Hoe sluit Menzis Zorgkantoor aan bij het levenspad van de klant?

Elke klant met een Wlz indicatie is uniek, daarom is het aansluiten bij het levenspad van de klant een belangrijke uitdaging, nu en in de komende jaren.

We willen de zorg voor onze Wlz-klanten op de juiste plek organiseren, waarbij zoveel mogelijk de klant in haar/zijn omgeving kan blijven wonen. Menzis Zorgkantoor probeert aan te sluiten bij de individuele klant en hiervoor is het belangrijk dat klant en haar/zijn omgeving goed geïnformeerd is over de mogelijkheden binnen de langdurige zorg. Hiervoor werken wij samen met partijen uit andere domeinen, zodat klanten eerder geïnformeerd worden over de Wlz. Via eenvoudig te begrijpen informatie ontvangen klanten op verschillende momenten in hun leven informatie over langdurige zorg. De informatie die klanten hierbij verkrijgen van de huisarts of wijkverpleegkundige sluit op elkaar aan. Daarnaast zorgt de samenwerking met andere partijen er ook voor dat klanten een soepele overgang ervaren naar de Wlz. De mogelijkheid om al in een eerder stadium een beroep doen op een cliëntondersteuner helpt hierbij. Zie voor meer informatie het thema klantondersteuning.

Preventie

Voor alle mensen geldt dat meer aandacht voor preventie kan bijdragen aan langer zelfredzaam zijn en minder afhankelijk van zorg. Onderzoek wijst uit dat een groot deel van de zorgbehoefte is gerelateerd aan leefstijl. We sluiten aan bij de ambities uit het Nationaal Preventieakkoord. Menzis gaat hiermee aan de slag om de zorg kwalitatief goed, betaalbaar en beschikbaar te houden voor iedereen.

Visie op langdurige zorg

In de langdurige zorg ligt de nadruk op de kwaliteit van leven, algemeen dagelijks functioneren en sociaal maatschappelijke participatie. Machteld Huber heeft het concept positieve gezondheid geïntroduceerd dat aandacht heeft voor deze aspecten. We zien het als onze taak om goede voorbeelden zoals deze visie op gezondheid te verspreiden en partijen met elkaar in contact te brengen om van elkaar te leren.

Crisiszorg

We willen voorkomen dat iemand noodgedwongen aanspraak moet maken op een crisisplaatsing. Daarom zijn we vanaf 1 januari 2021 gestart met het verder professionaliseren van de toegang tot crisiszorg voor de gehandicaptenzorg. We werken vanaf 1 januari met Crisisregisseurs en Crisis ondersteuningsteams. In Nederland werken al een aantal regio’s met de inzet hiervan. In deze regio’s zien we mooie resultaten rondom het terugdringen van crisisopnames.

De organisatie van gedwongen opnames in het kader van de Wet zorg en dwang heeft voor mensen met een Wlz indicatie een goede vorm van volwassenheid gekregen. Aandachtspunt blijft echter wel de doorstroom na de initiële opname. Het is van belang dat alle aanbieders hierin een bijdrage leveren om ervoor te zorgen dat bedden niet dichtstromen. We pleiten daardoor voor meer doorstroom capaciteit waarbij ook plek is voor mensen met een Rechterlijke machtiging.
Helaas is voor mensen zonder Wlz indicatie nog geen structurele oplossing. Als zorgkantoor kunnen we meedenken in de plaatsing van deze cliënten maar ligt de organisatie buiten de Wlz. We vinden het belangrijk dat ook voor deze cliënten aanbod is en daardoor pleiten we voor duidelijkheid van positionering van deze doelgroep.

Vraag centraal stellen

Wij zien het als een goede ontwikkeling dat zorgaanbieders de daadwerkelijke vraag van klanten centraal stellen en hier, binnen de grenzen van hun mogelijkheden, invulling aan geven. Als zorgkantoor proberen we die klantwensen goed in beeld te krijgen door contact te leggen met klanten, cliëntenraden en klantorganisaties.

