars Nederland heeft samen met Actiz een infosheet gemaakt met een samenvatting van alle informatie over het kwaliteitsbudget 2021. De betreffende documenten kunt u downloaden op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Vragen

Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze documenten vragen over de aanvraag kwaliteitsbudget 2020, neem dan contact op met uw zorginkoper. Het kwaliteitsplan met een aanvraag voor het kwaliteitsbudget 2020 kunt u tot 31 december 2019 bij Menzis Zorgkantoor indienen.

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit