Kwaliteitskaders

Welke kwaliteitskaders hanteert Menzis bij de zorginkoop?

Publicatiedatum: 22-11-2019

De kwaliteitskaders zijn voor Menzis Zorgkantoor het uitgangspunt bij de zorginkoop. Naast deze kaders is het addendum Kwaliteitskader Extramurale Verpleeghuiszorg ontwikkeld, dat per 1 juli 2019 in werking gaat. Het kwaliteitskader omschrijft waar klanten die thuis wonen met een Wlz-indicatie recht op hebben.

De kwaliteitskaders zijn het vertrekpunt in de dialoog met zorgaanbieders. Zo focussen we de zorginkoop nog meer op het inkopen op basis van kwaliteit. Continue dialoog met onze zorgaanbieders over de ontwikkelingen met betrekking tot de kwaliteitskaders staan daarin centraal.

Partnership

Deze werkwijze past heel goed in de partnershipgedachte van Menzis Zorgkantoor; in gesprek met elkaar blijven gedurende het jaar over de zorg die geleverd wordt, de kwaliteit(verbeteringen) en de goede voorbeelden. Bespreking van de honoreringsitems (items binnen het kwaliteitskader die door onze klanten als waardevol worden gezien) vindt daarom ook plaats tijdens de dialooggesprekken.

Kwaliteitsgelden Verpleeghuiszorg

Voor 2018, 2019, 2020 en 2021 zijn er landelijk extra middelen beschikbaar voor de verbetering van de kwaliteit in de verpleeghuiszorg. In 2018 zijn deze middelen opgenomen in de tarieven en voor de overige jaren zijn de middelen beschikbaar in de vorm van een kwaliteitsbudget. Het kwaliteitsbudget is bestemd voor de inzet van extra zorgpersoneel. Maximaal 15% van deze middelen kan breder ingezet worden. Alleen zorgaanbieders die een kwaliteitsplan met meerjarenbegroting indienen komen in aanmerking voor extra middelen. Hieronder vindt u de documenten die ingediend kunnen worden indien u aanspraak wilt maken op de kwaliteitsgelden 2019 en 2020.

Aanvraag kwaliteitsbudget 2020 Verpleeghuiszorg

Voor 2020 is er landelijk 1,1 miljard beschikbaar gekomen in de vorm van een kwaliteitsbudget. Indien u aanspraak kunt maken op deze middelen heeft u van ons een bericht ontvangen met het maximaal gereserveerde budget dat voor u van toepassing is. Voor informatie over de werkwijze van de aanvraag kwaliteitsbudget 2020 verwijzen wij u naar het landelijk inkoopbeleid: Aanvulling 2020 Landelijk Inkoopkader Wlz 2018-2020 bestaande zorgaanbieders.

Hieronder vindt u de nieuwste versie van het begrotings- en verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 2020. De zorgkantoren heeft samen met Actiz een infosheet gemaakt met een samenvatting van alle informatie over het kwaliteitsbudget 2020. De betreffende documenten kunt u hieronder downloaden.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze documenten vragen over de aanvraag kwaliteitsbudget 2020, neem dan contact op met uw zorginkoper. Het kwaliteitsplan met een aanvraag voor het kwaliteitsbudget 2020 kunt u tot 31 december 2019 bij Menzis Zorgkantoor indienen.

Aanvraag kwaliteitsbudget 2019 Verpleeghuiszorg

Voor 2019 is er landelijk 600 miljoen euro extra beschikbaar gekomen voor de verpleeghuiszorg in de vorm van een kwaliteitsbudget. Het kwaliteitsbudget is bestemd voor de inzet van extra zorgpersoneel. Maximaal 15% van deze middelen kan breder ingezet worden. Alleen zorgaanbieders die een kwaliteitsplan met meerjarenbegroting indienen komen in aanmerking voor extra middelen.

Tool
In samenspraak met ActiZ en individuele zorgorganisaties heeft ZN de afgelopen weken een tool ontwikkeld, waarmee zorgorganisaties hun kwaliteitsbudget kunnen onderbouwen. Met de tool kunt u een (meerjaren)begroting opstellen voor de inzet van extra personeel en overige investeringen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. De informatie in de tool sluit aan op de informatie uit de begroting van het kwaliteitsplan en voegt u als bijlage toe aan het kwaliteitsplan.

Meer informatie is omschreven in de Aanvulling 2019 ZN Inkoopkader Wlz 2018 - 2020 bestaande zorgaanbieders, de Aanvullende Nota van Inlichtingen Landelijke vragen extra middelen verpleeghuiszorg bij aanvulling 2019 Wlz en het Verantwoordingsmodel kwaliteitsbudget V&V.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.