Arbeidsmarkt

Wat zijn de uitdagingen op de arbeidsmarkt?

Om te voldoen aan de vragen van onze klanten is de toegankelijkheid in de Wlz het belangrijkste thema. Zowel op het vlak van capaciteit, technologie, als beschikbaarheid van personeel, willen wij zorgaanbieders stimuleren om mee te bewegen met de (voorspelde) toename in de klantvraag. Deze thema’s staan in nauw verband met elkaar. Om de toegankelijkheid van zorg in de toekomst te waarborgen zal zowel op het gebied van inzet van capaciteit en personeel en op het gebied van technologie, gekeken moeten worden naar de efficiënte inzet. Menzis Zorgkantoor neemt deel aan diverse overlegtafels over de beschikbaarheid van zorg en personeelscapaciteit in de regio’s. Daarvoor zijn onder andere de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT) tafels waar gezamenlijk gekeken wordt naar de aanpak van huidige en toekomstige tekorten. Het zorgkantoor en zorgaanbieders signaleren dat de beschikbaarheid van voldoende, toegankelijke en bereikbare zorg onder druk staat, doordat er een tekort dreigt te ontstaan aan deskundig personeel. Daarnaast zien we dat er grenzen zijn aan de hoeveelheid mantelzorg die burgers kunnen leveren.

Het zorgkantoor gaat in het najaar aan de slag met het opstellen van regioplannen in de ouderenzorg om zo vraag en aanbod in beeld te brengen. Ook zijn we in de gehandicaptenzorg bezig met het opzetten van overlegtafels omtrent complexe casuïstiek.

Arnhem en Achterhoek

Uit de gegevens die zorgaanbieders in het Vektis-portaal hebben ingevoerd over de resultaten 2019, zien wij in de regio Arnhem en Achterhoek dat er in totaal een toename is van 725 fte. Met name op leerlingen (168 fte) en op de niveaus 1, 2 en 3 is het zorgaanbieders gelukt om veel personeelsleden aan te nemen. Een totale verdeling van de niveaus vindt u hieronder.

Groningen

Uit de gegevens die zorgaanbieders in het Vektis portaal hebben ingevoerd over de resultaten 2019, zien wij in de regio Groningen dat er in totaal een toename is van 430 fte. Hierbij is het zorgaanbieders met name gelukt om niveau 1 en 2 aan te nemen.

Twente

In de regio Twente is het zorgaanbieders gelukt om 687 fte zorgpersoneel extra aan te nemen vanuit het kwaliteitsbudget. Waarbij de meeste zorgverleners die aangenomen zijn het opleidingsniveau 2 of 3 hebben (22% en 29 %).

Daarnaast zijn zorgaanbieders aan de slag gegaan met de transitiemiddelen. De regio Twente kenmerkt zich door veel samenwerking in allerlei gremia en op allerlei niveaus. Vanuit de transitiemiddelen zijn veel plannen ontwikkeld en in gang gezet. Eind 2019 is besloten een stuurgroep in het leven te roepen. De belangrijkste rol van deze stuurgroep is het concretisering van de topics en meer focus op resultaten. Daarnaast zal de programmamanager de kartrekkers gaan ondersteunen.

Werkdruk

Zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg werken steeds vaker met ZZP’ers en uitzendkrachten, waardoor de loonkosten toenemen en er meer (risico op) discontinuïteit van zorg ontstaat. Hierdoor loopt de werkdruk voor het vaste personeel verder op, met een stijging van het verzuim en een groter verloop tot gevolg. Uit de landelijke monitor 2019 gehandicaptenzorg is gebleken dat 46% van de werknemers de werkdruk te hoog vindt. Wij willen zorgaanbieders stimuleren om hier aandacht voor te hebben. Mede daarom vinden wij het van belang dat zorgaanbieders medewerkerstevredenheidsonderzoeken houden en inzetten op de uitkomsten hiervan.
Juist in teams die werken met klanten met een verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek en klanten met ernstige meervoudige beperkingen, groeit het aantal moeilijk vervulbare vacatures. Uit de kerncijfers van de gehandicaptenzorg blijkt dat 22% van de werknemers het idee heeft dat intimidatie, agressie en geweld door patiënten en klanten het afgelopen jaar zijn toegenomen.

De sector heeft daarnaast ook te maken met een groep oudere medewerkers; hierbij roepen wij zorgaanbieders op om te investeren in deze groep, zodat zij langer inzetbaar blijven in de sector. Daarnaast ervaren zorgaanbieders knelpunten bij het aantrekken en behouden van personeel bij klanten met een intensieve zorgvraag. Collegiale uitlening van personeel en samenwerking in de regio is mogelijk een antwoord. Daarnaast zijn zorgaanbieders bezig met het intern opleiden van medewerkers. Waaronder Stichting Elver:


Duurzame inzetbaarheid

Door de druk op deskundig zorgpersoneel en het groeiend aantal vacatures in de zorg, is het van groot belang dat zorgaanbieders het bestaande personeel blijven binden en boeien aan de organisatie en daarmee aan zorg. Menzis Zorgkantoor ziet het als één van haar taken om duurzame inzetbaarheid te stimuleren bij zorgaanbieders. Een duidelijke visie en goed uitgedacht beleid is hierin onontbeerlijk om lading te geven aan het begrip duurzame inzetbaarheid. In 2021 is duurzame inzetbaarheid van personeel onderdeel van de dialooggesprekken die we met zorgaanbieders houden. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de themapagina van Menzis over duurzame inzetbaarheid.

Medische Generalistische Zorg

Eén van de belangrijkste knelpunten die wij op dit moment signaleren is de inzet van medische zorg. Het afgelopen jaar zijn er ook in de Menzis regio’s diverse signalen geweest over afnemende beschikbaarheid en organiseerbaarheid van zorg die huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen verstandelijk gehandicapten verlenen aan mensen met een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarom willen wij zorgaanbieders stimuleren om de beschikbare capaciteit aan medische disciplines optimaal in te zetten, door taakherschikking te stimuleren en mee te denken over de inzet van extra middelen, zoals het kwaliteitsbudget. Wij zien diverse initiatieven ontstaan waarbij regionaal invulling gegeven wordt aan vraagstukken rondom triage en zorginzet. Wij willen deze initiatieven stimuleren en zien dit als een noodzakelijke stap naar de toekomst om zorg in de regio’s voor alle burgers te waarborgen.

Kwaliteitsbudget en Transitiemiddelen VenV

Naast knelpunten zien wij ook mooie initiatieven ontstaan. Vanaf 2019 hebben zorgaanbieders individueel een kwaliteitsbudget ontvangen, waarmee zij personeel aan kunnen nemen in de verpleeghuizen. De eerste resultaten over 2019 laten zien dat er een toename is van het aantal fte in de drie Menzis regio’s. Daarbij zien we dat in alle regio’s een toename van de inhuur heeft plaatsgevonden in 2019. Voor 2020 wordt het omzetten van personeel niet in loondienst naar personeel in loondienst, via het kwaliteitsbudget, beter vergoed. Wij zien het als een positieve ontwikkeling als zorgaanbieders meer personeel in loondienst hebben om de continuïteit van zorg te waarborgen.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.