Optimale aansluiting bij het levenspad van de klant

Hoe sluit Menzis Zorgkantoor aan bij het levenspad van de klant?

Aansluiten bij het levenspad van de klant vormt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. We willen de zorg voor onze Wlz-klanten op de juiste plek organiseren, waarbij zoveel mogelijk de klant in zijn omgeving kan blijven wonen. Het langer thuis wonen van ouderen in de Wlz vergt een andere inspanning van zorgaanbieders. Menzis Zorgkantoor hecht veel waarde aan toekomstplanning (“Advanced care planning”), waarbij zorgaanbieders preventief met ouderen in gesprek gaan over hun toekomst. Hierbij is het belangrijk dat er, naast de invulling van de zorgvraag, ook aandacht is voor andere thema’s zoals toekomstbestendig wonen en eenzaamheid. Deze thema’s worden besproken tijdens de dialooggesprekken.

De complexiteit van de zorgvraag van klanten in de Wlz maakt dat in de eigen woning blijven wonen niet altijd haalbaar is. Daarom is het ook in de Wlz van belang om te kijken naar de juiste zorg op de juiste plek. Dit kan door de inzet van technologie en door clustering van woningen zodat klanten in de woonwijk kunnen blijven wonen, maar vergt in sommige gevallen ook een verhuizing naar een andere woonvoorziening. Ook dan hechten wij veel waarde aan het aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten.


Welbevinden

In de ouderenzorg ligt naast het lichamelijk functioneren steeds meer nadruk op aspecten zoals het mentaal en spiritueel functioneren, kwaliteit van leven, algemeen dagelijks functioneren en sociaal maatschappelijke participatie. Machteld Huber heeft het concept positieve gezondheid geïntroduceerd dat aandacht heeft voor deze aspecten. Om aan te sluiten bij de veranderende zorgvraag van ouderen lopen diverse initiatieven.

Om kennisdeling over deze initiatieven te stimuleren heeft Menzis Zorgkantoor in oktober bijeenkomsten in de regio’s gehouden waarin we aandacht hebben besteed aan kwaliteit in de verpleeghuissector. Tijdens deze bijeenkomsten hebben diverse partijen een workshop gegeven over hun initiatief: RAI, Ipvb en het Leefplezierplan.

RAI staat voor Resident Assessment Instrument. De basis vormen systematische observaties over een kwetsbare persoon. Op basis daarvan wordt evidence‐based beslisondersteuning voor zowel professionals, als organisaties gegenereerd. Een groot internationaal netwerk van wetenschappers en zorgprofessionals ‘interRAI’ genoemd, werkt continu aan verdere verbeteringen. Menzis Zorgkantoor ziet in deze methodiek een ontwikkeling die de verandering in welbevinden en medische situatie van de klant centraal zet. Gezien de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, waarbij de vraag naar personeel hoger is als de aanwezigheid van (zorg)personeel, lijkt deze ontwikkeling bij te dragen aan het behouden van kwalitatief goede op evidence gebaseerde zorg aan klanten. Ook kunnen wijzigingen in zorgvraag goed in kaart gebracht te kunnen worden door middel van het systeem.

Het Individueel Persoons Volgend Budget (Ipvb) verschuift de zeggenschap en regie naar de cliënt, in samenwerking met de zorgmedewerker. Het systeem van het Ipvb heeft zowel een harde als zachte kant. Vanuit de zachte kant wordt de vraag en wens van de klant centraal gezet. Hierbij wordt de vraag van de bewoner uitgangspunt van zorgverlening en vormt het de basis van het zorgplan. Wat er specifiek aan is bij het Ipvb is dat het de vraag van de klant koppelt aan de kosten van de zorg. 

Norschoten heeft de werkwijze van het Ipvb toegepast binnen hun organisatie. Zij geven aan dat doordat er een vertaling gemaakt wordt naar het budget transparant wordt wat mogelijk is voor de klant en kan de klant de keuze maken welke zorg hij belangrijk vind. De zorgaanbieder gaat dus echt vraag gestuurd te werk.

Het nieuw ontwikkelde Leefplezierplan is een handzaam model dat bruikbaar is als minimale standaard voor alle gegevens die nodig zijn om bewoners van het verpleeghuis goede zorg te bieden. Werken met het Leefplezierplan spoort medewerkers aan tot een meer persoonlijke ondersteuning, in plaats van zich vooral te richten op medische en behoeftegerichte zorg. Wie positieve ervaringen op de voorgrond plaatst en daar dagelijks iets mee probeert te doen, staat telkens stil bij wat echt van betekenis is voor iemand.

