Wat gebeurt er op het gebied van innovatie?

De trends in zorgland zijn evident; er is een toename in het aantal mensen dat een beroep doet op langdurige zorg, tegelijkertijd zien we in diezelfde periode een forse afname van de beroepsbevolking. De inzet van zorgtechnologie, eHealth, (bewezen) innovatie, preventie, slimmer werken en behoud van personeel is onontbeerlijk om de beschikbaarheid van zorg in toekomst te kunnen borgen.

In december 2020 is het rapport “Sociale en technologische innovatie” van de Commissie Werken in de zorg gepubliceerd. Het rapport gaat in op de lessons learned en de versnelling van technologie tijdens corona. De aanbeveling in dit rapport om regionale samenwerking rondom een gezamenlijke innovatie agenda nemen wij ter harte.

Het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ van de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen van 15 januari 2020, ondersteunt voorgaande conclusie. Een van de adviezen uit het rapport is dat ‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden, voor zorgprofessionals én ook voor de ouderen. Het is een van de weinige oplossingsrichtingen die kan leiden tot een grotere intensiteit en hogere kwaliteit van zorg zónder inzet van meer arbeidskrachten en zonder de daaruit voortvloeiende verergering van het probleem van de betaalbaarheid en organiseerbaarheid van de zorg.

Innovatie moet waarde toevoegen

Er zijn veel innovaties die toegepast kunnen worden in de Wlz. Zo zijn er innovaties die het werken voor medewerkers ‘slimmer’ maken en zijn er innovaties die het welbevinden van klanten bevorderen door hun eigen regie te geven, zodat zij hun autonomie zoveel mogelijk behouden. Daarnaast zijn er innovaties denkbaar die (secundaire) preventieve taken op zich kunnen nemen. Menzis Zorgkantoor is van mening dat zorgtechnologie en innovatie gericht moet zijn op waarde toevoeging voor de klant en ziet het als een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders actief bezig gaan met vernieuwingen.

We merken in onze contacten met zorgaanbieders dat nut en noodzaak van technologie steeds breder wordt onderschreven. Veel aandacht gaat uit naar communicatiemiddelen en technologie die mensen in beweging houdt (veelal digitale spelletjes). Daarnaast is er steeds meer aandacht voor monitoring zoals het meten van saturatie en temperatuur op afstand.

Extra middelen

In Twente, is met behulp van transitiemiddelen, onder andere ingezet op een mobile unit waarin meerdere technologische hulpmiddelen beschikbaar zijn, zodat medewerkers ermee kunnen oefenen bij hun eigen locatie. In alle drie de regio’s worden transitiemiddelen ingezet voor visievorming op de inzet van technologie en in het verlengde daarvan op het meer digivaardig maken van het personeel.
Veel zorgaanbieders hebben gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling SET COVID-19, om extra digitale toepassingen versneld in te zetten voor thuiswonende ouderen en mensen met een chronische beperking of ziekte. Menzis ziet dit als een positieve ontwikkeling waarbij zorgaanbieders actief bezig gaan om de zorg voor klanten op afstand te waarborgen.

Digitale zorg

Afgelopen jaar is er veel ontwikkeld op het gebied van zorg op afstand. Waar zorgaanbieders al tijden bezig zijn met het ontwikkelen, heeft corona en bijbehorende financieringsmogelijkheden, waaronder de verruimde mogelijkheden voor het leveren van zorg op afstand, geleid tot een versnelling van de implementatie.

Het Zorg Innovatie Forum heeft begin april in kaart gebracht welke digitale middelen en toepassingen ouderen gebruiken, en waar de wensen en behoeften liggen. Uit de enquête kwam naar voren dat ouderen graag meer willen videobellen, met meerdere personen tegelijk en ook contact met een zorginstelling digitaal willen voeren. Dit biedt veel mogelijkheden voor zorgaanbieders om de zorg op afstand anders vorm te gaan geven. Dit sluit mooi aan bij de app die Menzis Zorgkantoor, samen met MantelzorgNL heeft ontwikkeld. De MantelzorgNL-app is te downloaden in de App Store (iPhone) en Google Playstore (Android).


AppMantelzorgNL

Deze app heeft Menzis Zorgkantoor in samenwerking met MantelzorgNL ontwikkeld. Het doel is om deze doelgroep goed te kunnen informeren, de juiste weg te kunnen wijzen in het ingewikkelde zorglandschap en met elkaar in contact te brengen. Zo kunnen we deze belangrijke groep binnen de zorg beter ondersteunen. In deze app vinden mantelzorgers onder andere informatie op veel gestelde vragen zoals: 'Waar kan ik terecht met vragen over wetten en regels? Wat is er financieel geregeld? Hoe combineer ik werk en mantelzorg?'

Ten tijde van de corona-uitbraak is het nut en noodzaak van digitalisering, en met name zorg op afstand, nogmaals duidelijk geworden en zijn veel initiatieven omarmd door zorgaanbieders, ook in de Wlz. Hieronder nemen we u mee in een aantal mooie voorbeelden van zorg op afstand.

Project NAAST

Eerder hebben wij aandacht besteed aan het project NAAST, waarbij er door middel van verschillende toepassingen zorg op afstand ingezet wordt bij verschillende zorgaanbieders.

Digicontact

DigiContact levert door middel van (beeld)bellen 24/7 professionele zorg en ondersteuning op afstand aan zorgvragers en mantelzorgers in de VG, GGZ en ouderenzorg. Ook bieden zij een consultatie- en triagedienst aan voor zorgmedewerkers en mantelzorgers om of afstand mee te denken over complexe zorgsituaties.

UwCompaan

Een laagdrempelig platform die gebruikers, familie, vrienden en zorgverleners kan ondersteunen die zorg nodig hebben. Zij faciliteren beeldbellen met een zorgverlener maar ook thuismetingen, eenvoudig toegang tot het digitale cliëntendossier en het aanbieden van video’s om de revalidatie te bevorderen. Daarnaast bevorderen zij het welzijn van ouderen. Bijvoorbeeld door digitale sociale contacten met familie en vrienden makkelijker te maken. Ook ontlasten we mantelzorgers door zorg digitaal te verdelen over meerdere personen. Daarbij kunt u denken aan familie op afstand, inzet van buurtbewoners, vrijwilligers en informele wijkdiensten.

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit