Optimale aansluiting bij het levenspad van de klant

Hoe sluit Menzis Zorgkantoor aan bij het levenspad van de klant?

Aansluiten bij het levenspad van de klant vormt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. We willen de zorg voor onze Wlz-klanten op de juiste plek organiseren, waarbij zoveel mogelijk de klant in zijn omgeving kan blijven wonen.

In december 2020 hebben zorgkantoren regionale capaciteitsplannen voor de ouderenzorg gepubliceerd. Uit deze plannen is gebleken dat we landelijk 25.000 extra verpleeghuisbedden nodig hebben in 2040. Wij roepen alle betrokken partijen op om extra stappen te zetten om deze bedden in de toekomst te kunnen realiseren. Naast extra capaciteit geloven wij in de inzet van technologie, samenwerking en preventie.

Preventie

Voor alle mensen geldt dat meer aandacht voor preventie kan bijdragen aan langer zelfredzaam zijn en minder afhankelijk van zorg. Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de zorgbehoefte is gerelateerd aan leefstijl. We sluiten aan bij de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord. Menzis gaat hiermee aan de slag om de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en beschikbaar te houden voor iedereen.

Advanced Care Planning
Het langer thuis wonen van ouderen in de Wlz vergt een andere inspanning van zorgaanbieders. Menzis Zorgkantoor hecht veel waarde aan toekomstplanning (“Advanced care planning”), waarbij zorgaanbieders preventief met ouderen in gesprek gaan over hun toekomst. Hierbij is het belangrijk dat er, naast de invulling van de zorgvraag, ook aandacht is voor andere thema’s zoals toekomstbestendig wonen en eenzaamheid.

De complexiteit van de zorgvraag maakt dat in de eigen woning blijven wonen niet altijd haalbaar is. Daarom is het ook in de Wlz van belang om te kijken naar de juiste zorg op de juiste plek. Dit kan door de inzet van technologie en door clustering van woningen, zodat klanten in de woonwijk kunnen blijven wonen, maar vergt in sommige gevallen ook een verhuizing naar een andere woonvoorziening. Ook dan hechten wij veel waarde aan het aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten.

Crisiszorg
We willen voorkomen dat iemand noodgedwongen aanspraak moet maken op een crisisplaatsing. Daarom zijn we vanaf 1 januari 2021 gestart met het verder professionaliseren van de toegang tot crisiszorg voor de gehandicaptenzorg. We werken vanaf 1 januari met Crisisregisseurs en Crisis ondersteuningsteams. In Nederland werken al een aantal regio’s met de inzet hiervan. In deze regio’s zien we mooie resultaten rondom het terugdringen van crisisopnames. We gaan in 2021 onderzoeken of de inzet van ambulante teams in de V&V een effectief middel is om zo te voorkomen dat mensen gedwongen opgenomen dienen te worden.

Welbevinden

In de ouderenzorg ligt naast het lichamelijk functioneren steeds meer nadruk op de kwaliteit van leven, algemeen dagelijks functioneren en sociaal maatschappelijke participatie. Machteld Huber heeft het concept positieve gezondheid geïntroduceerd dat aandacht heeft voor deze aspecten. We zien het als onze taak om goede voorbeelden zoals deze visie op gezondheid te verspreiden en partijen met elkaar in contact te brengen om van elkaar te leren.

Vraag centraal stellen

We volgen diverse initiatieven waarin ouders van kinderen met een (meervoudige) beperking zelf aan het roer staan om een woonplek voor hun kinderen te realiseren. In gelijkwaardige samenwerking met een zorgaanbieder wordt in de woonomgeving van de gezinnen een woonplek gerealiseerd waar eventueel ook mogelijkheden voor dagbesteding zijn. Een plek waarin de benodigde zorg goed is geregeld, maar ook aandacht is voor het welbevinden en sociaal leven van de kinderen.

Wij zien het als een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders de daadwerkelijke vraag van klanten centraal stellen en hier, binnen de grenzen van hun mogelijkheden, invulling aan geven. Als zorgkantoor proberen we die klantwensen goed in beeld te krijgen door contact te leggen met klanten, cliëntenraden en klantorganisaties.

Samenwerking

Menzis Zorgkantoor overlegt regelmatig met verschillende gemeenten over de aansluiting tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijk thema waarop we nadrukkelijk samenwerking zoeken met gemeenten is de overheveling van de GGZ. Samen met gemeenten maken we prognoses voor omvang van de instroom en stemmen we onze inkoop waar mogelijk af. Concreet voorbeeld hiervan is de kwaliteitsuitgangspunten die we in gezamenlijkheid vormgeven voor de Wlz.

Naast de overheveling van de GGZ hebben we regionaal werkagenda’s vastgesteld, waarin diverse thema’s opgenomen zijn, waaronder: Effectief samenwerken in de wijk, Cliëntondersteuning en Overgang 18-/18+. De werkagenda met regionale inkleuring is te vinden via de website.

 

Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.