Vraag centraal stellen 

In de gehandicaptenzorg is Siza bezig met een project ‘Regie in eigen hand’. Binnen het project kunnen bewoners een deel van het budget naar eigen voorkeur inzetten. Hierdoor kunnen bewoners zelf een medewerker inhuren op tijden dat hij dat wil.

We volgen diverse initiatieven, waarin ouders van kinderen met een (meervoudige) beperking zelf aan het roer staan om een woonplek voor hun kinderen te realiseren. In gelijkwaardige samenwerking met een zorgaanbieder wordt in de woonomgeving van de gezinnen een woon-werkplek gerealiseerd waarin de benodigde zorg goed is geregeld maar ook aandacht is voor het welbevinden en sociaal leven van de kinderen.

Wij zien het als een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders de daadwerkelijke vraag van klanten centraal stellen en hier, binnen de grenzen van hun mogelijkheden, invulling aan geven.

 

Deeltijd verblijf

Vanaf 1 januari 2020 is in de Wlz deeltijd verblijf mogelijk. Deeltijd verblijf combineert de leveringsvormen “verblijf” en “MPT/PGB” en is een verruiming op het bestaande “logeren” zoals we het nu kennen onder de modulaire zorg.

Wij vinden het deeltijd verblijf een mooie ontwikkeling die past binnen het beleid om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Deeltijd verblijf verkleint de overstap van zorg thuis naar een volledige opname en kan mantelzorg ontlasten. We vinden het belangrijk dat klanten door deze regeling ook de zorg thuis op adequate wijze kunnen invullen. Dit kan via zorg in natura middels een MPT en/of PGB.

In het levenspad van de klant kan er een groei zijn van zorg thuis naar opname waarin logeren en vervolgens deeltijd wonen logische tussenstappen zijn. We stimuleren zorgaanbieders om zorgaanbod te creëren die aansluit bij de wensen van de klant. Deeltijd verblijf kan in tijd van beperkte capaciteit een mogelijke oplossing zijn.

Samenwerking

Tijdens de zorgaanbiedersbijeenkomsten in maart 2019 hebben zorgaanbieders ons gevraagd om nadrukkelijker de verbinding op te zoeken met andere partijen. Menzis Zorgkantoor overlegt regelmatig met verschillende gemeenten over de aansluiting tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijk thema waarin we nadrukkelijk samenwerking zoeken met gemeenten is de overheveling van de GGZ. Samen met gemeenten maken we prognoses voor omvang van de instroom en stemmen we onze inkoop waar mogelijk af. Concreet voorbeeld hierin zijn de kwaliteitsuitgangspunten die we in gezamenlijkheid vormgeven voor de Wlz.

Naast de overheveling van de GGZ hebben we regionaal werkagenda's vastgesteld waarin diverse thema’s opgenomen zijn, waaronder: Effectief samenwerken in de wijk, Clientondersteuning en Overgang 18-/18+. De werkagenda met regionale inkleuring is te vinden via de website www.werkagendamenzisgemeenten.nl.


Kennis delen 

Ook met zorgaanbieders delen we kennis en proberen we knelpunten in de regio op te lossen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Bijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen om kennis en informatie te delen
  • Het centreren van zorgaanbod voor dementerende ouderen met complexe psychiatrische problematiek in Twente
  • Creëren van specifieke opvang van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en bijkomende gedragsproblematiek in de regio Arnhem
  • Ontwikkelen van een acute care unit voor ouderen in de Achterhoek

In Twente is met een aantal GZ-zorgaanbieders een structurele overlegtafel actief. Deze overlegtafel is in het leven geroepen om van elkaar te leren en diverse knelpunten te bespreken. We merken dat zorgaanbieders elkaar nu ook buiten de overlegtafels om sneller weten te vinden.

Omdat het beleid niet altijd aansluit bij de situatie van de individuele klant, gaan onze Zorginhoudelijk adviseurs steeds vaker in overleg over casuïstiek. Dit kan gaan om een individuele klant die een passende plek nodig heeft of de wijze waarop de zorg thuis ingericht kan worden om doelmatig en verantwoord thuis te wonen.

Als u meer informatie wenst over bovenstaande initiatieven neemt u dan contact op met uw zorginkoper.

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.