Optimale aansluiting bij het levenspad van de klant

Hoe sluit Menzis Zorgkantoor aan bij het levenspad van de klant?

Aansluiten bij het levenspad van de klant vormt een belangrijke uitdaging voor de komende jaren. We willen de zorg voor onze Wlz-klanten op de juiste plek organiseren, waarbij zoveel mogelijk de klant in zijn omgeving kan blijven wonen.

Dit voorjaar is een advies van de Commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen gepubliceerd. Hierin wordt aangegeven wat er nodig is om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te houden.

Ouderen wordt geadviseerd om zich voor te bereiden op de toekomst, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Ouderen gaan zelf veel meer gebruikmaken van digitale technologieën om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Dit zien wij als een positieve ontwikkeling, waarbij we zorgaanbieders oproepen om nieuwe zorgvormen te ontwikkelen die aansluiten bij de digitalisering van ouderen. Daarnaast ziet de commissie naar de toekomst toe een noodzaak voor nieuwe woonvormen, tussen het eigen huis en het verpleeghuis in, om de toename van zorg te kunnen beantwoorden.

Advanced Care Planning

Het langer thuis wonen van ouderen in de Wlz vergt een andere inspanning van zorgaanbieders. Menzis Zorgkantoor hecht veel waarde aan toekomstplanning (“Advanced care planning”), waarbij zorgaanbieders preventief met ouderen in gesprek gaan over hun toekomst. Hierbij is het belangrijk dat er, naast de invulling van de zorgvraag, ook aandacht is voor andere thema’s zoals toekomstbestendig wonen en eenzaamheid.

De complexiteit van de zorgvraag maakt dat in de eigen woning blijven wonen niet altijd haalbaar is. Daarom is het ook in de Wlz van belang om te kijken naar de juiste zorg op de juiste plek. Dit kan door de inzet van technologie en door clustering van woningen, zodat klanten in de woonwijk kunnen blijven wonen, maar vergt in sommige gevallen ook een verhuizing naar een andere woonvoorziening. Ook dan hechten wij veel waarde aan het aansluiten bij de wensen en behoeften van klanten.

Preventie

Voor alle mensen geldt dat meer aandacht voor preventie kan bijdragen aan langer zelfredzaam zijn en minder afhankelijk van zorg. Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de zorgbehoefte is gerelateerd aan leefstijl. We sluiten aan bij de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord. Menzis gaat hiermee aan de slag om de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en beschikbaar te houden voor iedereen.

Welbevinden

In de ouderenzorg ligt naast het lichamelijk functioneren steeds meer nadruk op de kwaliteit van leven, algemeen dagelijks functioneren en sociaal maatschappelijke participatie. Machteld Huber heeft het concept positieve gezondheid geïntroduceerd dat aandacht heeft voor deze aspecten. We zien het als onze taak om goede voorbeelden zoals deze visie op gezondheid te verspreiden en partijen met elkaar in contact te brengen om van elkaar te leren.

Vraag centraal stellen

We volgen diverse initiatieven waarin ouders van kinderen met een (meervoudige) beperking zelf aan het roer staan om een woonplek voor hun kinderen te realiseren. In gelijkwaardige samenwerking met een zorgaanbieder wordt in de woonomgeving van de gezinnen een woonplek gerealiseerd waar eventueel ook mogelijkheden voor dagbesteding zijn. Een plek waarin de benodigde zorg goed is geregeld, maar ook aandacht is voor het welbevinden en sociaal leven van de kinderen.

Wij zien het als een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders de daadwerkelijke vraag van klanten centraal stellen en hier, binnen de grenzen van hun mogelijkheden, invulling aan geven. Als zorgkantoor proberen we die klantwensen goed in beeld te krijgen door contact te leggen met klanten, cliëntenraden en klantorganisaties.


Deeltijd verblijf

Sinds 1 januari 2020 is in de Wlz deeltijd verblijf mogelijk. Deeltijd verblijf combineert de leveringsvormen “verblijf” en “MPT/PGB” en is een verruiming op het bestaande “logeren”.

De mogelijkheid van deeltijd verblijf is een mooie ontwikkeling die past binnen het beleid om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Deeltijd verblijf verkleint de overstap van zorg thuis naar een volledige opname en kan mantelzorg ontlasten waardoor klanten langer in de omgeving van voorkeur kunnen wonen.

In het levenspad van de klant kan er een groei zijn van zorg thuis naar opname, waarin logeren en vervolgens deeltijd wonen logische tussenstappen zijn. We stimuleren zorgaanbieders om zorgaanbod te creëren die aansluit bij de wensen van de klant.


Samenwerking

Menzis Zorgkantoor overlegt regelmatig met verschillende gemeenten over de aansluiting tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijk thema waarop we nadrukkelijk samenwerking zoeken met gemeenten is de overheveling van de GGZ. Samen met gemeenten maken we prognoses voor omvang van de instroom en stemmen we onze inkoop waar mogelijk af. Concreet voorbeeld hiervan is de kwaliteitsuitgangspunten die we in gezamenlijkheid vormgeven voor de Wlz.

Naast de overheveling van de GGZ hebben we regionaal werkagenda’s vastgesteld, waarin diverse thema’s opgenomen zijn, waaronder: Effectief samenwerken in de wijk, Cliëntondersteuning en Overgang 18-/18+. De werkagenda met regionale inkleuring is te vinden via de website https://www.menzis.nl/samenmetgemeenten

Kennis delen

Ook met zorgaanbieders delen we kennis en proberen we knelpunten in de regio op te lossen. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Bijeenkomsten voor wijkverpleegkundigen om kennis en informatie te delen
  • Het centreren van zorgaanbod voor dementerende ouderen met complexe psychiatrische problematiek in Twente
  • Creëren van specifieke opvang van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en bijkomende gedragsproblematiek in de regio’s Arnhem en Groningen
  • Ontwikkelen van een acute care unit voor ouderen in de Achterhoek.

Om de zorg voor klanten met een complexe zorgvraag nu en de toekomst goed te kunnen waarborgen zijn regionale overlegtafels een goed middel. Daarom willen wij in alle regio’s overlegtafels organiseren om gezamenlijk met zorgaanbieders te kijken naar de best passende oplossing voor deze klanten.
Waar nodig denkt het zorgkantoor graag mee over oplossingen voor een individuele situatie van een klant die een passende plek nodig heeft of de wijze waarop de zorg thuis ingericht kan worden om doelmatig en verantwoord thuis te wonen.

Als u meer informatie wenst over bovenstaande initiatieven neemt u dan contact op met uw zorginkoper.


Op de website van Menzis Zorgkantoor maken we gebruik van cookies. We doen dit om te zorgen dat de website naar behoren functioneert, om het gebruiksgemak te vergroten en om onze website te verbeteren op basis van analyses. Daarnaast gebruiken we marketingcookies om content en advertenties te personaliseren en voor social media toepassingen. Gaat u akkoord? Dan geeft u Menzis Zorgkantoor toestemming voor het plaatsen van alle soorten cookies. Wilt u dit liever niet? Dan kunt u via de link “instellingen aanpassen” uw voorkeur aanpassen. Meer informatie over cookies vindt u in onze cookiepolicy.