"We volgen diverse initiatieven waarin ouders van kinderen met een (meervoudige) beperking zelf aan het roer staan om een woonplek voor hun kinderen te realiseren. In gelijkwaardige samenwerking met een zorgaanbieder wordt in de woonomgeving van de gezinnen een woonplek gerealiseerd waar eventueel ook mogelijkheden voor dagbesteding zijn. Een plek waarin de benodigde zorg goed is geregeld, maar ook aandacht is voor het welbevinden en sociaal leven van de kinderen."

Samenwerking

Menzis Zorgkantoor overlegt regelmatig met verschillende gemeenten over de aansluiting tussen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Een belangrijk thema waarop we nadrukkelijk samenwerking zoeken met gemeenten is de overheveling van de GGZ. Samen met gemeenten maken we prognoses voor omvang van de instroom en stemmen we onze inkoop waar mogelijk af. Concreet voorbeeld hiervan is de kwaliteitsuitgangspunten die we in gezamenlijkheid vormgeven voor de Wlz.

Naast de overheveling van de GGZ hebben we regionaal werkagenda’s vastgesteld, waarin diverse thema’s opgenomen zijn, waaronder: Effectief samenwerken in de wijk, Cliëntondersteuning en Overgang 18-/18+. De werkagenda met regionale inkleuring is te vinden via de website.

Kwaliteitskaders

In de Wlz zijn voor de diverse sectoren kwaliteitskaders ontwikkeld, waardoor zorgaanbieders inzicht geven in de wijze waarop zij bezig zijn met het leren en verbeteren. Hiermee kunnen zij optimaal aansluiten bij de wensen van de klant. Ook aankomend jaar blijft het kwaliteitsplan en verslag het uitgangspunt voor de dialoog met de zorgaanbieder over de wijze waarop zij zorg bieden aan klanten. Hierbij vinden wij het van belang dat de zorgprofessional en klant een belangrijke rol heeft bij het ontwikkelen van de doelstellingen binnen de organisatie.

Visie op ouderenzorg

Menzis heeft een visie op ouderenzorg gepubliceerd waarin aangegeven is dat het van belang is dat iedere oudere een eerste aanspreekpunt heeft die samen met de klant kijkt naar advance care.

Advance Care Planning

Het langer thuis wonen van ouderen in de Wlz vergt een andere inspanning van zorgaanbieders. Menzis Zorgkantoor hecht veel waarde aan toekomstplanning (“Advanced care planning”), waarbij zorgaanbieders preventief met ouderen in gesprek gaan over hun toekomst. Het is van belang dat er, naast de invulling van de zorgvraag, ook aandacht is voor andere thema’s zoals toekomstbestendig wonen en eenzaamheid.

Hiervoor is een aanspreekpunt die de klant gedurende zijn levenspad ondersteund, van toegevoegde waarde. Clientondersteuners kunnen hier een belangrijke rol in spelen maar ook zorgprofessionals kunnen bij de klant thuis al tijdig het gesprek aangaan over de toekomst.

De complexiteit van de zorgvraag maakt dat in de eigen woning blijven wonen niet altijd haalbaar is. Daarom is het ook in de Wlz van belang om te kijken naar de juiste zorg op de juiste plek. Dit kan door de inzet van technologie en door clustering van woningen, zodat klanten in de woonwijk kunnen blijven wonen, maar vergt in sommige gevallen ook een verhuizing naar een andere woonvoorziening. Hierbij hechten wij veel waarde aan de mogelijkheid om aan te sluiten bij de wensen en behoeften van klanten.

In de Wlz is hierbij ook steeds meer aandacht nodig voor het aspect van welbevinden, waarbij gesproken kan worden over advance Life Planning.

Tijd voor kwaliteit

Hoe gaat Menzis het aankomend jaar bezig met kwaliteit?

Tijd voor kwaliteit