Innovatie

Wat gebeurt er op het gebied van innovatie?

De trends in zorgland zijn evident; er is een toename in het aantal mensen dat een beroep doet op langdurige zorg, tegelijkertijd zien we in diezelfde periode een forse afname van de beroepsbevolking. De inzet van zorgtechnologie, eHealth, (bewezen) innovatie, preventie, slimmer werken en behoud van personeel is onontbeerlijk om de beschikbaarheid van zorg in toekomst te kunnen borgen.

In het in april 2019 verschenen CPB-rapport 'Kennissynthese over de zorg voor zelfstandig wonende 75-plussers, knelpunten en toekomstige ontwikkelingen' is aangegeven dat technologische hulpmiddelen een grotere rol (gaan) spelen in de zorg en leiden tot veranderingen in de aard van de werkzaamheden van professionals. Werkzaamheden van zorgprofessionals verplaatsen zich, waarbij zij zich moeten richten op andere aspecten van de zorgvraag van klanten zoals welbevinden, eigen regie en preventie. Dit alles betekent dat er behoefte is aan innovatie, in de breedste zin van het woord.

Het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ van de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen van 15 januari 2020, ondersteunt voorgaande conclusie. Eén van de adviezen uit het rapport is dat ‘digitaal het nieuwe normaal’ moet worden, voor zorgprofessionals én ook voor de ouderen. Het is een van de weinige oplossingsrichtingen die kan leiden tot een grotere intensiteit en hogere kwaliteit van zorg zónder inzet van meer arbeidskrachten en zonder de daaruit voortvloeiende verergering van het probleem van de betaalbaarheid en organiseerbaarheid van de zorg.

Innovatie moet waarde toevoegen

Er zijn veel innovaties die toegepast kunnen worden in de Wlz. Zo zijn er innovaties die het werken voor medewerkers ‘slimmer’ maken en zijn er innovaties die het welbevinden van klanten bevorderen door hun eigen regie te geven, zodat zij hun autonomie zoveel mogelijk behouden. Daarnaast zijn er innovaties denkbaar die (secundaire) preventieve taken op zich kunnen nemen. Menzis Zorgkantoor is van mening dat zorgtechnologie en innovatie gericht moet zijn op waarde toevoeging voor de klant en ziet het als een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders actief bezig gaan met vernieuwingen.

We merken in onze contacten met zorgaanbieders dat nut en noodzaak van technologie steeds breder wordt onderschreven. Veel aandacht gaat uit naar communicatiemiddelen en technologie die mensen in beweging houdt (veelal digitale spelletjes). Daarnaast is er steeds meer aandacht voor monitoring zoals het meten van saturatie en temperatuur op afstand.


Extra middelen

In Twente, is met behulp van transitiemiddelen, onder andere ingezet op een mobile unit waarin meerdere technologische hulpmiddelen beschikbaar zijn, zodat medewerkers ermee kunnen oefenen bij hun eigen locatie. In alle drie de regio’s worden transitiemiddelen ingezet voor visievorming op de inzet van technologie en in het verlengde daarvan op het meer digivaardig maken van het personeel.

Veel zorgaanbieders hebben gebruik gemaakt van de tijdelijke regeling SET COVID-19, om extra digitale toepassingen versneld in te zetten voor thuiswonende ouderen en mensen met een chronische beperking of ziekte. Menzis ziet dit als een positieve ontwikkeling waarbij zorgaanbieders actief bezig gaan om de zorg voor klanten op afstand te waarborgen.

Kennisdeling

Menzis Zorgkantoor ziet het als taak om lerende netwerken te ondersteunen en verbindingen te leggen tussen zorgaanbieders om zo best practices met elkaar te delen. In alle drie de Menzis regio’s zijn netwerken actief.

Arnhem  Groningen Twente/Achterhoek 
 Door de V&V-organisaties in de regio’s Arnhem, Foodvalley, Nijmegen en Rivierenland wordt het project De zorgmedewerker en technologie uitgevoerd. In dit project worden de opgedane kennis en ervaring van de projecten Tech@doptie en Digivaardig in de zorg samengevoegd en worden zittende V&V professionals in de ouderenzorg goed voorbereidt om te functioneren in een voortdurend veranderende zorg & welzijn omgeving, waarin technologie als vanzelfsprekend aanwezig is. Daarnaast krijgen zorgorganisaties handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan met een visie op technologie en deze verandering strategisch uit te werken voor de eigen organisatie.  In Groningen wordt in 2020 ingezet op het versterken van de digivaardigheden van verplegenden en verzorgenden, waardoor inzet van technologie vanzelfsprekender wordt. Daarnaast is een netwerk van ruim 40 organisaties in Noord-Nederland actief onder de naam Zorg Innovatie Forum (ZIF). Het ZIF maakt zich sterk voor structurele innovatie op het gebied van gezondheid. Zie ook www.zorginnovatieforum.nl/  Om zorgaanbieders de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen met diverse technologische innovaties heeft TZA (Technologie & Zorg Academie) een probeerservice in Almelo en Enschede. Onderdeel van de probeerservice is ook een bus die op locatie komt. Dit is gefinancierd met transitiemiddelen. Daarnaast wordt in samenwerking met 8 zorgorganisaties, het Graafschap College, een vestiging van de TZA in de Achterhoek (Ulft), opgebouwd. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de website van de Technologie & Zorg Academie.

Naast de hiervoor geschetste netwerken zijn er nog vele andere samenwerkingen en individuele zorgorganisaties actief met (technologische) innovaties. In het kader van kennisdeling laten wij u hierna meerdere voorbeelden zien.


Innovatie in de arbeidsmarkt

Menzis Zorgkantoor ziet vele innovaties ontstaan die bij kunnen dragen aan het welbevinden en eigen regie van onze klanten, maar mogelijk ook een oplossing kunnen bieden voor de arbeidsmarktproblematiek. Bij het thema arbeidsmarkt worden voorbeelden benoemd die in de ouderenzorg toegepast worden. Ook in de gehandicaptenzorg zien we vele initiatieven.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.